Izajáš 66:1–24

  • Pravé a falešné uctívání Boha (1–6)

  • Hora Sion a její synové (7–17)

  • Lidé se shromažďují do Jeruzaléma, aby uctívali Boha (18–24)

66  Toto říká Jehova: „Nebesa jsou můj trůn a země je má podnožka.+ Kde mi chcete postavit dům?+ Kde by mohl být můj příbytek?“+   „To všechno udělala má ruka,tak to všechno vzniklo,“ prohlašuje Jehova.+ „Shlédnu na toho, kdo je pokorný a zdrcený,*na toho, kdo se chvěje* před mým slovem.+   Kdo poráží býka, je jako ten, kdo zabíjí člověka.+ Kdo obětuje ovci, je jako ten, kdo láme vaz psovi.+ Kdo obětuje dar, je jako ten, kdo obětuje krev prasete.+ Kdo jako připomínku pálí kadidlovou pryskyřici,+ je jako ten, kdo pronáší požehnání magickými slovy.*+ Rozhodli se jít vlastní cestoua líbí se jim to, co je odporné.   Já se proto rozhodnu, jak je potrestám,+a udělám jim přesně to, čeho se děsí. Když jsem totiž volal, nikdo neodpovídal,když jsem mluvil, nikdo neposlouchal.+ Dělali, co je špatné v mých očích,a zvolili si, co se mi nelíbí.“+   Slyšte Jehovovo slovo, vy, kdo se před jeho slovem chvějete: „Vaši bratři, kteří vás nenávidí a zavrhují vás kvůli mému jménu, řekli: ‚Sláva Jehovovi!‘+ Ale až se on objeví, vy se budete radovata oni budou zahanbeni.“+   Z města se ozývá vřava, z chrámu je slyšet hluk! To Jehova odplácí svým nepřátelům, jak si zaslouží.   Než na ni přišly porodní bolesti, porodila,+než pocítila křeče, přivedla na svět chlapce.   Kdo kdy slyšel o něčem takovém? Kdo něco takového viděl? Copak se země narodí za jeden den? Copak se v jednu chvíli zrodí národ? Hned jak hora Sion pocítila porodní bolesti, porodila své syny.   „Otevřel bych snad lůno a pak nedovolil, aby se dítě narodilo?“ říká Jehova. „Vyvolal bych snad porod a potom lůno zavřel?“ říká tvůj Bůh. 10  Radujte se s Jeruzalémem a těšte se s ním,+ všichni, kdo ho milujete.+ Jásejte s ním, všichni, kdo nad ním truchlíte, 11  protože budete sát z jeho prsou, nasytíte se a najdete útěchu,budete pít a radovat se z hojnosti jeho slávy. 12  Jehova totiž říká: „Přivádím k němu pokoj jako řeku+a slávu národů jako rozvodněný tok.+ Bude vás kojit, nosit v náručía chovat na kolenou. 13  Jako matka utěšuje syna,tak budu já utěšovat vás.+ Jeruzalém pro vás bude zdrojem útěchy.+ 14  Až to uvidíte, vaše srdce se bude radovata vaše kosti budou svěží jako nová tráva. Svým služebníkům Jehova ukáže svou ruku,*ale své nepřátele odsoudí.“+ 15  „Vždyť Jehova přijde jako oheň,+jeho válečné vozy jsou jako vichr.+ Přijde, aby svým nepřátelům v zuřivém hněvu odplatila potrestal je ohnivými plameny.+ 16  Jehova vykoná rozsudek ohněm,vykoná ho svým mečem nad všemi lidmi.* Těch, které Jehova pobije, bude mnoho. 17  Ti, kdo se posvěcují a očišťují, aby mohli vejít do zahrad*+ za tím, kdo je uprostřed, ti, kdo jedí maso prasat,+ myši a jiné odporné věci,+ ti všichni zahynou,“ prohlašuje Jehova. 18  „Znám jejich skutky a myšlenky. Proto přijdu, abych shromáždil lidi ze všech národů a jazyků, a oni přijdou a uvidí mou slávu.“ 19  „Postavím mezi nimi znamení a některé z těch, kdo unikli, pošlu k národům – do Taršiše,+ Pulu a Ludu,+ k těm, kdo napínají luk, do Tubalu a Javanu+ a na vzdálené ostrovy – k národům, které o mně neslyšely ani neviděly mou slávu. Budou mou slávu oznamovat mezi národy.+ 20  Ze všech národů přivedou všechny vaše bratry+ jako dar Jehovovi. Na koních, na válečných vozech, na krytých vozech, na mulách a na rychlých velbloudech je přivezou na mou svatou horu, do Jeruzaléma,“ říká Jehova, „jako když Izraelité přináší dar v čisté nádobě do Jehovova domu.“ 21  „A z některých udělám kněze a Levity,“ říká Jehova. 22  „Vždyť jako budou přede mnou přetrvávat nová nebesa a nová země,+ které tvořím,“ prohlašuje Jehova, „tak bude přetrvávat vaše potomstvo* a vaše jméno.“+ 23  „Od novoluní do novoluní a od sabatu do sabatubudou všichni lidé* přicházet, aby se mi klaněli,“*+ říká Jehova. 24  „Vyjdou ven a uvidí mrtvoly těch, kdo se proti mně vzbouřili. Červi na nich nezemřoua oheň, který je stravuje, neuhasne.+ Všem lidem* se budou hnusit.“

Poznámky

Nebo „zlomený na duchu“.
Nebo „má hlubokou úctu“.
Nebo možná „kdo žehná modle“.
Nebo „moc“.
Dosl. „vším tělem“.
Tj. do zahrad, kde se uctívaly modly.
Dosl. „semeno“.
Dosl. „všechno tělo“.
Nebo „uctívali mě“.
Dosl. „všemu tělu“.