Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 121

“Wobani Lesibindi! Mina Ngiwunqobile Umhlaba”

“Wobani Lesibindi! Mina Ngiwunqobile Umhlaba”

UJOHANE 16:1-33

  • NGESIKHATSHANA NJE ABAPHOSTOLI KABASAYIKUMBONA UJESU

  • USIZI LWABAPHOSTOLI LUZANTSHINTSHA LUBE YINJABULO

UJesu labaphostoli bakhe sebezasuka endlini ephezulu lapho abadlele khona iPhasika. Ubaxwayisile okuzwayo njalo khathesi uqhubeka esithi: “Ngilitshele izinto lezi ukuze lingakhubeki.” Kungani bekuqakathekile ukuthi abaxwayise njalo? Ubatshela athi: “Abantu bazalixotsha esinagogeni. Isikhathi siyeza sibili lapho wonke umuntu olibulalayo ezacabanga ukuthi wenza inkonzo engcwele kuNkulunkulu.”​—UJohane 16:1, 2.

Kumele ukuthi abaphostoli bayakhathazeka besizwa lokhu. UJesu ubetshilo ukuthi umhlaba uzabazonda, kodwa ubengazange akuthi bhadla ukuthi bazabulawa. Kungani engazange abavezele izinto lezi? Uthi: “Kangilitshelanga ngazo ekuqaleni ngoba ngangilani.” (UJohane 16:4) Khathesi usebalimukisa engakasuki njalo lokhu kungabanceda ukuthi bangacini bekhubeka.

UJesu uqhubeka esithi: “Khathesi sengisiya kuLowo ongithumileyo, kodwa kakho phakathi kwenu ongibuza esithi, ‘Uyangaphi?’” Ntambama mhlalokho bebeke bambuza ukuthi uyangaphi. (UJohane 13:36; 14:5; 16:5) Kodwa khathesi bethukile ngalokho athe kuzabehlela futhi lokhu bekhathazeke kakhulu. Yikho bengabuzi eminye imibuzo emayelana lenkazimulo ebekwe phambi kwakhe lokuthi izanceda njani abalandeli bakhe abathembekileyo. UJesu uyakunanzelela lokhu abesesithi: “Izinhliziyo zenu sezigcwele usizi ngoba ngilitshele izinto lezi.”​—UJohane 16:6.

Ngemva kwalokho uJesu ubatshela athi: “Ukuhamba kwami kunceda lina. Nxa ngingayekela ukuhamba, umsizi kasoze abuye kini kodwa ngingahamba ngizalithumela yena.” (UJohane 16:7) Abafundi bakaJesu bazathola umoya ongcwele nxa eseqale wafa futhi waya ezulwini njalo uJesu uzabe ezathumela umoya lo ukuthi usize abalandeli bakhe kungelani lokuthi bangaphi.

Umoya ongcwele “uzanika umhlaba ubufakazi obusuthisayo mayelana lesono lokulunga kanye lokwahlulela.” (UJohane 16:8) Kuzavela egcekeni ukuthi umhlaba kawuzange ube lokholo eNdodaneni kaNkulunkulu. Ukwenyuka kukaJesu esiya ezulwini kuzakuba yibufakazi obusuthisayo bokuthi ulungile njalo kuzatshengisa ukuthi kungani uSathane, “umbusi womhlaba lo,” kumele ajeziswe kabuhlungu.​—UJohane 16:11.

UJesu uphinda athi: “Ngiseselezinto ezinengi okumele ngilitshele zona kodwa khathesi ngeke lenelise ukuzithwala.” Umoya ongcwele azabathululela wona uzabakhokhela benelise ukuzwisisa “lonke iqiniso” njalo bazalisebenzisa ekuphileni kwabo.​—UJohane 16:12, 13.

Abaphostoli basala bedidekile besizwa amazwi kaJesu alandelayo athi: “Ngesikhatshana nje kalisoze lingibone, kodwa lizaphinda lingibone ngesikhatshana nje.” Bayabuzana ukuthi utshoni. UJesu uyananzelela ukuthi bafuna ukumbuza ngalokho, abesechasisa esithi: “Ngiqinisile sibili ngithi kini, lizakhala lilile kodwa umhlaba wona uzathokoza, lizakuba losizi kodwa usizi lwenu luzantshintshwa lube yinjabulo.” (UJohane 16:16, 20) Ngemini elandelayo uJesu uyabulawa njalo abakhokheli benkolo bayathokoza, abafundi basale behlulukelwe. Kodwa usizi lwabo luntshintsha lube yinjabulo uJesu esevusiwe kwabafileyo. Baphinda bathokoze kakhulu ngesikhathi ebathululela umoya ongcwele kaNkulunkulu.

Lokho okuzakwehlela abaphostoli uJesu ukufanisa lowesifazana osehelelwa, uthi: “Nxa owesifazana ebeletha, uba losizi ngenxa yokuthi isikhathi  sakhe siyabe sesifikile, kodwa nxa esebelethile kasabukhumbuli ubuhlungu obukhulu abekubo, ngoba usethokoziswa yikuthi kulomuntu osezelwe emhlabeni.” Ubakhuthaza esithi: “Lani liphakathi kosizi khathesi, kodwa ngizaphinda ngilibone, futhi izinhliziyo zenu zizathokoza njalo kakho ozalithathela injabulo yenu.”​—UJohane 16:21, 22.

Abaphostoli kabakaze bacele ulutho besebenzisa ibizo likaJesu. Kodwa khathesi uthi: “Ngalelolanga lizacela kuBaba ngebizo lami.” Bazabe sebekwenzelani lokho? Ayisikho ukuthi uYise uyabe edonda ukubaphendula ngoba uJesu uthi: “UBaba uyalithanda kakhulu ngoba lina lingithandile futhi lakholwa ukuthi ngeza ngingummeli kaNkulunkulu.”​—UJohane 16:26, 27.

Mhlawumbe amazwi kaJesu akhuthazayo asebaqinisile abaphostoli, yikho besithi: “Ngenxa yalokho, siyakholwa ukuthi wavela kuNkulunkulu.” Kodwa ngesikhatshana nje kuzakhanya ukuthi ukholo lwabo lunjani sibili. UJesu ubatshela osekuzakwenzakala, uthi: “Lalelani! Isikhathi siyeza futhi sesifikile, lapho elizasabalala khona ngamunye wenu aye endlini yakhe, lingitshiye ngedwa.” Kodwa ubaqinisa esithi: “Ngilitshele izinto lezi ukuze libe lokuthula ngenxa yami. Emhlabeni lizahlupheka, kodwa wobani lesibindi! Mina ngiwunqobile umhlaba.” (UJohane 16:30-33) UJesu kabalahli. Uyathemba ukuthi labo bangawunqoba umhlaba njengoba nje laye ewunqobile. Lokhu bangakwenza ngokuqhubeka bethembekile besenza intando kaNkulunkulu lanxa uSathane lomhlaba wakhe bezama ukubaphambukisa.