Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO 7

Izazi Zezinkanyezi Zivakatshela UJesu

Izazi Zezinkanyezi Zivakatshela UJesu

UMATHEWU 2:1-12

  • IZAZI ZEZINKANYEZI ZILANDELA INKANYEZI ZIZE ZIFIKE EJERUSALEMA BESEZISIYA LAPHO OKULOJESU

Kulamadoda avela eMpumalanga abona inkanyezi ethile. Amadoda la ayizazi zezinkanyezi njalo athi ukuhlola kwawo izinkanyezi kwenza akwazi okuzakwenzakala empilweni zabantu. (U-Isaya 47:13) Amadoda la athe eseMpumalanga abona inkanyezi njalo ayilandela okomango omude aze afika eJerusalema.

Esefikile ayabuza athi: “Ungaphi lowo ozelweyo oyinkosi yamaJuda? Sibone inkanyezi yakhe siseMpumalanga, yikho size lapha ukuze sizomkhothamela.”​—UMathewu 2:1, 2.

INkosi uHerodi ebusa iseJerusalema ithi isizwa lokhu idane kakhulu. Yikho ibiza abaphristi abakhokhelayo kanye labakhokheli benkolo ibisibabuza ukuthi uKhristu uzazalelwa ngaphi. Bayiphendula besebenzisa lokho okwakutshiwo yiMibhalo, bathi: “EBhethilehema.” (UMathewu 2:5; UMikha 5:2) UHerodi uthi esizwa lokho abizele izazi zezinkanyezi ensitha abesesithi: “Hambani liyedingisisa ukuthi ungaphi lowomntwana. Nxa selimtholile, liphenduke lizongitshela ukuze lami ngihambe ngiyemkhothamela.” (UMathewu 2:8) Kodwa uHerodi ufuna ukwazi ukuthi umntwana ungaphi ukuze ambulale.

Izazi zezinkanyezi zithi sezisukile kuHerodi zibone isimanga. Inkanyezi eziyibone ziseseMpumalanga ihamba phambi kwazo. Kusegcekeni ukuthi ukhona osebenzisa inkanyezi le ukuthi izikhokhele. Izazi zezinkanyezi ziyayilandela ize iyekuma lapho uJosefa loMariya asebehlala khona lendodana yabo.

Nxa izazi zingena endlini zithola uMariya elomntanakhe uJesu. Ziyamkhothamela uJesu zimuphe igolide, lempepha kanye lemure. Izazi zithi sezilungiselela ukuthi zibuyele kuHerodi uNkulunkulu uyazixwayisa ukuthi zingabuyeli kuye. Yikho ziyasuka ziye elizweni lazo zisebenzisa enye indlela.

Ubona angani ngubani owasebenzisa inkanyezi ukuthi ikhokhele izazi zezinkanyezi? Khumbula ukuthi kayizange iqale izikhokhele izise eBhethilehema lapho okwakuloJesu. Kodwa yazikhokhela yazifikisa eJerusalema zabonana leNkosi uHerodi eyayifuna ukubulala uJesu. Icebo likaHerodi lokubulala uJesu lalizaphumelela aluba uJehova kazange axwayise izazi ukuthi zingabuyeli kuHerodi. Yikho-ke, kuyakhanya ukuthi nguSathane isitha sikaNkulunkulu owasebenzisa inkanyezi efuna ukubulalisa uJesu.