Yeqa uye kokuphakathi

Amathuluzi Okutaditsha IBhayibhili

Isiphala sethu sezingwalo silamathuluzi okutaditsha iBhayibhili mahala. Amathuluzi la azakunceda nxa utaditsha uwedwa ukuze ulizwisise ngcono iLizwi likaNkulunkulu. Sebenzisa iBhayibhili lethu lokutaditsha eliku-inthanethi. IBhayibhili leli lilamathuluzi okuchwayisisa. Sebenzisa uhlelo lwethu olulezifundo zeBhayibhlili ongazenza uwedwa. Ukuze ulizwisise iBhayibhili sebenzisa amavidiyo eBhayibhili, i-encyclopedia yeBhayibhili, ibhuku lamamephu eBhayibhili, ingcazelo yamabala aseBhayibhilini lamanye amathuluzi okutaditsha iBhayibhili.

Bala IBhayibhili Ku-Inthanethi

Hlolisisa okunye okutholakala ku-Nguqulo Yomhlaba Omutsha. IBhayibhili leli lihunyutshwe ngendlela eqondileyo njalo kulula ukulizwisisa.

Amavidiyo Afundisa OkuseBhayibhilini

Izethulo Zamabhuku EBhayibhili

Okumayelana lebhuku ngalinye leBhayibhili.

Imfundiso ZeBhayibhili Eziqakathekileyo

Amavidiyo la aphendula imibuzo eqakathekileyo emayelana leBhayibhili enjengethi: Kungani uNkulunkulu wadala umhlaba? Abafileyo bakusiphi isimo? Yindaba uNkulunkulu evumela ukuhlupheka?

Amabhuku Lokunye Esikusebenzisa Ukufunda IBhayibhili

I-Encyclopedia YeBhayibhili

Ibhuku elithi Insight on the Scriptures likhuluma ngezinto ezinengi okugoqela abantu, izindawo, izilimo, izinyamazana, izenzakalo eziqakathekileyo, lokungabe kutshiwo ngamanye amabala aseBhayibhilini. Nxa ungadawuniloda ibhuku leli uzathola amamephu, imifanekiso, imizekeliso loluhlu lwezihloko lemibhalo.

Isifinqo SeBhayibhili

Ibhukwana elithi The Bible—What Is Its Message? likufinqa kuhle okukhulunywa liBhayibhili futhi lizakunceda uzwisise ukuthi iBhayibhili likhuluma ngani.

Ibhukwana Lamamephu EBhayibhili

Ibhukwana elithi ‘Bona Izwe Elihle’ lilamamephu lamatshathi atshengisa indawo ezitshiyeneyo okukhulunywa ngazo eBhayibhilini, okuhlanganisa leLizwe Lesithembiso.

UMbhalo Wosuku

Ibhukwana elithi Ukuhlola IMibhalo Nsuku Zonke lilevesi yeBhayibhili yelanga ngalinye lemicijo etshengisa ukuthi ivesi leyo isebenza njani.

Uhlelo Lokubala IBhayibhili

Uhlelo lolu luzakunceda kungelani lokuthi ufuna ukubala iBhayibhili nsuku zonke, kumbe ufuna ukubala ngembali yama-Israyeli, kumbe ufuna ukulibala ukuze uliqede ngomnyaka loba nxa ufuna ukuqalisa ukulibala.

Ungayithola Njani IMibhalo EBhayibhilini Lakho?

Uluhlu lolu lutshengisa amabhuku angu-66 aseBhayibhilini ngendlela alandelana ngayo emaBhayibhilini amanengi. Ibizo lebhuku lilandelwa yinamba yesahluko besekucina inamba yevesi.

Imibuzo YeBhayibhili. Thola Izimpendulo Eziqondileyo

Funda ukuthi iBhayibhili liyiphendula njani imibuzo ephathelane loNkulunkulu, loJesu, lemuli, lokuhlupheka leminye eminengi.

Ukuchasiswa Kwamavesi AseBhayibhilini

Engxenyeni le kuchasiswa amavesi kanye lemitsho ejayelekileyo etholakala eBhayibhilini.

Isiphala Sezingwalo Esiku-Inthanethi (opens new window)

Dinga izihloko zeBhayibhili ku-inthanethi usebenzisa amabhuku aboFakazi bakaJehova.

Funda IBhayibhili Uncediswa Ngomunye Umuntu

OFakazi BakaJehova Babafundisa Njani Abantu IBhayibhili?

Uhlelo lokufunda iBhayibhili laboFakazi bakaJehova ngolwamahala njalo ukhululekile ukusebenzisa iBhayibhili olijayeleyo kanye lokunxusa izihlobo labangane ukuthi labo bafunde lindawonye.

Cela Ukuthi Omunye Wethu Akuvakatshele

Xoxa ngezinto ezitshiyeneyo eziphathelane leBhayibhili kumbe ufunde okunengi ngaboFakazi bakaJehova.