Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 132

“Indoda Le IbiyiNdodana KaNkulunkulu Sibili”

“Indoda Le IbiyiNdodana KaNkulunkulu Sibili”

UMATHEWU 27:45-56 UMAKHO 15:33-41 ULUKHA 23:44-49 UJOHANE 19:25-30

  • UJESU UFELA ESIGODWENI SOKUHLUTSHWA

  • KWENZAKALA IZINTO EZINGAJAYELEKANGA UJESU ESEBETHELWE

Khathesi ‘sekulihola lesithupha’ (ngabo-12 emini). Kuba lobumnyama obungajayelekanga ‘kuyo yonke indawo kuze kube lihola lesitshiyagalolunye’ (ngabo-3 emini). (UMakho 15:33) Ubumnyama lobu kabubangelwa yikubola kwelanga. Lokhu kwenzakala nxa inyanga ithwasile kodwa khathesi yisikhathi sePhasika lapho inyanga eyabe igcwele khona. Kanti njalo ubumnyama lobu buthatha isikhathi eside ukwedlula obuthatha imizuzu emilutshwane obubangelwa yikubola kwelanga. UNkulunkulu nguye obangele ukuthi bube khona.

Ubona angani laba akade besenza uJesu inhlekisa bezwa njani lokhu kusenzakala? Kuthi kusenjalo abesifazana abane basondela eduze lesigodo sokuhlutshwa. Abesifazana laba ngunina kaJesu, loSalome, loMariya Magadalena loMariya unina womphostoli uJakhobe Omncane.

Umphostoli uJohane ulonina kaJesu olilayo “eduze lesigodo sokuhlutshwa.” UMariya ukhangele indodana yakhe ayizalayo njalo ayikhulisayo ifuthelwa. Uzwa angani ‘ugwazwe yinkemba ende.’ (UJohane 19:25; ULukha 2:35) Lanxa uJesu esizwa ubuhlungu obukhulu kamkhohlwa unina. Uyazama ukuthi anqekuze ikhanda ekhangele uJohane abesesithi kunina: “Mama, nansi indodana yakho!” Uphinda anqekuze ikhanda ekhangele uMariya abesesithi kuJohane: “Nangu unyoko!”​—UJohane 19:26, 27.

UJesu ukhethe umphostoli amthandayo uJohane ukuthi agcine unina okungenzeka usengumfelokazi. Uyananzelela ukuthi abafowabo abangamadodana kaMariya balokhu bengamkholwa, yikho esiba leqiniso lokuthi ukhetha umuntu ozagcina unina lozamncedisa ezintweni eziphathelane lokukhonza. Lesi yisibonelo esihle lathi esingasilandela.

Kuthi sekungabo-3 emini uJesu athi: “Sengomile.” Lokhu kugcwalisa okwatshiwo yimibhalo. (UJohane 19:28; IHubo 22:15) UJesu uyananzelela ukuthi uYise kasoze enze lutho ukuze amncede ngalesisikhathi. Lokhu kuzaveza ukuthi uJesu uzimisele kangakanani ukwenza intando kaYise. UKhristu umemeza ngolimi okungenzeka yisi-Aramayikhi esikhulunywa ngabantu beGalile, uthi: “Eli, Eli, lama sabakithani?” okutsho ukuthi: “Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungitshiyeleni na?” Abanye abami eduzane khonapho kabamuzwa kuhle ukuthi uthini, bathi: “Zwanini! Ubiza u-Elija.” Omunye wabo uyagijima abesethatha isipontshi asigxamuze phakathi kwewayini elimunyu abesesihloma ekucineni komhlanga, anike uJesu ukuthi anathe. Kodwa abanye bathi: “Myekeleni enjalo! Wothini sibone ukuthi u-Elija uzabuya yini azomethula.”​—UMakho 15:34-36.

UJesu umemeza esithi: “Sekwenzakele!” (UJohane 19:30) Usekwenzile sibili konke uYise amthume ukuthi akwenze emhlabeni. Ngemva kwalokhu uthi: “Baba, umoya wami ngiwubeka ezandleni zakho.” (ULukha 23:46) UJesu kathandabuzi ukuthi uJehova uzamvusa. Esetsho njalo uyagobisa ikhanda abesesifa.

Ngemva kwalokhu umhlaba uyazamazama besekusenza ukuthi amadwala aqhekezeke. Ukuzamazama lokhu kulamandla okokuthi amathuna angaphandle kweJerusalema ayavuleka, izidumbu ziphume phandle. Abantu abazidlulelayo ababona izidumbu lezi bangena  “edolobheni elingcwele” besebebika abakubonileyo.​—UMathewu 12:11; 27:51-53.

UJesu esefile, ikhetheni elide njalo elisindayo elehlukanisa iNdawo Engcwele leNgcwele Ngcwele ethempelini likaNkulunkulu liyadabuka libe zingxenye ezimbili kusukela phezulu kusiya phansi. Isimanga lesi sitshengisa ukuthi uNkulunkulu ubazondele abantu ababulele iNdodana yakhe njalo siyisibonakaliso sokuthi indlela yokuya endaweni eNgcwele Ngcwele, okutsho ezulwini isivulekile.​—KumaHebheru 9:2, 3; 10:19, 20.

Akuthandabuzwa ukuthi lokhu kwenza abantu besabe kakhulu. Umkhokheli webutho obebona ngokubulawa kukaJesu uthi: “Indoda le ibiyiNdodana kaNkulunkulu sibili.” (UMakho 15:39) Mhlawumbe ubekhona uJesu ethonisiswa phambi kukaPhilathu, kukhulunywa ngokuthi uyiNdodana kaNkulunkulu yini. Khathesi kasathandabuzi ukuthi uJesu ulungile lokuthi uyiNdodana kaNkulunkulu sibili.

Abanye bathi sebebone izinto lezi ezibaqeda amandla babuyele emakhaya abo “betshaya izifuba zabo” betshengisa ukuthi bayalila lokuthi bayangekile. (ULukha 23:48) Phakathi kwababukele okwenzakalayo kulabesifazana abanengi abangabafundi bakaJesu ababehamba laye ngezinye izikhathi. Labo bakhathazeke kakhulu ngezinto lezi ezenzakeleyo.