Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 95

Ufundisa Ngokuchitha Umtshado Lokuthanda Abantwana

Ufundisa Ngokuchitha Umtshado Lokuthanda Abantwana

UMATHEWU 19:1-15 UMAKHO 10:1-16 ULUKHA 18:15-17

  • UJESU UKHULUMA NGOKUTHI UNKULUNKULU UKUBONA NJANI UKUCHITHA UMTSHADO

  • ISIPHO SOKUNGATSHADI

  • UKUFUNDA EBANTWANENI ABANCANE

UJesu labafundi bakhe bathi besuka eGalile bachaphe uMfula uJodani baqonde eningizimu, bedabula phakathi kwePhereya. UJesu wayetshele abaFarisi ngoMthetho kaNkulunkulu omayelana lokuchitha umtshado ngesikhathi ecina ukuba sePhereya. (ULukha 16:18) Khathesi abaFarisi bayayivusa indaba le ukuze bamlinge.

UMosi wabhala ukuthi indoda yayingehlukana lomkayo nxa ithole “ihlazo” kuye. (UDutheronomi 24:1) Kulemibono etshiyeneyo mayelana lezizatho ezingenza kuchithwe umtshado. Abanye bacabanga ukuthi lezizatho ezincane zingenza umuntu ehlukane lomkakhe. Yikho-ke, abaFarisi bayabuza bathi: “Kusemthethweni yini ukuthi indoda ichithe umtshado yehlukane lomkayo ngaloba yisiphi isizatho?”​—UMathewu 19:3.

UJesu kakhulumi okucatshangwa ngabantu kodwa uyabalandisela ukuthi uNkulunkulu uthini ngomtshado. Uthi: “Kalikaze likubale yini ukuthi owabadalayo ekuqaleni wabenza baba ngowesilisa lowesifazana? Kalikaze likubale yini lokuthi wathi: ‘Ngenxa yalesosizatho, indoda izatshiya uyise lonina inamathele kumkayo, futhi laba ababili bazakuba nyamanye’? Ngakho kabasebabili kodwa sebenyamanye. Yikho-ke lokho uNkulunkulu asekuhlanganisile kakungabi lomuntu okwehlukanisayo.” (UMathewu 19:4-6) UNkulunkulu wathi ehlanganisa u-Adamu lo-Eva wayehlose ukuthi umtshado wabo uhlale kuze kube nini lanini.

AbaFarisi kabavumelani loJesu, yikho bathi: “Pho kungani uMosi wathi indoda kumele iphe umkayo incwadi yokuchitha umtshado yehlukane laye?” (UMathewu 19:7) UJesu ubaphendula athi: “UMosi walivumela ukuthi lichithe umtshado lehlukane lamakhosikazi enu ngoba lilezinhliziyo ezilukhuni, kodwa kwakungenjalo ekuqaleni.” (UMathewu 19:8) Nxa uJesu esithi “ekuqaleni” kakhulumi ngesikhathi sikaMosi kodwa ukhuluma ngesikhathi uNkulunkulu asungula ngaso umtshado esivandeni sase-Edeni.

Ngemva kwalokho uJesu ukhuluma amazwi aqakathekileyo, uthi: “Ngithi kini, loba ngubani ochitha umtshado ehlukane lenkosikazi yakhe yona ingazange iziphathe kubi kwezemacansini [ngesiGrikhi, por·neiʹa], abesetshada lomunye umfazi, uyaphinga.” (UMathewu 19:9) Ukuziphatha kubi kwezemacansini yiso sodwa isizatho esiseMibhalweni esingenza umuntu achithe umtshado.

Abafundi bakaJesu bathi: “Nxa ukutshada kunjalo, kungcono ukungatshadi phela.” (UMathewu 19:10) Yikho-ke umuntu ofuna ukutshada kumele akhumbule ukuthi umtshado yinto yempilo yakhe yonke.

UJesu uthi abanye bahlala bengatshadanga ngoba bazelwe bengabathenwa, okwenza bengenelisi ukuya emacansini. Abanye bayathenwa besebesehluleka ukuya emacansini. Abanye bakhetha ukulwisana lemizwa yokuya emacansini besebezihlalela bengatshadanga. Bakhetha ukwenza njalo ukuze benze okunengi ekukhonzeni uNkulunkulu kungela lutho olubaphambanisayo. UJesu ukhuthaza abalaleleyo athi: “Ongakwemukela lokho [ukuhlala engatshadanga] kakwemukele.”​—UMathewu 19:12.

Khathesi abantu baletha abantwababo abancane kuJesu. Kodwa abafundi bayabakhuza abantu mhlawumbe ngenxa yokuthi kabafuni uJesu aphanjaniswe. UJesu uthi ebona abafundi bakhe besenza njalo abacaphukele abesesithi kubo: “Bayekeleni abantwana abancane beze kimi; lingazami ukubavimbela ngoba uMbuso kaNkulunkulu ngowalabo abanjengabantwana laba. Ngiqinisile ngithi kini, loba ngubani ongawamukeli njengomntwana omncane uMbuso  kaNkulunkulu kasoze angene kuwo loba sekutheni.”​—UMakho 10:14, 15; ULukha 18:15.

Lesi yisifundo esihle sibili. Kumele sibe mnene futhi sifundiseke njengabantwana abancane ukuze singene eMbusweni kaNkulunkulu. UJesu utshengisa ukuthi uyabathanda abantwana abancane ngoba uyabagona futhi ababusise. Kanti njalo uyabathanda bonke ‘abamukela uMbuso kaNkulunkulu njengomntwana omncane.’​—ULukha 18:17.