Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 39

Maye Esizukulwaneni Esingaphendukiyo

Maye Esizukulwaneni Esingaphendukiyo

UMATHEWU 11:16-30 ULUKHA 7:31-35

  • UJESU USOLA AMANYE AMADOLOBHO

  • UPHUMUZA ABANTU NJALO ABAVUSELELE

UJesu uyamhlonipha kakhulu uJohane uMbhabhathizi. Kodwa abantu abanengi bambona njani uJohane? UJesu uthi: ‘Isizukulwane lesi sifanana labantwana abancane abahlezi emamakethe, abamemeza abadlala labo besithi: “Silitshayele umqangala kodwa kalizange ligide; sakhala kodwa kalizange litshaye izifuba zenu lilila.”’​—UMathewu 11:16, 17.

UJesu utshoni? Ucacisa amazwi akhe esithi: “LoJohane weza engadli futhi enganathi, kodwa abantu bathi, ‘Uledimoni.’ INdodana yomuntu yona yeza isidla njalo inatha, kodwa abantu bathi, ‘Khangelani! Indoda eyisihwaba, ephilela ukunatha iwayini futhi engumngane wabathelisi lezoni.’” (UMathewu 11:18, 19) Lanxa uJohane engumNaziri oziphilela impilo engamangalisiyo njalo engalithinti iwayini, isizukulwane lesi sithi uledimoni. (AmaNani 6:2, 3; ULukha 1:15) UJesu yena uziphilela njengabantu bonke nje. Kadlulisi amalawulo nxa esidla kumbe enatha, kodwa bathi uyisihwaba njalo unatha kakhulu. Kukhanya kunzima sibili ukwenza into engasoze isolwe ngabantu.

UJesu uthi isizukulwane lesi sifanana labantwana abancane abahlezi emamakethe abatshayelwa umqangala kodwa bengagidi njalo abangaliliyo nxa abanye bekhala. Uphinda athi: “Lanxa kunjalo, ukuhlakanipha kukhanya ngemisebenzi yakho ukuthi kulungile.” (UMathewu 11:16, 19) ‘Imisebenzi,’ okutsho lokho okwenziwa nguJohane loJesu, itshengisa ukuthi lokho ababasola ngakho kungamanga.

UJesu uthi esekhulume ngesizukulwane lesi esingaphendukiyo asole idolobho leKhorazini leleBhethisayida kanye lelaseKhaphenawume lapho enze khona izimangaliso. Uthi aluba izimangaliso lezi wayezenze eThire leSidoni, ngabe aphenduka amadolobho la. Ukhuluma langeKhaphenawume lapho abehlala khona okwesikhathi eside. Lasedolobheni lelo abanengi kabazange baphenduke. UJesu ukhuluma ngalo esithi: “Okuzakwehlela indawo yaseSodoma ngoSuku Lokwahlulela kuzabe kungcono kakhulu” kulalokho okuzakwehlela idolobho leli.​—UMathewu 11:24.

Ngemva kwalokho uJesu udumisa uYise ofihlela “abahlakaniphileyo labafundileyo” iqiniso eliligugu kodwa aliveze kwabathobekileyo abanjengabantwana abancane. (UMathewu 11:25) Ubanxusa athi: “Wozani kimi lina lonke elikhatheleyo lelisindwayo, ngizaliphumuza. Thwalani ijogwe lami lifunde kimi ngoba ngimnene futhi ngithobekile enhliziyweni. Lingenza njalo lizathola ukuphumula ngoba ijogwe lami lilula, lomthwalo wami kawusindi.”​—UMathewu 11:28-30.

UJesu ubaphumuza njani abantu? Abakhokheli benkolo bathwalisa abantu nzima ngemikhuba esindayo. Okunye abakwenzayo yikufaka imithetho yeSabatha elukhuni. Kodwa uJesu uyabaphumuza ngokubafundisa iqiniso eliphathelane loNkulunkulu futhi elingangcoliswanga yimikhuba le. Abacindezelwe yiziphathamandla zezombusazwe kanye labathwaliswe nzima yisono bona ubatshengisa indlela yokuthola ukuphumula. Ubatshela lokho okumele bakwenze ukuze izono zabo zithethelelwe lokuthi bangenzani ukuze babe ngabangane bakaNkulunkulu.

Bonke abavuma ukuthatha ijogwe likaJesu elilula bangazinikela kuNkulunkulu osezulwini olesihawu lozwelo njalo bamkhonze. Ukwenza lokhu akusiwo mthwalo osindayo ngoba imilayo kaNkulunkulu kayinzima ngitsho.​—1 UJohane 5:3.