Izajáš 36:1–22

  • Senacheribův vpád do Judska (1–3)

  • Rabšake se vysmívá Jehovovi (4–22)

36  Ve 14. roce vlády krále Ezekjáše přitáhl asyrský+ král Senacherib proti všem judským opevněným městům a dobyl je.+  Asyrský král potom z Lakiše+ do Jeruzaléma poslal za králem Ezekjášem rabšakeho*+ spolu s obrovským vojskem. Zastavili se u vodovodu z horního rybníka,+ u silnice k pradlářovu poli.+  Přišel k němu správce paláce Eljakim,+ syn Chilkijáše, tajemník Šebna+ a zapisovatel Joach, syn Asafa.  Rabšake jim řekl: „Vyřiďte Ezekjášovi: ‚Toto říká velký král, král Asýrie: „Na co se spoléháš?+  Prohlašuješ: ‚Mám strategii a dost sil, abych vedl válku.‘ Jsou to ale jen prázdná slova. Komu důvěřuješ, že ses opovážil proti mně vzbouřit?+  Spoléháš se na pomoc Egypta, toho nalomeného rákosu? Když se o něj člověk opře, probodne mu dlaň. Tak se faraon, egyptský král, chová k těm, kdo mu důvěřují.+  A kdybyste mi řekli: ‚Spoléháme se na Jehovu, našeho Boha‘, neodstranil snad Ezekjáš jeho výšiny a oltáře+ a neřekl všem v Judsku a Jeruzalémě ‚Budete se klanět před tímto oltářem‘?“‘+  Uzavři s mým pánem, asyrským králem,+ tuto sázku: Dám ti 2 000 koní, pokud pro ně najdeš dost jezdců.  Jak bys mohl donutit k ústupu třeba jen toho nejméně významného místodržitele ze sluhů mého pána, když se spoléháš na vozy a jezdce z Egypta? 10  Přitáhl jsem snad zničit tuto zemi bez Jehovova souhlasu? Sám Jehova mi řekl: ‚Vytáhni proti té zemi a znič ji.‘“ 11  Eljakim, Šebna+ a Joach na to rabšakemu+ řekli: „Mluv prosím se svými sluhy aramejským* jazykem,+ rozumíme mu. Nemluv s námi jazykem Židů, když nás poslouchá lid na hradbách.“+ 12  Ale rabšake odpověděl: „Poslal mě snad můj pán jen za tvým pánem a za tebou? Nejsou ta slova určená i mužům na hradbách, kteří s vámi budou jíst své výkaly a pít svou moč?“ 13  Potom rabšake jazykem Židů+ hlasitě zvolal: „Slyšte slova velkého krále, krále Asýrie!+ 14  Toto říká král: ‚Nenechte se Ezekjášem klamat. Nedokáže vás osvobodit.+ 15  Nedejte se Ezekjášem přesvědčit, abyste důvěřovali Jehovovi.+ Nevěřte mu, když říká: „Jehova nás určitě zachrání a toto město nepadne do rukou asyrského krále.“ 16  Nenaslouchejte Ezekjášovi. Asyrský král říká: „Uzavřete se mnou mír a vzdejte se. Každý pak budete jíst plody ze své révy a ze svého fíkovníku a budete pít vodu ze své nádrže,* 17  dokud nepřijdu a nevezmu vás do země podobné té vaší,+ do země obilí a mladého vína, do země chleba a vinic. 18  Nenechte se oklamat Ezekjášovými slovy: ‚Jehova nás zachrání.‘ Vysvobodil některý z bohů národů svou zemi z rukou asyrského krále?+ 19  Kde jsou bohové Chamatu a Arpadu?+ Kde jsou bohové Sefarvajimu?+ Vysvobodili z mých rukou Samaří?+ 20  Kdo ze všech těch bohů vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak by tedy mohl Jehova vysvobodit z mých rukou Jeruzalém?“‘“+ 21  Oni ale mlčeli a neřekli mu na to ani slovo, protože král přikázal: „Neodpovíte mu.“+ 22  Správce paláce Eljakim, syn Chilkijáše, tajemník Šebna+ a zapisovatel Joach, syn Asafa, potom přišli k Ezekjášovi s roztrženými oděvy a pověděli mu, co řekl rabšake.

Poznámky

Nebo „vrchního číšníka“.
Nebo „syrským“.
Nebo „cisterny“.