Přejít k článku

Přejít na obsah

Izajáš

Kapitoly

Stručný přehled

 • 1

  • Otec a jeho vzpurní synové (1–9)

  • Jehova nenávidí, když ho lidé uctívají jen formálně (10–17)

  • „Urovnejme to mezi sebou“ (18–20)

  • Sion bude znovu věrným městem (21–31)

 • 2

  • Jehovova hora bude vyvýšena (1–5)

   • „Překovají své meče v radlice“ (4)

  • Pyšní budou v Jehovově dni pokořeni (6–22)

 • 3

  • Judští vůdci zavádí lid na scestí (1–15)

  • Odsouzení vyzývavých sionských dcer (16–26)

 • 4

  • Sedm žen popadne jednoho muže (1)

  • To, co Jehova nechá vyrašit, bude slavné (2–6)

 • 5

  • Píseň o Jehovově vinici (1–7)

  • Běda Jehovově vinici! (8–24)

  • Boží hněv proti jeho lidu (25–30)

 • 6

  • Izajáš vidí Jehovu v jeho chrámu (1–4)

   • „Svatý, svatý, svatý je Jehova“ (3)

  • Izajášovy rty jsou očištěny (5–7)

  • Izajáš dostává úkol (8–10)

   • „Tady jsem! Pošli mě!“ (8)

  • „Dokdy, Jehovo?“ (11–13)

 • 7

  • Poselství pro krále Achaze (1–9)

   • Šear-jašub (3)

  • Immanuel (10–17)

  • Následky nevěrnosti (18–25)

 • 8

  • Blížící se vpád Asyřanů (1–8)

   • Maher-šalal-chaš-baz (1–4)

  • Nebojte se, vždyť „s námi je Bůh“! (9–17)

  • Izajáš a jeho děti jsou jako znamení (18)

  • Obracejte se k zákonu, ne k démonům (19–22)

 • 9

  • Velké světlo pro Galileu (1–7)

   • Narození „Knížete pokoje“ (6, 7)

  • Boží ruka proti Izraeli (8–21)

 • 10

  • Boží ruka proti Izraeli (1–4)

  • Asýrie, Boží prut (5–11)

  • Asýrii čeká trest (12–19)

  • Zbývající z Jákoba se vrátí (20–27)

  • Bůh bude Asýrii soudit (28–34)

 • 11

  • Spravedlivá vláda proutku z Jišaiova pařezu (1–10)

   • Vlk bude pobývat s beránkem (6)

   • Země se naplní poznáním o Jehovovi (9)

  • Zbývající z Jehovova lidu se vrátí (11–16)

 • 12

  • Děkovná píseň (1–6)

   • „Jah, Jehova, je má síla“ (2)

 • 13

  • Prohlášení proti Babylonu (1–22)

   • „Jehovův den je blízko!“ (6)

   • Médové porazí Babylon (17)

   • Babylon už nikdy nebude obýván (20)

 • 14

  • Izrael se vrátí do své země (1, 2)

  • Výsměch babylonskému králi (3–23)

   • Ten zářící spadne z nebe (12)

  • Jehova svou rukou rozdrtí Asyřana (24–27)

  • Prohlášení proti Filisteji (28–32)

 • 15

  • Prohlášení proti Moabu (1–9)

 • 16

  • Odsouzení Moabu pokračuje (1–14)

 • 17

  • Prohlášení proti Damašku (1–11)

  • Jehova pokárá národy (12–14)

 • 18

  • Odsouzení Etiopie (1–7)

 • 19

  • Prohlášení proti Egyptu (1–15)

  • Egypťané poznají Jehovu (16–25)

   • V Egyptě bude oltář pro Jehovu (19)

 • 20

  • Znamení proti Egyptu a Etiopii (1–6)

 • 21

  • Prohlášení proti mořské pustině (1–10)

   • „Na strážní věži stojím celý den“ (8)

   • „Babylon padl!“ (9)

  • Prohlášení proti Dumě a proti pustině (11–17)

   • „Strážný, jak dlouho ještě bude trvat noc?“ (11)

 • 22

  • Prohlášení o údolí Vidění (1–14)

  • Správce Šebnu nahradí Eljakim (15–25)

 • 23

  • Prohlášení o Tyru (1–18)

 • 24

  • Jehova vylidní zemi (1–23)

   • Jehova je králem na Sionu (23)

 •  25

  • Bůh bohatě požehná svému lidu (1–12)

   • Jehovova hostina s lahodným vínem (6)

   • Smrt už nebude (8)

