Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 14

UJesu Uqalisa Ukwenza Abafundi

UJesu Uqalisa Ukwenza Abafundi

UJOHANE 1:29-51

  • ABAFUNDI BAKAJESU BOKUQALA BAYAMLANDELA

UJesu uhlala amalanga angu-40 enkangala abesebuyela kuJohane owambhabhathizayo. Uthi esondela, uJohane athi kulabo abakhona: “Khangelani, nansi iMvana kaNkulunkulu esusa isono somhlaba! Lo nguye engangimutsho ngize ngithi: ‘Ngemva kwami kuza indoda esidlule yaya phambi kwami ngoba yona yayikhona ngingakabi khona.’” (UJohane 1:29, 30) Lanxa uJohane emdala kancane kuloJesu, uyakwazi ukuthi wayekhona yena engakabi khona ngoba uJesu wake waphila ezulwini.

Emavikini amalutshwana asanda kwedlula, uJesu uthe ezobhabhathizwa, uJohane ubengathi kalaqiniso lokuthi uJesu nguye owayezakuba nguMesiya. Uthi: “Lami nginje bengingamazi kodwa ngibuye ngazobhabhathiza ngamanzi ukuze abonakale kwabako-Israyeli.”​—UJohane 1:31.

UJohane uqhubeka elandisela abamlaleleyo ngalokho okwenzakale ngesikhathi ebhabhathiza uJesu, uthi: “Ngibone umoya usehla njengejuba uvela ezulwini, waqhubeka uphezu kwakhe. Lami bengingamazi kodwa lowo owangithuma ukuthi ngibhabhathize ngamanzi wathi kimi: ‘Loba ngubani ozabona umoya usehlela phezu kwakhe uqhubeke ukuye, nguye obhabhathiza ngomoya ongcwele.’ Lakanye ngiwubonile ngafakaza ukuthi lo nguye iNdodana kaNkulunkulu.”​—UJohane 1:32-34.

Ngelanga elilandelayo uJohane ulabafundi bakhe ababili ngesikhathi elandwa nguJesu. Uthi: “Khangelani, nansiya iMvana kaNkulunkulu!” (UJohane 1:36) UJohane uMbhabhathizi esetsho njalo, abafundi bakhe ababili balandela uJesu. Omunye wabafundi laba kuthiwa ngu-Andreya njalo omunye wakhona kumele ukuthi nguJohane okunguye owabhala indaba le. Kukhanya uJohane lo ngumnawakhe kaJesu ngoba ngumntakaSalome udadewabo kaMariya njalo umkaSalome kuthiwa nguZebhedi.

UJesu uthi jeqe abone u-Andreya loJohane bemlandela athi kubo: “Lidingani?”

Bona bathi kuye: “Rabi uhlala ngaphi?”

Yena abesesithi: “Buyani lizobona.”​—UJohane 1:37-39.

Khathesi kungaba ngabo-4 emini yantambama njalo u-Andreya loJohane baqhubeka beloJesu lelolanga. U-Andreya uyathokoza kakhulu okokuthi uhamba ayedinga umfowabo uSimoni obizwa langokuthi nguPhetro abesesithi kuye: “Sesimtholile uMesiya.” (UJohane 1:41) U-Andreya uhamba loPhetro kuJesu. Kukhanya uJohane laye wahamba wayadinga umfowabo uJakhobe wasemletha kuJesu kodwa kazange akubhale lokhu endabeni yakhe.

Ngelanga elilandelayo uJesu uthola uFiliphu ovela eBhethisayida. Indawo le iseduze lasekhunjini  olusenyakatho yoLwandle LwaseGalile njalo kulapho okuvela khona u-Andreya loPhetro. UJesu unxusa uFiliphu athi: “Woba ngumlandeli wami.”​—UJohane 1:43.

Ngemva kwalokho, uFiliphu uthola uNathaniyeli obizwa langokuthi nguBhatholomewu athi kuye: “Sesimtholile uJesu waseNazaretha, indodana kaJosefa, lowo uMosi abhala ngaye eMthethweni lalowo abaPhrofethi ababhala ngaye.” Kodwa uNathaniyeli kakukholwa lokho njalo uthi kuFiliphu: “Kambe kukhona okuhle okungaphuma eNazaretha?”

UFiliphu uyamncenga esithi: “Buya uzozibonela.” UJesu abone uNathaniyeli esondela athi: “Khangelani, um-Israyeli uqobo, ongelabuqili ngitsho.”

UNathaniyeli ubuza athi: “Kanti ungazela ngaphi?”

UJesu uphendula athi: “Ngikubone ungaphansi kwesihlahla somkhiwa uFiliphu engakakubizi.”

UNathaniyeli abesemangala athi kuye: “Rabi uyiNdodana kaNkulunkulu, uyiNkosi yako-Israyeli.”

UJesu yena ambuze athi: “Okwenza ukholwe yikuthi ngithe ngikubone ungaphansi kwesihlahla somkhiwa yini? Uzabona izinto ezinkulu kulalezi.” Aphinde athembise esithi: “Madoda, ngiqinisile sibili ngithi kini, lizabona izulu livuleka lezingilosi zikaNkulunkulu zikhwela futhi zisehla zisiya eNdodaneni yomuntu.”​—UJohane 1:45-51.

Masinyane nje, uJesu labafundi bakhe abatsha basuka eSigodini saseJodani baye eGalile.