Římanům 15:1–33

  • Přijímat jeden druhého, jako to dělal Kristus (1–13)

  • Pavel, služebník pro národy (14–21)

  • Pavlovy další plány (22–33)

15  My silní jsme povinni nést* slabosti těch, kdo nejsou silní,+ a ne dělat to, co se líbí nám.+  Ať každý z nás dělá to, co se líbí jeho bližnímu a co je k jeho dobru, k jeho posílení.*+  Vždyť ani Kristus nedělal to, co se líbilo jemu,+ ale jak je napsáno: „Urážky těch, kdo uráželi tebe, se snesly na mě.“+  Všechno, co bylo napsáno dřív, bylo napsáno pro naše poučení,+ abychom díky své vytrvalosti+ a povzbuzení* z Písma měli naději.+  Ať vám Bůh, který dává vytrvalost a povzbuzení,* pomůže, abyste všichni uvažovali jako Kristus Ježíš  a abyste tak společně+ a jednohlasně* oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.  Proto se navzájem přijímejte,*+ stejně jako Kristus přijal vás,+ aby to Bohu přineslo slávu.  Říkám vám totiž, že se Kristus stal služebníkem těch, kdo jsou obřezaní,+ aby potvrdil Boží pravdomluvnost a sliby, které Bůh dal jejich předkům,+  a aby národy chválily Boha za jeho milosrdenství.+ Jak je napsáno: „Proto tě budu oslavovat mezi národy a budu tvé jméno chválit zpěvem.“+ 10  Jinde se říká: „Radujte se, národy, s jeho lidem.“+ 11  A také: „Chvalte Jehovu,* všechny národy, a ať ho chválí všichni lidé.“+ 12  A Izajáš říká: „Objeví se Jišaiův kořen+ – ten, kdo povstane, aby vládl nad národy.+ V něj budou národy vkládat svou naději.“+ 13  Kéž vás Bůh, který dává naději, naplní veškerou radostí a pokojem, protože mu důvěřujete. Tak budete díky moci svatého ducha překypovat nadějí.+ 14  Jsem přesvědčený, moji bratři, že jste také plní dobroty, máte veškeré poznání a dokážete se navzájem napomínat.* 15  Přesto vám o některých věcech píšu otevřeněji, abych vám je znovu připomněl. Bůh mi totiž projevil nezaslouženou laskavost, 16  abych mohl být služebníkem Krista Ježíše a oznamovat národům dobrou zprávu od Boha.+ Této svaté službě se věnuji proto, aby se národy staly příjemnou obětí, posvěcenou svatým duchem. 17  Jako následovník Krista Ježíše mám tedy důvod radovat se ze své služby Bohu. 18  Nedovolím si mluvit o ničem než o tom, co mým prostřednictvím vykonal Kristus, aby ho národy poslouchaly. Vykonal to mými slovy a skutky, 19  znameními a zázraky*+ a mocí Božího ducha, takže jsem dobrou zprávu o Kristu důkladně kázal na celém území od Jeruzaléma až po Ilýrii.+ 20  Dal jsem si totiž za cíl oznamovat dobrou zprávu tam, kde ještě Kristovo jméno nikdo neohlašoval, abych nestavěl na cizím základu. 21  Jak je napsáno: „Ti, kdo o něm nedostali zprávu, uvidí a ti, kdo neslyšeli, porozumí.“+ 22  To mi také mnohokrát zabránilo k vám přijít. 23  Ale teď už v těchto krajích nemám místo, kde jsem nekázal. A protože k vám mnoho* let toužím přijít, 24  doufám, že se s vámi cestou do Španělska uvidím, trochu se potěším vaší společností a potom mě část cesty doprovodíte. 25  Ale teď se chystám do Jeruzaléma, abych tam pomohl* svatým.+ 26  Ti v Makedonii a Achaii se totiž ochotně rozdělili o svůj majetek s chudými, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě.+ 27  Udělali to ochotně – a vlastně jsou jejich dlužníky. Pokud totiž lidé z jiných národů dostali podíl na jejich duchovních věcech, jsou zároveň povinni jim sloužit svým hmotným majetkem.+ 28  Až tento dar* doručím a bezpečně předám, vyrazím do Španělska a cestou se zastavím u vás. 29  A vím, že až k vám přijdu, bude to s bohatým požehnáním od Krista. 30  Bratři, prostřednictvím našeho Pána Ježíše Krista a na základě lásky, která pramení z ducha, vás prosím, abyste se za mě spolu se mnou úpěnlivě modlili k Bohu,+ 31  abych byl ochráněn+ před nevěřícími v Judeji a aby svatí v Jeruzalémě mou pomoc* dobře přijali.+ 32  Potom k vám, pokud to bude Boží vůle, s radostí přijdu a navzájem se povzbudíme. 33  Ať je Bůh, který dává pokoj, s vámi se všemi.+ Amen.

Poznámky

Nebo „snášet“.
Dosl. „budování“.
Nebo „útěše“.
Nebo „útěchu“.
Dosl. „jedněmi ústy“.
Nebo „vítejte“.
Nebo „poučovat“.
Nebo „předzvěstmi“.
Nebo možná „několik“.
Dosl. „sloužil“.
Dosl. „plody“.
Dosl. „službu“.