Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 22

Abafundi Abane Bazakuba Ngabagoli Babantu

Abafundi Abane Bazakuba Ngabagoli Babantu

UMATHEWU 4:13-22 UMAKHO 1:16-20 ULUKHA 5:1-11

  • UJESU UBIZA ABAFUNDI UKUTHI BAMLANDELE KOKUPHELA

  • ABAGOLI BENHLANZI BABA NGABAGOLI BABANTU

Ngemva kokuba uJesu ephunyukile ebantwini akade befuna ukumbulala eNazaretha, uya eKhaphenawume eduze loLwandle LwaseGalile, olubizwa langokuthi ‘lichibi laseGenesaretha.’ (ULukha 5:1) Lokhu kugcwalisa isiphrofetho esisebhukwini lika-Isaya esithi abantu abahlala oLwandle LwaseGalile babezabona ukukhanya okukhulu.​—U-Isaya 9:1, 2.

UJesu uqhubeka etshumayela esithi “uMbuso wamazulu ususondele.” (UMathewu 4:17) Uthola abafundi bakhe abane. Bebeke bahamba laye kodwa bathe bephenduka loJesu bevela eJudiya babuyela kubhizimusi yabo yokugola inhlanzi. (UJohane 1:35-42) Kodwa khathesi sekuyisikhathi sokuthi babe loJesu njalo bangatshiyani laye ukuze abafundise ukwenza inkonzo abazasala beyenza yena engasekho.

UJesu uthi ehamba ekhunjini lolwandle abone uSimoni Phetro elomfowabo u-Andreya labanye babo begezisa amanethi abo. UJesu uya kubo afike agade isikepe sikaPhetro abesemcela ukuthi agwedle kancane asuke ekhunjini. Bathi sebethe gudlu kancane uJesu uhlala phansi aqalise ukufundisa amaxuku abantu abuthene ekhunjini. Uwafundisa iqiniso eliphathelane loMbuso.

Ngemva kwalokhu uJesu uthi kuPhetro: “Gwedlani liye endaweni etshonayo beselisehlisa amambule enu libambe inhlanzi.” UPhetro abesephendula esithi: “Mfundisi, sisebenze gadalala ubusuku bonke, kasibambanga ngitsho leyodwa, kodwa njengoba usitsho ngizawehlisa amambule.”​—ULukha 5:4, 5.

Bayehlisa amambule abo babambe inhlanzi ezinengi okokuthi aqalisa ukudabuka. Bahle babize abanye babo abakwesinye isikepe esiseduze ukuthi babancedise. Izikepe lezi ziyagcwala phamu zize ziqalise ukucwila. UPhetro uthi ebona lokhu aguqe phambi kukaJesu abesesithi: “Suka kimi Nkosi ngoba ngingumuntu oyisoni.” UJesu umphendula esithi: “Yekela ukwesaba. Kusukela khathesi uzabe usugola abantu bephila.”​—ULukha 5:8, 10.

UJesu uthi kuPhetro lo-Andreya: “Ngilandelani, ngizalenza libe ngabagoli babantu.” (UMathewu 4:19) Ubiza labanye abagoli benhlanzi ababili uJakhobe loJohane abangamadodana kaZebhedi. Bonke basukumela phezulu batshiye ibhizimusi yabo yokugola inhlanzi futhi baba ngabafundi bokuqala abalandela uJesu kokuphela.