Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 75

UJesu Uthi Kuyini Okwenza Umuntu Athokoze?

UJesu Uthi Kuyini Okwenza Umuntu Athokoze?

ULUKHA 11:14-36

  • UKUKHIPHA AMADIMONI “NGOMUNWE KANKULUNKULU”

  • KUYINI SIBILI OKWENZA UMUNTU ATHOKOZE?

UJesu usanda kuphinda amazwi ake wawatsho amayelana lokuthandaza, kodwa indaba le kayisiyo yodwa ayiphindayo. Wathi esenza izimangaliso eGalile abantu bamqambela amanga besithi ukhipha amadimoni ngamandla avela kumbusi wamadimoni. Khathesi sebemqambela amanga afananayo eJudiya.

Amaxuku abantu asala emangele uJesu esekhiphe idimoni ebelisenza ukuthi enye indoda ibe yisimungulu. Kodwa abamphikisayo kakubamangalisi lokhu. Bamqambela amanga besithi: “Umuntu lo ukhipha amadimoni ngoBhelizebhubhi, umbusi wamadimoni.” (ULukha 11:15) Abanye abafuna obunye ubufakazi bokuthi uJesu ungubani bamcela ukuthi abaphe isibonakaliso esivela ezulwini.

UJesu uyananzelela ukuthi bafuna ukumlinga, yikho ubaphendula ngendlela aphendula ngayo ababemmangalela eGalile. Ubatshela ukuthi loba yiwuphi umbuso owehlukene phakathi uyadilika, abesesithi: “Nxa uSathane eyehlukene phakathi, umbuso wakhe uzakuma njani?” Ngemva kwalokhu ubatshela engabhodi athi: “Nxa kuyikuthi ngikhipha amadimoni ngomunwe kaNkulunkulu, uMbuso kaNkulunkulu usulifice lilibele sibili.”​—ULukha 11:18-20.

Kumele ukuthi abalalele uJesu bakhumbula okwake kwenzakala kuma-Israyeli nxa bemuzwa ekhuluma “ngomunwe kaNkulunkulu.” Abantu ababona uMosi esenza isimangaliso esigodlweni sikaFaro bamangala bathi: “Lokhu kungumunwe kaNkulunkulu.” Kanti njalo ‘umunwe kaNkulunkulu’ yiwo owabhala iMilayo Elitshumi ezicecedwini zamatshe ezimbili. (U-Eksodusi 8:19; 31:18) Lakhathesi ‘umunwe kaNkulunkulu,’ okutsho umoya ongcwele, yiwo osusenza uJesu enelise ukukhipha amadimoni lokwelapha abagulayo. Ngakho uMbuso kaNkulunkulu usufice abamphikisayo belibele ngoba uJesu obekwe ukuthi abe yiNkosi yoMbuso lo futhi owenza izimangaliso lezi ulabo khonapho.

UJesu utshengisa ukuthi ulamandla ukwedlula uSathane ngoba uyenelisa ukukhipha amadimoni, njengoba nje indoda elamandla ingafika inqobe umuntu olinde isigodlo ehlome waphelela. Uphinda akhulume ngomzekeliso wakhe wedimoni eliphuma emuntwini. Nxa umuntu lo engagcwalisi izinto ezinhle lapho okuphume khona idimoni leli, liyasuka liphenduke selilamanye ayisikhombisa, isiphetho sakhe sicine sesisibi kakhulu kulesiqalo sakhe. (UMathewu 12:22, 25-29, 43-45) Isizwe sako-Israyeli laso sifanana lendoda le.

Okufundiswa nguJesu kuyathophela enhliziyweni yomunye umama, abesememeza athi: “Siyathokoza isisu esakuthwalayo lamabele akumunyisayo!” Abesifazana abangamaJuda babefisa ukuthi babe lomntwana ongumphrofethi, ikakhulu owayezakuba nguMesiya. Ngakho umama lo engabe ecabanga ukuthi uMariya uyathokoza kakhulu ngokuba lomntwana ofundisa kangaka. Kodwa uJesu uyamqondisa emtshela ukuthi kuyini sibili okwenza umuntu athokoze, uthi: “Hatshi, abathokozayo yilabo abalizwayo ilizwi likaNkulunkulu balilandele!” (ULukha 11:27, 28) UJesu kakaze athi uMariya kumele aqakathekiswe kakhulu. Kodwa okuyikho okwenza umuntu athokoze yikuba yinceku kaNkulunkulu ethembekileyo, hatshi ukuthi uyisihlobo sikabani kumbe ukuthi uphumelele kangakanani empilweni.

UJesu wenza lokho akwenza eseGalile, ukhuza abantu abafuna isibonakaliso esivela ezulwini. Ubatshela ukuthi kakulasibonakaliso abazasiphiwa “ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona.” UJona waba yisibonakaliso lapho  ehlala enhlanzini okwamalanga amathathu langesikhathi etshumayela ngesibindi, enceda abantu beNineve ukuthi baphenduke. UJesu uthi: “Kodwa okulapha kuyamedlula uJona!” (ULukha 11:29-32) UJesu uphinda amedlule uSolomoni owaze walandwa yindlovukazi yaseShebha ngenxa yenhlakanipho yakhe.

UJesu uqhubeka esithi: “Nxa umuntu eselumathise isibane, kasifaki endaweni ecatshileyo njalo kasimbokothi ngebhasikiti, kodwa usifaka phezu koluthi lwesibane.” (ULukha 11:33) Engabe esitsho ukuthi ukufundisa abantu laba lokwenza izimangaliso phambi kwabo kunjengokufihla ukukhanya kwesibane. Kabakwazi ukuthi kungani esenza imisebenzi le ngoba amehlo abo kawathi nhlo entweni eyodwa.

UJesu ukhiphe idimoni, indoda ebiyisimungulu yaqalisa ukukhuluma. Lokhu kumele kwenze abantu bakhazimulise uNkulunkulu futhi batshele abanye ngemisebenzi yakhe. Yikho uJesu uxwayisa abamphikisayo athi: “Ngakho woba leqiniso lokuthi ukukhanya okukuwe kayisibo bumnyama. Yikho-ke, nxa umzimba wakho wonke ukhanya futhi ungelandawo emnyama, wonke uzakhanya njengesibane sikukhanyisela ngemisebe yaso.”​—ULukha 11:35, 36.