 • 26

  • Píseň o důvěře a záchraně (1–21)

   • „Jah, Jehova, je věčná Skála“ (4)

   • Obyvatelé země se učí jednat správně (9)

   • „Tvoji mrtví ožijí“ (19)

   • „Vejdi do svých vnitřních místností“ (20)

 • 27

  • Jehova zabije leviatana (1)

  • Píseň o Izraeli přirovnaném k vinici (2–13)

 • 28

  • Běda efrajimským opilcům! (1–6)

  • Judští kněží a proroci se potácí (7–13)

  • „Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí“ (14–22)

   • Drahocenný úhelný kámen na Sionu (16)

   • Jehovovo neobvyklé dílo (21)

  • Jehova ukázňuje moudře (23–29)

 • 29

  • Běda Arielu! (1–16)

   • Neuctívat Boha jen rty (13)

  • Hluší uslyší a slepí uvidí (17–24)

 • 30

  • Pomoc Egypta je naprosto bezcenná (1–7)

  • Lidé odmítají slova proroků (8–14)

  • V důvěře je síla (15–17)

  • Jehova projevuje přízeň svému lidu (18–26)

   • Jehova, Vznešený učitel (20)

   • „To je ta cesta“ (21)

  • Jehova vykoná rozsudek nad Asýrií (27–33)

 • 31

  • Skutečná pomoc přichází od Boha, ne od lidí (1–9)

   • Egyptští koně jsou „tělo, a ne duch“ (3)

 • 32

  • Král a knížata budou vládnout v zájmu práva (1–8)

  • Varování pro samolibé ženy (9–14)

  • Požehnání spojené s vylitím ducha (15–20)

 • 33

  • Spravedlnost a naděje pro ty, kdo jednají správně (1–24)

   • Jehova je Soudce, Zákonodárce a Král (22)

   • Nikdo neřekne: „Jsem nemocný“ (24)

 • 34

  • Jehova potrestá národy (1–4)

  • Edom bude zpustošen (5–17)

 • 35

  • Země bude znovu rájem (1–7)

   • Slepí uvidí a hluší uslyší (5)

  • Cesta svatosti jen pro vykoupené (8–10)

 • 36

  • Senacheribův vpád do Judska (1–3)

  • Rabšake se vysmívá Jehovovi (4–22)

 • 37

  • Ezekjáš prostřednictvím Izajáše prosí Boha o pomoc (1–7)

  • Senacherib vyhrožuje dobytím Jeruzaléma (8–13)

  • Ezekjášova modlitba (14–20)

  • Izajáš předává odpověď od Boha (21–35)

  • Anděl pobíjí 185 000 Asyřanů (36–38)

 • 38

  • Ezekjášova nemoc a uzdravení (1–22)

 • 39

  • Poslové z Babylonu (1–8)

 • 40

  • Útěcha pro Boží lid (1–11)

   • Hlas v pustině (3–5)

  • Boží velikost (12–31)

   • Národy jsou jako kapka ve vědru (15)

   • Bůh sídlí „nad kruhem země“ (22)

   • Bůh nazývá každou hvězdu jménem (26)

   • Bůh se nikdy nevyčerpá (28)

   • „Ti, kdo doufají v Jehovu, znovu získají sílu“ (29–31)

 • 41

  • Dobyvatel od východu slunce (1–7)

  • Bůh si vyvolil Izrael za svého služebníka (8–20)

   • Boží přítel Abraham (8)

  • Jehovova výzva jiným bohům (21–29)

 • 42

  • Boží služebník a jeho úloha (1–9)

   • „Jehova, to je mé jméno“ (8)

  • Nová píseň ke chvále Jehovy (10–17)

  • Izrael je slepý a hluchý (18–25)

 • 43

  • Jehova shromažďuje svůj lid (1–7)

  • Soudní proces s bohy (8–13)

   • „Jste moji svědkové“ (10, 12)

  • Vysvobození z Babylonu (14–21)

  • „Suďme se spolu“ (22–28)

 • 44

  • Bůh požehná svému vyvolenému lidu (1–5)

  • Kromě Jehovy není žádný Bůh (6–8)

  • Nesmyslnost model (9–20)

  • Jehova, Výkupce Izraele (21–23)

  • Obnova prostřednictvím Kýra (24–28)

 • 45

  • Kýros pomazán, aby dobyl Babylon (1–8)

  • Hlína se nemá co hádat s Hrnčířem (9–13)

  • Národy uznají, že s Izraelem je Bůh (14–17)

