Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 6

Umntwana Okwakuthenjiswe Ukuthi Uzazalwa

Umntwana Okwakuthenjiswe Ukuthi Uzazalwa

ULUKHA 2:21-39

  • UJESU UYASOKWA ABESEHANJISWA ETHEMPELINI

UJosefa loMariya kababuyeli eNazaretha kodwa bahle bazihlalele eBhethilehema. UJesu uyasokwa ngelanga lesitshiyagalombili ezelwe, kulandelwa uMthetho uNkulunkulu awunika ama-Israyeli. (ULevi 12:2, 3) Ama-Israyeli aphinda abe lomkhuba wokunika umntwana ongumfana ibizo ngelanga asokwe ngalo. UJosefa loMariya banika indodana yabo ibizo elithi Jesu njengokutsho kwengilosi uGabriyeli.

Ngemva kwamalanga angu-40 uJesu ezelwe abazali bakhe baya laye ethempelini laseJerusalema eliseduze lalapho abahlala khona. UMthetho uthi ngemva kwamalanga angu-40, owesifazana obelethe indodana kumele alethe umnikelo wokuhlanjululwa ethempelini.​—ULevi 12:4-8.

UMariya unikela ngenyoni ezimbili ezincane. Lokhu kutshengisa ukuthi yena loJosefa bangabayanga. UMthetho wawusithi kumele kunikelwe ngenyoni langezinyane lemvu eliduna. Kodwa wawuvumela owesifazana obelethileyo ukuthi anikele ngamajuba amabili kumbe ngenkwilimba ezimbili nxa engelalo izinyane lenqama.

UJosefa loMariya bathi sebesethempelini balandwe yindoda esikhulile okuthiwa nguSimiyoni. UNkulunkulu ukuvezile kuyo ukuthi kayisoze ife ingakamboni uKhristu kumbe uMesiya okwakuthiwe uzakuba khona. USimiyoni ukhokhelwe ngumoya ongcwele waya ethempelini lapho afica khona uJosefa loMariya kanye losane lwabo. USimiyoni uyamthatha umntwana amphathe.

USimiyoni uthi ephethe uJesu abonge uNkulunkulu esithi: “Khathesi-ke Nkosi Enkulu, usuyivumele inceku yakho ukuthi ihambe ngokuthula njengoba wawuthembisile, ngoba amehlo ami aseyibonile indlela ozayisebenzisa ukuthi usindise abantu, oyilungise izizwe zonke zikhangele, njalo eyinkazimulo yabantu bakho bako-Israyeli kanye lokukhanya okususa iveyili elembese amehlo ezizwe.”​—ULukha 2:29-32.

UJosefa loMariya bayamangala besizwa lokhu. USimiyoni uyababusisa abesetshela uMariya ukuthi indodana yakhe izakwenza ukuthi ‘abanengi ko-Israyeli bawe labanye abanengi bavuke’ lokuthi uzezwa ubuhlungu angathi ugwazwe yinkemba ebukhali.​—ULukha 2:34.

Omunye okhona ethempelini ngumphrofethikazi okuthiwa ngu-Ana oleminyaka engu-84. Umphrofethikazi lo uhlala ekhona ethempelini. Ngalesisikhathi ulanda uJosefa loMariya kanye  losane lwabo uJesu abesebonga uNkulunkulu njalo akhulume ngoJesu kubo bonke abalaleleyo.

Kumele ukuthi uJosefa loMariya bayathokoza ngalokho okwenzakale besethempelini. Kwenza babone ukuthi indodana yabo yiyo enguMesiya uNkulunkulu ayethembise ukuthi uzakuba khona.