Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 86

Indodana Yolahleko Iyaphenduka

Indodana Yolahleko Iyaphenduka

ULUKHA 15:11-32

  • UMZEKELISO WENDODANA YOLAHLEKO

Kungenzeka uJesu ukhulume umzekeliso wemvu elahlekileyo lowedrakhima elilahlekileyo esesePhereya empumalanga koMfula uJodani. Imizekeliso le isifundisa ukuthi kumele sithokoze nxa isoni siphenduka. AbaFarisi lababhali bebesola uJesu ngoba wamukela izoni. Lanxa kunjalo kukhona yini abakufundayo emizekelisweni emibili kaJesu? Bayakuzwisisa yini ukuthi uBaba wethu osezulwini uzwa njani nxa izoni ziphenduka? Khathesi uJesu ulandisa omunye umzekeliso ukuze aphinde acacise indaba le.

Umzekeliso lo umayelana lobaba olamadodana amabili njalo encane yakhona yiyo okukhulunywa ngayo kakhulu. AbaFarisi lababhali kanye labo bonke abalalele uJesu elandisa umzekeliso lo bengafunda kulokhu okwenziwa yindodana encane. Lanxa kunjalo kukhona abangakufunda lakubaba lasendodaneni endala. Ngakho cabanga ngawo womathathu amadoda la njengoba uJesu elandisa umzekeliso lo.

UJesu uthi: “Kulomuntu owayelamadodana amabili. Encane yathi kuyise, ‘Baba, ngicela ungabele impahla okumele ibe yilifa lami.’ Ngakho wawapha womabili impahla okwakumele ayithole.” (ULukha 15:11, 12) Nanzelela ukuthi indodana encane isifuna ilifa layo lanxa uyise engakafi. Indodana le ifuna ilifa layo khathesi ukuze isuke ekhaya iyezisebenzisela ngokuthanda kwayo. Izakwenzani ngalo?

Uqhubeka esithi: “Ngemva kwensukwana, indodana yakhe encane yabutha zonke izinto zayo yaya elizweni elikhatshana, yafika yachitha yonke impahla yayo ngokuphila impilo yokuxhwala.” (ULukha 15:13) Kulokuthi indodana le ihlale ekhaya lapho evikeleke khona iloyise oyinakekelayo, ikhetha ukuya kwelinye ilizwe. Isikhonale ifika itshaphaze ilifa layo ngokuphila impilo yokuziphatha okubi. UJesu uveza ukuthi indodana le icina isisiba sebunzimeni, uthi:

“Ithe isithintithe konke eyayilakho, kwaba lendlala enzima kulo lonke ilizwe lelo, yaqalisa ukuswela, yaze yasuka yayaqhatshwa ngesinye isakhamuzi sakulelolizwe esayithuma ukuthi iyekwelusa ingulube zayo egangeni. Yayisize  ifisa lokudla ukudla kwengulube lezo, kodwa kakho owayeyinika ulutho.”​—ULukha 15:14-16.

UMthetho kaMosi wawusithi ingulube yinyamazana engcolileyo, lanxa kunjalo indodana le kumele yeluse ingulube. Iyayatha ngendlala ize ifise lokudla ukudla kwazo. Ithi iphakathi kobunzima lobu njalo isiphelelwe lithemba, ‘kuthi dlwe engqondweni yayo.’ Ibisisenzani? Ikhuluma yodwa isithi: ‘Bangaki abantu abaqhatshwe ngubaba abadla isinkwa baze basitshiye, mina ngilokhu ngilapha ngibulawa yindlala? Ngizasuka lapha ngiye kubaba, ngifike ngithi kuye: “Baba, ngonele izulu ngakonela lawe. Akusangifanelanga ukubizwa ngokuthi ngiyindodana yakho. Ngicela ukuthi lami ngibe yisisebenzi sakho.”’ Ngakho iyasuka iye kuyise.​—ULukha 15:17-20.

Uzakuthini uyise eseyibona? Uzafikelwa lulaka yini ayitshingele ukuthi yayivele isukelani ngekhaya? Uyise uzagoqa izandla angabi lendaba lendodana yakhe esiphendukile yini? Aluba bekuyindodana loba indodakazi yakho ubuzakwenzani?

 INDODANA EBILAHLEKILE ISITHOLAKELE

UJesu ulandisa ukuthi uyise wenzani eseyibonile indodana yakhe, uthi: “Ithe isesekhatshana [indodana], uyise wathi mehlo suka wayibona wayizwela, wasegijima wafika wayigona njalo wayiqabuza.” (ULukha 15:20) Lanxa uyise ezwile ukuthi indodana yakhe ibiphila impilo yokuxhwala, uyayamukela. Kambe umzekeliso lo uzabanceda yini abakhokheli benkolo ukuthi babone ukuthi uJehova uziphatha njani izoni eziphendukayo? Bazakunanzelela yini ukuthi uJesu ulingisela uyise ngokwamukela izoni?

