Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 3

Inkonzo KaJesu EGalile

‘UJesu waqalisa ukutshumayela esithi: “UMbuso ususondele.”’​—UMathewu 4:17

Inkonzo KaJesu EGalile

ENGXENYENI LE

ISAHLUKO 20

Isimangaliso Sesibili EseKhana

UJesu usilisa umntwana ekhatshana laye ngamakhilomitha angaba ngu-26.

ISAHLUKO 21

Usesinagogeni ENazaretha

Kuyini uJesu akukhulumayo okwenza abantu bedolobho langakibo bafune ukumbulala?

ISAHLUKO 22

Abafundi Abane Bazakuba Ngabagoli Babantu

Ubabiza ukuthi benze umsebenzi otshiyene lalowo abebewenza.

ISAHLUKO 23

UJesu Wenza Izimanga EKhaphenawume

Kungani uJesu engavumeli ukuthi amadimoni awakhiphe ebantwini akhulume ukuthi uyiNdodana kaNkulunkulu?

ISAHLUKO 24

Utshumayela Kulo Lonke ElaseGalile

Abantu baya kuJesu ukuze bayekwelatshwa kodwa uJesu ubatshela ukuthi wathunywa emhlabeni ukuzotshumayela.

ISAHLUKO 25

Uzwela Indoda Elobulephero Ayelaphe

Okwatshiwo nguJesu ephendula indoda elobulephero kutshengisa ukuthi uyabakhathalela sibili labo abelaphayo.

ISAHLUKO 26

“Izono Zakho Sezithethelelwe”

Amazwi kaJesu atshengisani ngendaba yesono kanye lokugula?

ISAHLUKO 27

UMathewu Uyabizwa

Kungani uJesu esidla lezoni?

ISAHLUKO 28

Kungani Abafundi BakaJesu Bengazili Ukudla?

UJesu ubaphendula esebenzisa umzekeliso wemigodla yewayini.

ISAHLUKO 29

Kuqondile Yini Ukwenza Imisebenzi Emihle NgeSabatha?

Kuyini okwenza amaJuda athwalise nzima uJesu yena esilise indoda ebisileminyaka engu-38 igula?

ISAHLUKO 30

UJesu UyiNdodana KaNkulunkulu

AmaJuda acabanga ukuthi uJesu uzenza olingana loNkulunkulu kodwa uJesu ukwenza kucace ukuthi uNkulunkulu mkhulu kulaye.

ISAHLUKO 31

Bakha Izikhwebu Zengqoloyi NgeSabatha

Kungani uJesu esithi ‘uyiNkosi yeSabatha’?

ISAHLUKO 32

UMthetho Uthi Kuyini Okuvunyelwayo NgeSabatha?

AbaSadusi labaFarisi bavele kabazwanani kodwa sebebambene ukuze bahlasele uJesu.

ISAHLUKO 33

Ugcwalisa Isiphrofetho Sika-Isaya

Kungani uJesu etshela abantu abasilisayo ukuthi bangatsheli muntu ukuthi ungubani lokuthi wenzeni?

ISAHLUKO 34

UJesu Ukhetha Abaphostoli Abangu-12

Yiwuphi umehluko okhona phakathi komphostoli lomfundi?

ISAHLUKO 35

INtshumayelo YaseNtabeni

Thola izifundo ezisentshumayelweni kaJesu.

ISAHLUKO 36

Umkhokheli Webutho Utshengisa Ukuthi Ulokholo

Kuyini okwenziwa ngumkhokheli webutho okumangalisa uJesu?

ISAHLUKO 37

UJesu Uvusa Indodana Yomfelokazi

Ababona isimangaliso lesi bayananzelela ukuthi uJehova usebakhumbulile abantu bakhe.

ISAHLUKO 38

UJohane Ubuza UJesu Umbuzo

Kungani uJohane uMbhabhathizi ebuza ukuthi uJesu nguye yini uMesiya? Uyathandabuza yini uJohane?

ISAHLUKO 39

Maye Esizukulwaneni Esingaphendukiyo

UJesu uthi okuzakwehlela indawo yaseSodoma ngoSuku Lokwahlulela kuzabe kungcono kakhulu kulalokho okuzakwehlela iKhaphenawume, idolobho asehlale kulo okwesikhathi eside.

ISAHLUKO 40

Ufundisa Ukuthethelela

UJesu wayesitsho ukuthi kuqondile yini ukwephula umthetho kaNkulunkulu ngesikhathi etshela owesifazana okungenzeka wayeyisifebe ukuthi izono zakhe sezithethelelwe?

ISAHLUKO 41

Uwathatha Ngaphi Amandla Okwenza Izimangaliso?

Abafowabo bakaJesu bacabanga ukuthi usephambene.

ISAHLUKO 42

UJesu Ukhuza AbaFarisi

Siyini ‘isibonakaliso sikaJona umphrofethi’?

