Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 5

UJesu Uphinda Atshumayele Empumalanga KweJodani

‘Abanengi bakholwa kuye.’​—UJohane 10:42

UJesu Uphinda Atshumayele Empumalanga KweJodani

ENGXENYENI LE

ISAHLUKO 82

Inkonzo KaJesu EPhereya

UJesu uchasisela abamlaleleyo ngalokho okumele bakwenze ukuze basindiswe. Amazwi akhe alokhu esinceda lalamuhla.

ISAHLUKO 83

Ukunxuswa Edilini

UJesu uthi esidla emzini womFarisi alandise umzekeliso omayelana ledili elikhulu lantambama. Kuyini akukhuluma lapho okunganceda bonke abantu bakaNkulunkulu?

ISAHLUKO 84

Umlandu Wokuba Ngumfundi KaKhristu

Ukuba ngumfundi kaKhristu kayisindaba encane. UJesu wenza kukhanye ukuthi kudingakalani ukuze umuntu abe ngumfundi. Kungenzeka abanye abazakuba ngabalandeli bakhe bamangaliswa yilokhu akutshoyo.

ISAHLUKO 85

Ukuthokoza Ngesoni Esiphendukayo

Ababhali labaFarisi basola uJesu ngokuthi udlelana labantukazana. UJesu uphendula esebenzisa imizekeliso ukuze atshengise indlela uNkulunkulu abona ngayo izoni.

ISAHLUKO 86

Indodana Yolahleko Iyaphenduka

Umzekeliso kaJesu wendodana yolahleko usifundisani?

ISAHLUKO 87

Woba Lokuhlakanipha Okusebenzayo, Ulungiselele Ikusasa

UJesu ulandisa umzekeliso womphathi oliqili ukuze afundise isifundo esiqakathekileyo.

ISAHLUKO 88

Indoda Enothileyo LoLazaro

Okunganceda umuntu azwisise umzekeliso kaJesu yikwazi ukuthi abalingiswa ababili okukhulunywa kakhulu ngabo bamela obani.

ISAHLUKO 89

Ufundisa EPhereya Elubangise EJudiya

Ukhuluma ngokunye okungasinceda ukuthi sithethelele ngitsho lalabo abasonela kanengi.

ISAHLUKO 90

“Ngiyikuvuka Kwabafileyo Lokuphila”

UJesu wayesitshoni ngesikhathi esithi labo abatshengisa ukuthi balokholo kuye ‘kabasoze bafe loba sekutheni’?

ISAHLUKO 91

ULazaro Uyavuswa

Yiziphi izinto ezimbili ezenza kube nzima ukuthi abaphikisa uJesu baphike isimangaliso asenzileyo?

ISAHLUKO 92

Kubonga Oyedwa Obelobulephero

Indoda esilisiweyo ibonga uJesu kanye lomunye umuntu.

ISAHLUKO 93

INdodana Yomuntu Izavezwa

Ukuba khona kukaKhristu kuzafanana njani lombane?

ISAHLUKO 94

Ukukhuleka Lokuthobeka

Emzekelisweni womfelokazi lomahluleli ongalunganga uJesu ufundisa isifundo esiqakathekileyo.

ISAHLUKO 95

Ufundisa Ngokuchitha Umtshado Lokuthanda Abantwana

Indlela uJesu aphatha ngayo abantwana yehlukene kakhulu lendlela abafundi abenza ngayo. Ngenxa yani?

ISAHLUKO 96

UJesu Uphendula Umbusi Onothileyo

Kuyini okwenza uJesu athi kulula ukuthi ikamela lingene esikhaleni senalithi yokuthunga kulokuthi umuntu onothileyo angene eMbusweni kaNkulunkulu?

ISAHLUKO 97

Umzekeliso Wezisebenzi Zesivande Samagilebisi

Abokuqala baba njani ngabokucina njalo abokucina baba njani ngabokuqala?

ISAHLUKO 98

Abaphostoli Balokhu Befuna Izikhundla

UJakhobe loJohane bacela izikhundla eziphezulu eMbusweni, kodwa ayisibo bodwa abazifunayo.

ISAHLUKO 99

UJesu Usilisa Amadoda Ayiziphofu, Ancede LoZakhewu

Kuyini okungasinceda sizwisise umehluko okhona emaVangelini omayelana lokuthi uJesu wasilisa indoda eyisiphofu eduze laseJerikho?

ISAHLUKO 100

Umzekeliso Wakhe Wamamina Alitshumi

UJesu wayesitshoni aze athi: “Wonke umuntu olakho uzaphiwa okunye futhi, kodwa ongelakho uzathathelwa lalokho alakho”?