Izajáš 49:1–26

  • Jehova povolává svého služebníka (1–12)

    • „Světlo pro národy“ (6)

  • Útěcha pro Izrael (13–26)

49  Naslouchejte mi, ostrovy,a dávejte pozor, vzdálené národy!+ Jehova mě povolal, ještě než jsem se narodil.*+ Od doby, kdy jsem byl v matčině lůně, se zmiňoval o mém jménu.   Z mých úst udělal ostrý meč,schoval mě ve stínu své ruky.+ Udělal ze mě vyleštěný šíp,skryl mě ve svém toulci.   Řekl mi: „Jsi můj služebník, Izraeli,+tvým prostřednictvím ukážu svou krásu.“+   Já jsem ale řekl: „Marně jsem se namáhal,svou sílu jsem vynakládal zbytečně, pro nic. Soudí mě ale Jehova,*odměňuje mě* můj Bůh.“+   Jehova, který mě utvářel za svého služebníka už od matčina lůna,teď řekl, abych k němu přivedl zpátky Jákoba,aby se k němu shromáždil Izrael.+ Budu v Jehovových očích oslavena můj Bůh se stane mou silou.   A řekl: „Nejsi jen mým služebníkem,který má pozvednout Jákobovy kmenya přivést zpátky zachráněné z Izraele. Dal jsem tě také jako světlo pro národy,+aby má záchrana dosáhla až do nejvzdálenějších končin země.“+  Jehova, Výkupce Izraele, jeho Svatý,+ říká tomu, kým se opovrhuje,+ ke komu má národ odpor, služebníkovi vládců: „Králové uvidí a povstanoua knížata se pokloníkvůli Jehovovi, který je věrný,+kvůli Svatému Izraele, který tě vyvolil.“+   Toto říká Jehova: „V čase přízně* jsem ti odpověděl,+v den záchrany jsem ti pomohl.+ Chránil jsem tě, abys byl smlouvou mezi mnou a lidmi,+abys uzdravil zemi,abys vrátil mému lidu jeho zpustošené dědictví,+   abys řekl vězňům: ‚Vyjděte!‘+a těm, kdo jsou ve tmě:+ ‚Ukažte se!‘ Budou se pást podél cest,jejich pastviny budou podél všech vyšlapaných stezek.* 10  Nebudou mít hlad ani žízeň+a nebude je spalovat vysušující žár ani slunce,+protože je povede ten, kdo s nimi má soucit,+a přivede je k pramenům vod.+ 11  Všechny své hory změním v cestua mé silnice budou vyvýšeny.+ 12  Podívejte, tito přichází zdaleka,+tito ze severu a ze západua tito ze země Sinim.“+ 13  Radostně volejte, nebesa, jásej, země!+ Ať se hory rozveselí a křičí radostí.+ Vždyť Jehova utěšil svůj lid+a má soucit se svými ztrápenými.+ 14  Ale Sion říkal: „Jehova mě opustil,+ Jehova na mě zapomněl.“+ 15  Může se stát, že by žena zapomněla na své děťátko,*že by neměla soucit se synem, kterého porodila? I kdyby některá zapomněla, já na tebe nikdy nezapomenu.+ 16  Podívej, vyryl jsem si tě do dlaní,tvé hradby jsou stále přede mnou. 17  Tvoji synové spěchají zpátky. Ti, kdo tě bořili a ničili, od tebe odejdou. 18  Zvedni oči a rozhlédni se. Všichni se shromažďují,+přichází k tobě. „Jakože žiji,“ prohlašuje Jehova,„všechny si je oblékneš jako ozdoby,připneš si je jako nevěsta. 19  I když byla tvá místa zničená a zpustošená a tvá země ležela v troskách,+teď v ní kvůli množství obyvatel bude příliš těsno+a ti, kdo tě požírali,+ budou daleko.+ 20  Synové, kteří se narodili potom, co jsi přišla o děti, ti řeknou: ‚Je mi tu příliš těsno. Udělej mi místo, abych měl kde bydlet.‘+ 21  A ty si řekneš: ‚Kdo je otcem těch dětí, které jsem dostala? Vždyť jsem o děti přišla a jsem neplodná,byla jsem odvedena do vyhnanství a uvězněna. Kdo je vychoval?+ Zůstala jsem sama,+tak kde se tu vzali?‘“+ 22  Toto říká Svrchovaný pán Jehova: „Zvednu ruku k národům,vztyčím směrem k nim své znamení.*+ Přinesou tvé syny v náručía tvé dcery ponesou na ramenou.+ 23  Králové se stanou tvými opatrovníky+a jejich dcery budou tvými kojnými. Budou se ti klanět tváří k zemi+a lízat prach z tvých nohou.+ A poznáš, že já jsem Jehova. Ti, kdo ve mě doufají, nebudou zahanbeni.“+ 24  Může někdo mocnému muži sebrat ty, které zajal? Může někdo osvobodit zajatce z rukou tyrana? 25  Jehova ale říká: „I mocnému muži seberou zajatce+a ti, které zajal tyran, budou osvobozeni.+ Postavím se proti těm, kdo stojí proti tobě,+a tvé syny zachráním. 26  Tvé utlačovatele nakrmím jejich vlastním masem,opijí se svou krví jako sladkým vínem. A všichni lidé* poznají, že já jsem Jehova,+tvůj Zachránce+ a tvůj Výkupce,+Jákobův Mocný.“+

Poznámky

Dosl. „z lůna“.
Nebo „Jehova mi ale zjedná spravedlnost“.
Nebo „mzdu mi dává“.
Nebo „dobré vůle“.
Nebo možná „u všech holých kopců“.
Nebo „kojence“.
Nebo „signální tyč“.
Dosl. „všechno tělo“.