Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 107

Inkosi Ibiza Abanxusiweyo Emtshadweni

Inkosi Ibiza Abanxusiweyo Emtshadweni

UMATHEWU 22:1-14

  • UMZEKELISO WEDILI LOMTSHADO

UJesu usezaqeda inkonzo yakhe futhi uqhubeka esebenzisa imizekeliso ukuze abuveze egcekeni ububi bababhali labaphristi abakhokhelayo. Yikho befuna ukumbulala. (ULukha 20:19) Lanxa kunjalo, uqhubeka ebachaya egcekeni. Ulandisa omunye umzekeliso athi:

“UMbuso wamazulu ungafaniswa lenkosi eyalungisela indodana yayo idili lomtshado. Yasithuma izinceku zayo ukuthi ziyebiza ababenxusiwe emtshadweni, kodwa bona bala ukubuya.” (UMathewu 22:2, 3) UJesu uqala umzekeliso wakhe ngokukhuluma ‘ngoMbuso wamazulu.’ Ngakho kumele ukuthi ‘inkosi’ nguJehova uNkulunkulu. Ingubani indodana yenkosi njalo abanxuswe edilini lomtshado ngobani? Kusegcekeni ukuthi indodana yenkosi yiNdodana kaJehova elandisa umzekeliso lo njalo kuyacaca ukuthi abanxusiweyo yilabo abazakuba leNdodana eMbusweni wamazulu.

Ngobani abanxuswa kuqala? Kanje uJesu labaphostoli bakhe bebetshumayeza obani ngoMbuso? Bebetshumayeza amaJuda. (UMathewu 10:6, 7; 15:24) Isizwe lesi saba sesivumelwaneni soMthetho ngo-1513 B.C.E., futhi lokhu kwenza saba ngesokuqala ukuthola isibusiso sokuba “ngumbuso wabaphristi.” (U-Eksodusi 19:5-8) Kodwa sasizabizwa nini “emtshadweni”? Kuyakhanya ukuthi sanxuswa ngo-29 C.E. lapho uJesu eqalisa ukutshumayela ngoMbuso wamazulu.

Ama-Israyeli amanengi enzani esenxusiwe? UJesu uthi ‘ala ukubuya.’ Abantu kanye labakhokheli benkolo kabazange bavume ukuthi unguMesiya kanye lokuthi uyiNkosi ebekwe nguNkulunkulu.

Kodwa uJesu uveza ukuthi amaJuda la ayezanxuswa futhi, uthi: “[Inkosi] yaphinda yathuma ezinye izinceku yathi, ‘Tshelani abanxusiweyo lithi: “Lalelani! Sengilungisile ukudla, ngihlabe inkunzi zami lezinye izifuyo zami ezinonileyo, konke sekulungile. Wozani edilini lomtshado.”’ Kodwa kabazange babe lendaba, omunye wasuka waziyela emasimini akhe, omunye waya ebhizimusini yakhe. Abanye bona badumela izinceku zenkosi bazikhahlameza njalo bazibulala.” (UMathewu 22:4-6) Lokhu kuhambelana lokwakuzakwenzakala  ibandla lamaKhristu selisunguliwe. Ngalesosikhathi amaJuda amanengi ayelokhu elethuba lokuba seMbusweni kodwa kawazange abe lendaba lalokhu, aze ahlukuluza “izinceku zenkosi.”​—ImiSebenzi 4:13-18; 7:54, 58.

Isizwe lesi saphetha ngani? UJesu uthi: “Inkosi yazonda yabila, yasithumela amabutho ayo afika abulala labo ababebulele izinceku zayo atshisa ledolobho labo.” (UMathewu 22:7) Lokhu kwenzakala ngo-70 C.E. ngesikhathi amaRoma ebhubhisa ‘idolobho lawo [amaJuda],’ iJerusalema.

Pho abakho yini abanye abazanxuswa njengoba amaJuda engavumanga ngesikhathi enxuswa? Bakhona ngoba uJesu uqhubeka esithi: “[Inkosi] yasisithi ezincekwini zayo, ‘Idili lomtshado selilungile kodwa ebengibanxusile bebengafanelanga. Ngakho hambani emigwaqweni ephuma edolobheni, futhi loba ngubani elizamthola limnxuse edilini lomtshado.’ Lakanye izinceku zaphuma zaya emigwaqweni, zafika zabiza bonke ezazibathola, ababi labahle. Indawo okwakutshadelwa kuyo yagcwala abantu ababesidla.”​—UMathewu 22:8-10.

Yikho-ke, ngokuya kwesikhathi umphostoli uPhetro wayezanceda abeZizweni ukuthi babe ngamaKhristu eqiniso futhi laba yilabo ababengayisiwo maJuda kumbe ababengaphendukelanga okholweni lwesiJuda. Ngo-36 C.E., umkhokheli wamasotsha waseRoma okuthiwa nguKhoneliya kanye lemuli yakhe bemukela umoya ongcwele, bathola isibusiso sokuba seMbusweni wamazulu uJesu abekhuluma ngawo.​—ImiSebenzi 10:1, 34-48.

UJesu utshengisa ukuthi kayisibo bonke ‘inkosi’ ezabemukela emtshadweni. Uthi: “Inkosi ithe isizokhangela izethekeli zayo yabona enye indoda eyayingagqokanga isembatho somtshado. Yasisithi kuyo, ‘Ndoda, ungene njani lapha wena ungelasembatho somtshado?’ Indoda le yaswela lokuthi ithini. Ngakho inkosi yathi ezincekwini zayo, ‘Mbopheni izandla lenyawo limphosele phandle emnyameni. Yikho lapho azakhala khona atshayanise amazinyo.’ Banengi abanxusiweyo kodwa balutshwana abakhethiweyo.”​—UMathewu 22:11-14.

Kungenzakala ukuthi abakhokheli benkolo abalalele uJesu kabakuzwisisi konke akutshoyo. Lanxa kunjalo bayazonda futhi bayazimisela kakhulu ukumbulala umuntu lo obayangisa kangaka.