Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 20

Isimangaliso Sesibili EseKhana

Isimangaliso Sesibili EseKhana

UMAKHO 1:14, 15 ULUKHA 4:14, 15 UJOHANE 4:43-54

  • UJESU UTSHUMAYELA ESITHI “UMBUSO KANKULUNKULU USUSEDUZE”

  • USILISA UMFANA ENGAZANGE AYE KUYE

Ngemva kwamalanga amabili eseSamariya, uJesu ubuyela ngakibo. Lanxa etshumayele okwesikhathi eside eJudiya, kayiphumula eGalile. Uhamba ayetshumayela okuzwayo endaweni akhulela kuyo. Kodwa kakhangelelanga ukuthi bamamukele kuhle ngoba watsho ukuthi “umphrofethi kahlonitshwa lapho adabuka khona.” (UJohane 4:44) Abafundi bakhe bona kabaqhubeki behamba laye, kodwa bayazibuyelela emakhaya abo kanye lasemisebenzini yabo ababeyenza uJesu engakababizi.

UJesu utshumayela esithini? Uthi: “UMbuso kaNkulunkulu ususeduze. Phendukani libe lokholo ezindabeni ezinhle.” (UMakho 1:15) Abantu benzani sebezwile lokho akutshumayelayo? Abanengi eGalile bayamamukela njalo bayamncoma. Kodwa okunye okwenza abanye bamlalele yikuthi bambona esenza izimangaliso ePhasikeni eJerusalema ezinyangeni ezidlulileyo.​—UJohane 2:23.

UJesu uyiqalisela ngaphi inkonzo yakhe yaseGalile? Kumele ukuthi uyiqalisela eKhana lapho ake wantshintsha khona amanzi aba liwayini edilini lomtshado. Uthi esebuye okwesibili eKhana atshelwe ngomfana ogulela ukufa. Umfana lo uyindodana yesiphathamandla esinothileyo seNkosi uHerodi Antiphasi eyacina ibulalise uJohane uMbhabhathizi. Isiphathamandla lesi sizwa ukuthi uJesu usuke eJudiya wabuya eKhana. Yikho sisuka emzini waso eKhaphenawume sizomdinga eKhana. Sifika sihlulukelwe, sincenge uJesu sisithi: “Nkosi, buya umntanami engakafi.”​—UJohane 4:49.

Impendulo kaJesu iyasimangalisa isiphathamandla lesi ngoba uthi: “Zihambele, indodana yakho isiphilile.” (UJohane 4:50) Indoda le iyawakholwa amazwi kaJesu ibisibuyela emzini wayo. Ithi isendleleni izinceku zayo ziyihlangabeze zizoyitshela izindaba ezinhle zokuthi umntanayo usesilile njalo useqine saka. Indoda le ibisibuza isithi: ‘Usile nini?’ ukuze ihlanganise lokhu ekuzwe ngoJesu lalokhu ekuzwa ezincekwini zayo.

Izinceku ziphendula zisithi: “Ukutshisa komzimba kuphele izolo ngehola lesikhombisa.”​—UJohane 4:52.

Isiphathamandla siyananzelela ukuthi indodana yaso isile ngesikhathi uJesu esithi, “Indodana yakho isiphilile.” Ngemva kwalokhu indoda le kanye labo bonke ehlala labo baba ngabafundi bakaKhristu.

Yikho-ke uJesu wenza izimangaliso ezimbili eKhana. Untshintsha amanzi abe liwayini njalo ngemva kwesikhathi usilisa umfana osakhulayo ekhatshana laye ngamakhilomitha angaba ngu-26. Kodwa lezi kayisizo zodwa izimangaliso azenzileyo selokhu eqalise inkonzo yakhe. Lanxa wenza ezinye izimangaliso, esokusilisa umfana osakhulayo siqakathekile ngoba sitshengisa ukuthi ungumphrofethi kaNkulunkulu ngesikhathi esephendukile eGalile. Kodwa umphrofethi lo uzahlonitshwa yini “lapho adabuka khona”?

Lokhu kuzakhanya nxa uJesu esefikile ngakibo eNazaretha. Kuzakwenzakalani kuye esekhonale?