Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 41

Uwathatha Ngaphi Amandla Okwenza Izimangaliso?

Uwathatha Ngaphi Amandla Okwenza Izimangaliso?

UMATHEWU 12:22-32 UMAKHO 3:19-30 ULUKHA 8:1-3

  • UJESU UQALISA UHAMBO LWAKHE LWESIBILI LOKUTSHUMAYELA

  • UKHIPHA AMADIMONI NJALO UXWAYISA NGESONO ESINGASOZE SITHETHELELWE

UJesu uthi esekhulume ngokuthethelela endlini yomFarisi uSimoni, aqalise olunye uhambo lokuyatshumayela eGalile. Useleminyaka emibili esenza inkonzo yakhe njalo uhamba labaphostoli bakhe abangu-12 kanye labanye abesifazana ‘ayebakhiphe amadimoni wabelapha lemikhuhlane.’ (ULukha 8:2) Phakathi kwabo kuloMariya Magadalena, loSusana, loJowana olomkakhe oyisiphathamandla seNkosi uHerodi Antiphasi.

Lokho okwenziwa nguJesu kuqhubeka kusiba yindaba esegudwini. UJesu welapha indoda eledimoni elethwe kuye. Indoda le iyisiphofu futhi iyisimungulu. Khathesi ayiseladimoni njalo isisenelisa ukubona lokukhuluma. Abantu basala bemangele bathi: “Kambe yena lo kasiNdodana kaDavida?”​—UMathewu 12:23.

Ixuku labantu elibuthene endlini lapho okuhlala khona uJesu likhulu kakhulu okokuthi yena labafundi bakhe kabasenelisi ngitsho lokudla. Kodwa kayisibo bonke abacabanga ukuthi uJesu ‘yiNdodana kaDavida’ okwakuthiwe izakuba khona. Abanye ababhali labaFarisi basuke khonale eJerusalema, kodwa kabalandanga ukuzokuzwa lokho okufundiswa nguJesu kumbe ukuzomsekela. Batshela abantu bathi: “Umuntu lo uloBhelizebhubhi,” besitsho ukuthi usebenza ‘lombusi wamadimoni.’ (UMakho 3:22) Izihlobo zikaJesu zithi zisizwa ngokuxokozela osekusebantwini zibuye zizombamba. Kungani zizombamba?

Abafowabo bakaJesu kabakakholwa ukuthi uyiNdodana kaNkulunkulu. (UJohane 7:5) UJesu osekhanya ebangela ukuxokozela lokhu kasafanani loJesu abakhule bemazi eNazaretha. Sebecabanga ukuthi usehlanya yikho besithi: “Usephambene.”​—UMakho 3:21.

Kodwa imisebenzi kaJesu itshengisani? Usanda kwelapha indoda ebiledimoni njalo isisenelisa ukubona lokukhuluma. Kakho ongakuphika lokhu. Yikho ababhali labaFarisi bazama ukwenza abantu bangaboni okuhle uJesu akwenzayo,  bathi: “Kayikho enye indlela indoda le ekhipha ngayo amadimoni ngaphandle kokusebenzisa uBhelizebhubhi, umbusi wamadimoni.”​—UMathewu 12:24.

UJesu uyakwazi lokho ababhali labaFarisi abakucabangayo, yikho esithi: “Loba yiwuphi umbuso owehlukene phakathi uyadilika, njalo loba yiliphi idolobho kumbe imuli eyehlukene phakathi ngeke ime. Ngakho-ke nxa uSathane ekhipha uSathane, yena yedwa useyehlukene phakathi. Manje umbuso wakhe uzakuma njani?”​—UMathewu 12:25, 26.

Lokhu uJesu akutshoyo kulengqondo sibili. AbaFarisi bayakwazi ukuthi amanye amaJuda ayakhipha amadimoni. (ImiSebenzi 19:13) Yikho uJesu ebabuza esithi: “Nxa mina ngikhipha amadimoni ngoBhelizebhubhi, amadodana enu wona awakhipha ngobani?” Lapha uJesu uthi nxa yena ekhipha amadimoni ngoBhelizebhubhi kutsho ukuthi amadodana abo lawo awakhipha ngaye. Uqhubeka esithi: “Kodwa nxa kuyikuthi ngikhipha amadimoni ngomoya kaNkulunkulu, uMbuso kaNkulunkulu usulifice lilibele sibili.”​—UMathewu 12:27, 28.

UJesu utsho umzekeliso otshengisa ukuthi ukukhipha kwakhe amadimoni yibufakazi bokuthi ulamandla ukwedlula uSathane. Uthi: “Umuntu angagqekeza njani endlini yendoda elamandla athathe izinto zayo engazange aqale ayibophe? Nxa eseyibophile, usengazibuthela-ke okusendlini yayo. Loba ngubani ongangisekeliyo uphikisana lami, futhi loba ngubani ongancedisani lami ukubutha, uyachithiza.” (UMathewu 12:29, 30) Ababhali labaFarisi bona batshengisa ukuthi basekela uSathane ngoba baphikisana loJesu. Baxotshela abantu khatshana leNdodana kaNkulunkulu eyenza imisebenzi yayo incediswa nguye uJehova.

UJesu uxwayisa abantu laba abasekela uSathane esithi: “Amadodana abantu azathethelelwa zonke izono, kungelani lokuthi enza ziphi izono futhi akhuluma waphi amazwi okuthuka. Kodwa loba ngubani othuka umoya ongcwele ngeke athethelelwe kuze kube nini lanini, isono sakhe sihlala sikhona kuze kube phakade.” (UMakho 3:28, 29) Akuthandabuzwa ukuthi labo abathi lokho okwenziwa ngomoya kaNkulunkulu kuvela kuSathane bazayifunda ivaliwe.