ISAHLUKO 43

Imizekeliso Emayelana LoMbuso

UJesu ukhuluma imizekeliso eyisitshiyagalombili ukuze achasise izinto eziphathelane loMbuso wamazulu.

ISAHLUKO 44

UJesu Uthulisa Isiphepho Elwandle

Ngesikhathi uJesu ethulisa umoya lamagagasi, watshengisa ukuthi ukuphila kuzabe kunjani nxa esebusa.

ISAHLUKO 45

Ulamandla Ukwedlula Amadimoni

Umuntu angaba lamadimoni amanengi yini?

ISAHLUKO 46

Uthinta Isembatho SikaJesu Asile

UJesu utshengisa amandla akhe lozwelo ngesikhathi esilisa owesifazana.

ISAHLUKO 47

Intombazana Ivuka Kwabafileyo

Abantu bayamhleka uJesu nxa esithi intombazana efileyo ilele. Kungani esitsho njalo?

ISAHLUKO 48

Wenza Ezinye Izimangaliso Njalo Kabamamukeli ENazaretha

Kulesinye isizatho esenza abantu beNazaretha bangamamukeli uJesu, hatshi lokho akufundisayo kanye lezimangaliso zakhe.

ISAHLUKO 49

Utshumayela EGalile Njalo Uqeqetsha Abaphostoli

Utshoni umutsho othi ‘uMbuso wamazulu ususondele’?

ISAHLUKO 50

Bazimisele Ukutshumayela Lanxa Bezahlukuluzwa

Kungani uJesu esithi abaphostoli babaleke nxa bengahlukuluzwa bona kungamelanga bakwesabe ukufa?

ISAHLUKO 51

Kubulawa Umuntu Kuthakazelelwa Ilanga Lokuzalwa

UHerodi uyakholisa kakhulu ukubukela uSalome egida aze athembise ukumupha loba yini ayifunayo. Kuyini akucelayo okutshwaqisa igazi?

ISAHLUKO 52

Wenza Isimangaliso, Aphe Izinkulungwane Ukudla

Isimangaliso lesi esenziwa nguJesu siqakatheke kakhulu okokuthi amaVangeli womane abhala ngaso.

ISAHLUKO 53

Umbusi Owenelisa Ukuqondisa Umoya Lolwandle

Ukuhamba kukaJesu phezu kwamanzi lokuthulisa umoya kubafundisani abaphostoli?

ISAHLUKO 54

UJesu ‘Uyisinkwa Sokuphila’

Kungani uJesu ekhuza abantu lanxa besuke khatshana besiza kuye?

ISAHLUKO 55

Amazwi KaJesu Ethusa Abanengi

Lokho uJesu akufundisayo kuyethusa futhi abafundi bakhe abanengi bayamtshiya.

ISAHLUKO 56

Kuyini Sibili Okungcolisa Umuntu?

Ngokungena emlonyeni yini, loba ngokuphuma kuwo?

ISAHLUKO 57

UJesu Usilisa Intombazana Lendoda Eyisacuthe

Kungani owesifazana engazondi lapho uJesu efanisa abantu bakubo lemidlwane?

ISAHLUKO 58

Wenza Izinkwa Zibe Zinengi, Axwayise Ngemvubelo

Abafundi bakaJesu bacina bezwisisile ukuthi ukhuluma ngani nxa ebatshela ngemvubelo.

ISAHLUKO 59

Ingubani INdodana Yomuntu?

Amakhiye oMbuso amelani? Ngubani owasebenzisayo, njalo uwasebenzisa njani?

ISAHLUKO 60

Babona UKhristu Eguquka Isimo Futhi Ekhazimula

Kwakuyini ukuguquka isimo? Kwakusitshoni?

ISAHLUKO 61

UJesu Usilisa Umfana Oledimoni

UJesu uthi umfana kasilanga ngenxa yokuswelakala kokholo. Kodwa ongelakholo ngumfana, nguyise, kumbe ngabafundi bakaJesu?

ISAHLUKO 62

Isifundo Esiqakathekileyo Esimayelana Lokuthobeka

Amadoda amadala afunda into eqakathekileyo emntwaneni omncane.

ISAHLUKO 63

UJesu Ukhuluma Ngokukhubeka Langesono

Uchaza izinto ezintathu ezingenziwa ukuze kulungiswe indaba enkulu eyabe isivukile phakathi kwabafowethu.

ISAHLUKO 64

Kungani Ukuthethelela Kuqakathekile?

UJesu usebenzisa umzekeliso wenceku engelasihawu ukuze atshengise ukuthi uNkulunkulu ufuna sizimisele ukuthethelela abanye.

ISAHLUKO 65

Uhamba Efundisa Ngesikhathi Esiya EJerusalema

UJesu ukhuluma ngezinto ezintathu ezingenza umuntu ehluleke ukumlandela.