Yeqa uye kokuphakathi


FUNDA IBHAYIBHILI LABOFAKAZI BAKAJEHOVA

Ungathokoza Kuze Kube Nini Lanini!

Ngesikhathi ufunda lathi iBhayibhili mahara uzathola izimpendulo zemibuzo enjengale:

  • Ngingenzani ukuze ngithokoze?

  • Ukuhlupheka kanye lezinto ezimbi ezenzakalayo kuzaphela yini?

  • Sizaphinda sibabone yini abangane bethu kanye lezihlobo zethu ezafayo?

  • UNkulunkulu ulendaba lami yini?

  • Ngingathandaza njani ukuze uNkulunkulu ayizwe imithandazo yami?

Awusoze Ubhadale

Uzabe ufundiswa mahara futhi uzanikwa ibhukwana elithi Ungathokoza Kuze Kube Nini Lanini! kanye leBhayibhili nxa ungelalo.

Kulula

Uyazikhethela ukuthi ufuna umuntu okufundisayo akuvakatshele kumbe lifunde ngefoni. Uyazikhethela lokuthi lizafunda nini futhi ngaphi.

Awubanjwa Ngamandla

Ungatsho loba nini nxa ungasafuni ukufunda iBhayibhili.

Senziwa njani isifundo seBhayibhili?

Kulomuntu ozabe ekuncedisa ukuthi uzwisise okufundiswa liBhayibhili. Lizabe lixoxa ngezihloko ezitshiyeneyo kancane kancane. Ngesikhathi lifunda ibhuku elithi Ungathokoza Kuze Kube Nini Lanini! uzabona ukuthi iBhayibhili limumetheni lokuthi okukulo kuzakunceda njani. Ukuze uthole okunengi ngokuthi isifundo senziwa njani, bukela ividiyo elapha kumbe ukhangele imibuzo ejayele ukubuzwa ngabantu mayelana lendlela okufundwa ngayo.

Uyafuna yini ukubona ukuthi izifundo zakhona zinjani?

Khangela izifundo zokuqala.

Ungenzani nxa usufuna ukufunda iBhayibhili?

Hlaba ngaphansi lapha ukuze wenelise ukuthola umuntu ozabuya ezokufundisa.