Kumele ukuthi ubaba lo ozwisisayo uyabona ukuthi indodana yakhe iphendukile ngoba ikhanya idanile njalo ihlulukelwe. Nguye oqala ukuyibingelela futhi lokho kwenza kube lula ukuthi indodana ivume izono zayo. UJesu uthi: “Indodana yakhe yasisithi kuye, ‘Baba, ngonele izulu ngakonela lawe. Akusangifanelanga ukubizwa ngokuthi ngiyindodana yakho.’”​—ULukha 15:21.

Uyise utshela izinceku zakhe athi: “Phangisani! Lethani ijazi elihle kulawo wonke limgqokise, njalo lifake indandatho emunweni wakhe, limgqokise lamanyathela enyaweni. Lethani lethole elinonileyo lilihlabe, senze idili sidle ngoba indodana yami le ibifile kodwa isiphila; ibilahlekile kodwa isitholakele.” Ngemva kwalokhu besebeqalisa “ukuzikholisela.”​—ULukha 15:22-24.

Kusenzakala konke lokhu indodana endala isemasimini. UJesu uthi: “Ithe isiphenduka, isizafika endlini, yezwa izingoma labantu ababegida. Yasibiza enye yezinceku yayibuza ukuthi kwakusenzakalani. Yathi kuyo, ‘Umfowenu ubuyile njalo uyihlo umhlabele ithole elinonileyo ngoba uphenduke kuye eziphilele.’ Kodwa indodana endala yazonda, yala ukungena. Uyise waseyilanda waqalisa ukuyincenga. Yona yathi kuyise, ‘Yonke iminyaka le bengikusebenzela futhi ngikulalela sonke isikhathi, kodwa kawuzange langelanga elilodwa ungiphe izinyane lokuthi ngidle ngizikholisele labangane  bami. Kodwa indodana yakho le eyatshaphaza impahla yakho lezifebe ithe ifika nje wayihlabela ithole elinonileyo.’”​—ULukha 15:25-30.

Ngobani abenza njengendodana endala, abasola uJesu ngokuthi ulesihawu kubantukazana lezoni? Ngababhali labaFarisi. UJesu ulandise umzekeliso lo ngenxa yokuthi bayamsola nxa esamukela izoni. Umzekeliso lo ungasebenza kuloba ngubani osola uNkulunkulu ngesihawu sakhe.

UJesu uphetha umzekeliso wakhe ngokukhuluma ngalokho uyise akutshoyo endodaneni yakhe endala: “Ndodana yami, ubulokhu ulami njalo konke okungokwami ngokwakho. Lanxa kunjalo bekufanele silenze idili futhi sithokoze ngoba umfowenu ubefile kodwa usephila; ubelahlekile kodwa usetholakele.”​—ULukha 15:31, 32.

UJesu kakhulumi ukuthi kuphetha ngani ngendodana endala. Kodwa kungenzakala ukuthi abanye ababelalele basizwisisa isifundo esitholakala emzekelisweni lo, ngoba ngemva kokufa lokuvuka kukaJesu, “ixuku elikhulu labaphristi laba ngamakholwa.” (ImiSebenzi 6:7) Labo benelisa ukuntshintsha indlela ababecabanga ngayo, baphenduka ezonweni zabo futhi babuyela kuNkulunkulu.

Kusukela ngesikhathi uJesu alandisa ngaso umzekeliso lo, abafundi bakhe bangathola izifundo eziqakathekileyo okumele bazisebenzise ezimayelana lokuphenduka, ukuthethelela, isihawu lokubekezela. Umzekeliso lo usifundisa ukuthi akumelanga sizehlukanise labantu bakaNkulunkulu sesigijimisana lenjabulo lokuzithokozisa, ngoba siyabe sitshiya ukuvikelwa nguBaba wethu osithandayo njalo osinakekelayo sisiya “elizweni elikhatshana.”

Umzekeliso lo uphinde usifundise ukuthi nxa singaphambuka endleleni kaNkulunkulu kumele sizithobe sibuyele kuBaba wethu ukuze sithole umusa wakhe futhi.

Esinye isifundo sisithola nxa sikhangela umehluko okhona phakathi kukababa lendodana endala. Ubaba uyayamukela indodana encane njalo ayithethelele kodwa indodana endala iyazonda njalo ayifuni ukwamukela umfowabo. Kusegcekeni ukuthi izinceku zikaNkulunkulu kumele zimthethelele njalo zimamukele umuntu ophenduka ngenhliziyo yonke abuyele ‘endlini kaBaba.’ Ngakho kumele sithokoze ngoba umfowethu “ubefile kodwa usephila,” “ubelahlekile” kodwa “usetholakele.”