  • Boží výtvory a slova svědčí o jeho důvěryhodnosti (18–25)

   • Bůh stvořil zemi, aby byla obydlená (18)

 •  46

  • Rozdíl mezi babylonskými modlami a Bohem Izraele (1–13)

   • Jehova předpovídá budoucnost (10)

   • Dravý pták od východu slunce (11)

 • 47

 • 48

  • Bůh kárá a přečišťuje Izrael (1–11)

  • Jehova zakročí proti Babylonu (12–16a)

  • „Bůh, který tě vyučuje k tvému dobru“ (16b–19)

  • „Vyjděte z Babylonu!“ (20–22)

 • 49

  • Jehova povolává svého služebníka (1–12)

   • „Světlo pro národy“ (6)

  • Útěcha pro Izrael (13–26)

 • 50

  • Izrael nese následky svých hříchů (1–3)

  • Jehovův poslušný služebník (4–11)

   • Jazyk a ucho poučených (4)

 • 51

  • Obnovený Sion bude jako zahrada Eden (1–8)

  • Útěcha od mocného Tvůrce Sionu (9–16)

  • Pohár Jehovova vzteku (17–23)

 • 52

  • Probuď se, Sione! (1–12)

   • Krásné nohy těch, kdo přináší dobrou zprávu (7)

   • Strážní Sionu společně radostně volají (8)

   • Ti, kdo nesou Jehovovo náčiní, musí být čistí (11)

  • Jehovův služebník bude oslaven (13–15)

   • Znetvořený vzhled (14)

 • 53

  • Utrpení, smrt a pohřeb Jehovova služebníka (1–12)

   • Lidé jím opovrhovali a vyhýbali se mu (3)

   • Nesl nemoci a bolesti (4)

   • „Vedli ho jako beránka na porážku“ (7)

   • Nesl hřích mnohých (12)

 • 54

  • Sion, neplodná žena, bude mít mnoho synů (1–17)

   • Jehova, manžel Sionu (5)

   • Synové Sionu budou vyučováni Jehovou (13)

   • Zbraně vytvořené proti Sionu neuspějí (17)

 • 55

  • Jídlo a pití zdarma (1–5)

  • Hledejte Jehovu a důvěřujte jeho slovu (6–13)

   • Boží jednání převyšuje to lidské (8, 9)

   • Boží slovo se vždycky splní (10, 11)

 • 56

  • Jehova požehná cizincům a eunuchům (1–8)

   • Dům modlitby pro všechny (7)

  • Slepí strážní, němí psi (9–12)

 • 57

  • Dobří a věrní lidé umírají (1, 2)

  • Duchovní prostituce Izraele odhalena (3–13)

  • Útěcha pro skleslé (14–21)

   • Ničemové jsou jako rozbouřené moře (20)

   • Ničemové nemají pokoj (21)

 • 58

  • Jaký půst se Bohu líbí (1–12)

  • Zachovávat sabat s radostí (13, 14)

 • 59

  • Hříchy vzdalují Izrael od Boha (1–8)

  • Vyznání hříchů (9–15a)

  • Jehova zasahuje ve prospěch kajícných Izraelitů (15b–21)

 • 60

  • Na Sion září Jehovova sláva (1–22)

   • „Jako holubice do svých holubníků“ (8)

   • Zlato místo mědi (17)

   • „Z malého se stane tisíc“ (22)

 • 61

  • „Jehova mě pomazal, abych oznámil dobrou zprávu“ (1–11)

   • „Rok Jehovovy přízně“ (2)

   • „Velké stromy spravedlnosti“ (3)

   • Cizinci budou pomáhat (5)

   • „Jehovovi kněží“ (6)

 • 62

  • Nové jméno Sionu (1–12)

 • 63

  • Jehova se mstí národům (1–6)

  • Dřívější projevy Jehovovy věrné lásky (7–14)

  • Kajícná modlitba (15–19)

 • 64

  • Kajícná modlitba pokračuje (1–12)

   • Jehova, „náš Hrnčíř“ (8)

 • 65

  • Jehovův rozsudek nad modláři (1–16)

   • Bůh štěstí a bůh osudu (11)

   • „Moji služebníci budou jíst“ (13)

  • Nová nebesa a nová země (17–25)

   • Budou stavět domy a vysazovat vinice (21)

   • Nebudou se namáhat zbytečně (23)

 • 66

  • Pravé a falešné uctívání Boha (1–6)

  • Hora Sion a její synové (7–17)

  • Lidé se shromažďují do Jeruzaléma, aby uctívali Boha (18–24)