Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 58

Wenza Izinkwa Zibe Zinengi, Axwayise Ngemvubelo

Wenza Izinkwa Zibe Zinengi, Axwayise Ngemvubelo

UMATHEWU 15:32–16:12 UMAKHO 8:1-21

  • UJESU UNIKA AMADODA ANGU-4 000 UKUDLA

  • UXWAYISA NGEMVUBELO YABAFARISI

Amaxuku amakhulu aze kuJesu esabelweni seDekhapholi empumalanga yoLwandle LwaseGalile. Afuna ukuzwa uJesu efundisa njalo afuna ukwelatshwa. Abuye lamabhasikiti amakhulu alokudla.

Kodwa ngokuhamba kwesikhathi uJesu utshela abafundi bakhe athi: “Ngibazwela usizi abantu laba ngoba sebehlale lami okwamalanga amathathu futhi kabalakudla. Nxa ngingathi babuyele emakhaya belambile, bangaphela amandla endleleni, njalo abanye babo bavela khatshana.” Abafundi bayambuza bathi: “Kambe endaweni le ekhatshana lemizi kulomuntu ongathola izinkwa ezeneleyo ezingasuthisa abantu bonke laba?”​—UMakho 8:2-4.

UJesu uyabaphendula athi: “Lilezinkwa ezingaki?” Bona bathi: “Eziyisikhombisa lenhlanzi ezincane ezilutshwana.” (UMathewu 15:34) Ngemva kwalokhu uJesu utshela abantu ukuthi bahlale phansi. Uthatha izinkwa lenhlanzi akhuleke kuNkulunkulu abesenika abafundi bakhe ukuthi banike abantu. Isimanga yikuthi wonke umuntu uyadla asuthe. Lanxa kudle amadoda angaba yi-4 000 kanye labesifazana labantwana, kusala ukudla okugcwala amabhasikiti amakhulu ayisikhombisa.

UJesu utshela amaxuku ukuthi ahambe, abesesuka labafundi bakhe ngesikepe baye eMagadani esekhunjini olusentshonalanga koLwandle LwaseGalile. AbaFarisi lamanye amalunga eqembu labaSadusi bafika bazame ukulinga uJesu ngokumcela ukuthi abatshengise isibonakaliso esivela ezulwini.

Kodwa uJesu uyananzelela inhloso yabo, abesebaphendula athi: “Nxa sekuntambama lithi, ‘Umkhathi uzabe umuhle, ngoba isibhakabhaka sibomvu njengomlilo,’ lekuseni lithi, ‘Lamuhla kuzaqanda njalo lizakuna, ngoba isibhakabhaka sibomvu njengomlilo, kodwa kulamayezi.’ Liyakwazi ukuchasisa ukukhangeleka kwesibhakabhaka, kodwa kalenelisi ukuchasisa izibonakaliso zezikhathi.” (UMathewu 16:2, 3) Ngemva kwalokhu uJesu ubatshela ukuthi kakulasibonakaliso abazasitshengiswa ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona.

UJesu labafundi bakhe bangena esikepeni baqonde eBhethisayida esekhunjini olusenyakatho mpumalanga kolwandle. Bathi besendleleni abafundi bananzelele ukuthi bakhohlwe ukuthwala isinkwa eseneleyo. Balesinkwa esisodwa kuphela. UJesu ukhumbula ingxoxo ake abalayo labaFarisi labaSadusi abangabasekeli bakaHerodi, yikho exwayisa abafundi bakhe esithi: “Hlalani livule amehlo enu; liqaphele imvubelo yabaFarisi lemvubelo kaHerodi.” Abafundi ngokungazwisisi bacabanga ukuthi nxa ekhuluma ngemvubelo ukhuluma ngokuthi bakhohlwe isinkwa. UJesu ebona ukuthi kabazwisisi  uthi kubo: “Kungani liphikisana ngokuthi kalilasinkwa?”​—UMakho 8:15-17.

Abafundi kumele bakwazi ukuthi uJesu kakhathazekanga ngesinkwa ngoba usanda kupha izinkulungwane zabantu izinkwa. Uyababuza athi: “Kalikhumbuli yini ukuthi ngize ngihlephune izinkwa ezinhlanu ezaphiwa amadoda angu-5 000 labutha amabhasikiti amangaki ayegcwele iziqephu?” Bathi kuye: “Angu-12.” UJesu uqhubeka esithi: “Ngesikhathi ngihlephunela amadoda angu-4 000 izinkwa eziyisikhombisa, iziqephu elizibuthileyo zigcwale amabhasikiti amakhulu amangaki?” Bathi kuye: “Ayisikhombisa.”​—UMakho 8:18-20.

UJesu uyabuza athi: “Kungani lingazwisisi ukuthi bengingakhulumi lani ngezinkwa?” Uqhubeka esithi: “Qaphelani imvubelo yabaFarisi labaSadusi.”​—UMathewu 16:11.

Abafundi bacina bezwisisa ukuthi uJesu utshoni. Imvubelo iyabilisa iphinde ibangele ukuthi inhlama ikhukhumale. Yikho uJesu ukhuluma ngemvubelo ukuze atshengise ukonakala. Uxwayisa abafundi ukuthi baqaphele “izinto ezifundiswa ngabaFarisi labaSadusi” ezonakalisayo.​—UMathewu 16:12.