Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 21

Usesinagogeni ENazaretha

Usesinagogeni ENazaretha

ULUKHA 4:16-31

  • UJESU UBALA KUNCWADIMGOQWA KA-ISAYA

  • ABANTU BASENAZARETHA BAZAMA UKUBULALA UJESU

Akubizwa ozwayo eNazaretha, abantu bafuna ukuzibonela ngawabo uJesu esenza izimanga endaweni yakibo. Sekudlule umnyaka uJesu esukile esiyabhabhathizwa nguJohane. Kungakenzakali lokhu uJesu ubengumbazi endaweni le. Kodwa khathesi useyindoda edume ngokwenza izimanga.

UJesu uya esinagogeni njengenjayelo, njalo abantu bahle balindele ukumbona esenza izimanga. Kuyathandazwa futhi kubalwa lamabhuku abhalwa nguMosi njengoba kusenziwa “ngamasabatha wonke.” (ImiSebenzi 15:21) Kubalwa lamabhuku esiphrofetho. UJesu uthi esukuma ukuthi abale kungenzeka unanzelela abantu abanengi njengoba ekhule esiza esinagogeni le. Unikwa incwadimgoqwa yomphrofethi u-Isaya athole indawo ekhuluma ngaLowo umoya kaJehova ophezu kwakhe, okuyindaba eku-Isaya 61:1, 2.

UJesu ubala ngokuthi Lowo okwakhulunywa ngaye uzatshumayela ngokukhululwa kwabathunjiweyo lokuvulwa kwamehlo eziphofu langomnyaka wokwamukelwa nguJehova. UJesu abeseqhubela inceku yesinagogi incwadimgoqwa ahlale phansi. Wonke amehlo athe nhlo kuye. Uqalisa ukukhuluma, mhlawumbe alandise okunye abesekhuluma amazwi athi: “Umbhalo lo elisanda kuwuzwa ugcwalisekile lamuhla.”​—ULukha 4:21.

Abantu bayamangala ‘ngamazwi amnandi aphuma emlonyeni wakhe’ besebuzana besithi: “Kanti yena lo kasindodana kaJosefa?” Kodwa uJesu uyananzelela ukuthi abantu laba bafuna ukumbona esenza izimangaliso ezinjengalezo abezwa ukuthi wayezenza, yikho esithi kubo: “Lizasisebenzisa kimi sibili isitsho lesi esithi, ‘Dokotela zelaphe. Yenza lalapha edolobheni lakini izinto esizwe kuthiwa uzenze eKhaphenawume.’” (ULukha 4:22, 23) Kungenzeka ukuthi omakhelwana bakaJesu bafisa ukuthi ngabe uJesu uqale wasilisa abantu edolobheni langakibo ukuze ancede abantu bakibo kuqala. Yikho mhlawumbe bacabanga ukuthi uJesu kabaqakathekisanga.

UJesu enanzelela ukucabanga kwabo ukhuluma ngezinye izinto ezake zenzakala embalini yama-Israyeli. Ulandisa ngokuthi lanxa kwakulabafelokazi abanengi ko-Israyeli ngensuku zika-Elija, u-Elija kazange athunywe kubo. Kodwa wathunywa kumfelokazi waseZarefathi, idolobho eliseduze leSidoni lapho afika wenza isimanga esasindisa ukuphila. (1 AmaKhosi 17:8-16) Kanti njalo ngensuku zika-Elisha babebanengi ko-Israyeli ababelobulephero kodwa u-Elisha wasilisa uNamani waseSiriya kuphela.​—2 AmaKhosi 5:1, 8-14.

Bezwa njani abantu esinagogeni ngemva kokuba uJesu esebalandisele indaba eziveza ubuhwaba babo kanye lokungabi lokholo? Bayathukuthela basukume bahahabele uJesu bamkhiphele phandle kwedolobho. Bamhambisa esiqongweni sentaba lapho iNazaretha eyakhelwe khona besebezama ukumphosa khonapho. UJesu uyaphunyuka abaleke. Ngemva kwalokho uyasuka aqonde eKhaphenawume ekhunjini loLwandle LwaseGalile olusenyakatho ntshonalanga.