Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 42

UJesu Ukhuza AbaFarisi

UJesu Ukhuza AbaFarisi

UMATHEWU 12:33-50 UMAKHO 3:31-35 ULUKHA 8:19-21

  • UJESU UKHULUMA ‘NGESIBONAKALISO SIKAJONA’

  • ABAFUNDI BAKHE BAYIMULI YAKHE

Ababhali labaFarisi bangacina bethuka umoya ongcwele ngenxa yokuthi kabavumi ukuthi uJesu ukhipha amadimoni ngamandla kaNkulunkulu. Pho bazakuba seceleni likabani, elikaNkulunkulu loba elikaSathane? UJesu uthi: “Ungenza isihlahla sibe sihle lesithelo saso sibe sihle, kumbe wenze isihlahla sibe sibi lesithelo saso sibe sibi, ngoba isihlahla saziwa ngezithelo zaso.”​—UMathewu 12:33.

Akulangqondo ukuthi uJesu usebenza loSathane nxa eveza izithelo ezinhle zokuxotsha amadimoni. ENtshumayelweni yaseNtabeni wakucacisa ukuthi nxa isithelo sisihle kutsho ukuthi lesihlahla sihle. Yikho nxa abaFarisi besola uJesu batshengisa ukuthi balezithelo ezimbi. Ubatshela athi: “Nzalo yamabululu, lingakhuluma njani izinto ezinhle lina libabi? Phela umlomo ukhuluma okuphuphuma enhliziyweni.”​—UMathewu 7:16, 17; 12:34.

Amazwi ethu aveza lokho okusezinhliziyweni zethu sibili njalo sizakwahlulelwa ngawo. Yikho uJesu esithi: “Ngilitshela ukuthi ngoSuku Lokwahlulela abantu bazaziphendulela ngenxa yayo yonke inkulumo engasizi lutho abayikhulumayo, ngoba kuzathiwa ulungile ngenxa yamazwi akho, futhi amazwi akho yiwo azakwenza utholakale ulecala.”​—UMathewu 12:36, 37.

Lanxa uJesu esenza izimangaliso, abaFarisi bafuna okwedlula lapho. Bathi: “Mfundisi, sifuna usitshengise isibonakaliso.” Kungelani lokuthi bambonile esenza izimangaliso lezi kumbe kabambonanga, kulobufakazi obunengi balokho akwenzayo. Yikho uJesu utshela abakhokheli laba athi: “Isizukulwane esibi lesingathembekanga siqhubeka sidinga isibonakaliso kodwa kakulasibonakaliso esizasiphiwa ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona umphrofethi.”​—UMathewu 12:38, 39.

UJesu uyabachasisela ukuthi utshoni, uthi: “Njengoba nje uJona wayesesiswini senhlanzi enkulu okwamalanga amathathu lobusuku obuthathu, leNdodana yomuntu izakuba senzikini yomhlaba okwamalanga amathathu lobusuku obuthathu.” UJona waginywa yinhlanzi enkulu kodwa waphuma sekungani uvuswe kwabafileyo. Ngakho uJesu uthi yena uzakufa abesevuswa ngelanga lesithathu. Nxa lokhu sekusenzakala, abakhokheli laba bazasilahla ‘isibonakaliso sikaJona,’ bale ukuphenduka lokuntshintsha. (UMathewu 27:63-66; 28:12-15) Kodwa “abantu baseNineve” baphenduka uJona esebatshumayezile. Yikho bazasethesa icala lesisizukulwane. UJesu uphinda athi indlovukazi yaseShebha  layo izasilahla isizukulwane lesi ngenxa yokuhle eyakwenzayo. Yayifuna ukuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni njalo yamangala ikuzwa. Khathesi uJesu uthi “okulapha kuyamedlula uSolomoni!”​—UMathewu 12:40-42.

UJesu ufanisa isizukulwane lesi esibi lendoda eyaphuma idimoni. (UMathewu 12:45) Indoda le kayigcwalisi izinto ezinhle lapho okuphume khona idimoni leli. Yikho liyaphenduka selilamanye amadimoni ayisikhombisa amabi kakhulu kulalo lifike lingene lawo endodeni le. Isizwe sako-Israyeli laso sasesihlanjululiwe saguqulwa njengendoda le eyaphuma idimoni. Isizwe lesi sasingelandaba labaphrofethi bakaNkulunkulu futhi sicina siphikisa uJesu, okuzicacelayo ukuthi ulomoya kaNkulunkulu. Lokhu kutshengisa ukuthi isimo sesizwe lesi sesisibi kakhulu ukwedlula kuqala.

UJesu uthi esakhuluma kufike unina labafowabo bame eduze lexuku. Abanye abahlezi eduze laye bathi kuye: “Unyoko labafowenu bamile phandle, bafuna ukukubona.” UJesu utshengisa ukuthi ubathanda kangakanani abafundi bakhe, welula isandla sakhe akhombele kubo athi: “Umama labafowethu yilaba abezwa ilizwi likaNkulunkulu benze elikutshoyo.” (ULukha 8:20, 21) Lapha uJesu utshengisa ukuthi lanxa ezithanda izihlobo zakhe, abafundi bakhe ubathanda kakhulu. Lathi nxa sisolwa loba sichothozwa ngenxa yemisebenzi emihle esiyenzayo siyathokoza ukuthi silabazalwane bethu abasithanda kakhulu.