Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 88

Indoda Enothileyo LoLazaro

Indoda Enothileyo LoLazaro

ULUKHA 16:14-31

  • UMZEKELISO WENDODA ENOTHILEYO LOLAZARO

UJesu ubefundisa abafundi bakhe ukuthi basebenzise kuhle inotho yomhlaba. Kodwa abafundi bakhe kayisibo bodwa abamlalele yo. AbaFarisi labo bamlalele njalo kumele ukuthi ngabe bayakusebenzisa lokho akutshoyo ngenxa yokuthi ‘bayayithanda imali.’ Bathi besizwa lokhu uJesu akutshoyo ‘baqalise ukumenza inhlekisa.’​—ULukha 15:2; 16:13, 14.

Lanxa kunjalo lokhu kakumkhathazi uJesu. Uthi kubo: “Lina lizenza abalungileyo ebantwini kodwa uNkulunkulu uyazazi izinhliziyo zenu, ngoba lokho okuligugu ebantwini kuyenyanyeka kuNkulunkulu.”​—ULukha 16:15.

Sekuyisikhathi abantu bebona abaFarisi ‘beligugu’ kodwa izinto sezizantshintsha. AbaFarisi laba abenziwa babe ligugu futhi abanothileyo labalezikhundla kwezombangazwe lakwezenkolo sebezakwehliswa. Abantukazana abananzelela ukuthi kumele bafundiswe okunengi ngoNkulunkulu bazaphakanyiswa. UJesu wenza kucace ukuthi kulontshintsho olukhulu olwenzakalayo, uthi:

“UMthetho labaPhrofethi kwasebenza kwaze kwafika uJohane. Kusukela lapho izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu ziyatshunyayelwa njalo yonke imihlobo yabantu izama ngamandla wonke ukuthola lowoMbuso. Kulula sibili ukuthi izulu lomhlaba kudlule kulokuthi ingxenyana encane yohlamvu lwebala eliseMthethweni ingagcwaliseki.” (ULukha 3:18; 16:16, 17) Amazwi kaJesu atshengisa njani ukuthi untshintsho seluqalisile?

Abakhokheli benkolo bazigqaja besithi balandela uMthetho kaMosi. Khumbula ukuthi uJesu aze asilise enye indoda eJerusalema abaFarisi bakhuluma bezigqaja besithi: “Thina singabafundi bakaMosi. Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma loMosi.” (UJohane 9:13, 28, 29) UMthetho kaMosi wawuzakhokhela abantu abathobekileyo ubasa kuMesiya uJesu. UJohane uMbhabhathizi waveza ukuthi uJesu uyiMvana kaNkulunkulu. (UJohane 1:29-34) Kusukela ngesikhathi uJohane esenza inkonzo yakhe amaJuda athobekileyo, ikakhulu lawo angabayanga, abesizwa ‘ngoMbuso kaNkulunkulu.’ Zikhona sibili “izindaba ezinhle” kulabo abafuna ukubuswa nguMbuso kaNkulunkulu lokuncedwa yiwo.

UMthetho kaMosi uyagcwaliseka ngenxa yokuthi usuncede abantu ukuthi babone uMesiya lokuthi bananzelele ukuthi badinga uncedo lwakhe. Nxa usugcwalisekile kuyabe kungasadingeki ukuthi abantu bakaNkulunkulu bawulandele. Ngokwesibonelo uMthetho wawuvumela ukuthi ezimeni ezitshiyeneyo umuntu achithe umtshado wakhe, kodwa khathesi uJesu usesithi: “Wonke umuntu ochitha umtshado ehlukane lenkosikazi yakhe abesetshada lomunye uyaphinga,  njalo loba ngubani otshada lowesifazana ochithekelwe ngumtshado uyaphinga.” (ULukha 16:18) Lokhu kumele ukuthi kuyabacaphula abaFarisi abazithi balandela uMthetho.

Khathesi uJesu uselandisa umzekeliso otshengisa ubukhulu bontshintsho olwenzakalayo. Ukhuluma ngontshintsho olumangalisayo olwenzakala empilweni zamadoda amabili. Ngesikhathi umzekeliso lo ulandiswa khumbula ukuthi phakathi kwabalaleleyo kulabaFarisi abathanda imali njalo abaphakanyiswa ngabantu.

UJesu uthi: “Kwakulendoda eyayinothile eyayihlala igqoke ezibubende kanye lelineni njalo izikholisela nsuku zonke, ikhomba ngophakathi. Kodwa kwakulendoda eyayiphihlika izilonda emzimbeni wonke ababejayele ukuyibeka egedini layo. Yayithiwa nguLazaro njalo yayiphila ngokucela, ize ifise ukudla okwakukhithika etafuleni yesinothi leso. Ngitsho lezinja zazibuya zizoyikhotha izilonda.”​—ULukha 16:19-21.

Akuthandabuzwa ukuthi ‘indoda enothileyo’ esemzekelisweni kaJesu imela abaFarisi ngoba bathanda imali njalo bathanda ukugqoka izigqoko ezidulayo futhi ezimangalisayo. Abakhokheli benkolo laba banothile njalo abantu babona angani uNkulunkulu engababusisa ukwedlula abanye, yikho befaniswa lomuntu ogqoke ezibubende. Ilineni elimhlophe litshengisa ukuthi bazenza abantu abalungileyo.​—UDanyeli 5:7.

Abakhokheli laba abanothileyo njalo abaziphakamisayo bababona njani abantukazana? Bayabeyisa ngokubabiza ngokuthi ngama-‛am ha·’aʹrets loba abantu bomhlaba, njalo bababona bengabantu abangawaziyo  uMthetho labangafanelanga ukuthi bawufundiswe. (UJohane 7:49) Impilo yabantukazana laba injengeyendoda ‘ephila ngokucela okuthiwa nguLazaro,’ ehawukela ‘ukudla okukhithika etafuleni yesinothi.’ Abantukazana banjengoLazaro ogcwele izilonda ngoba bakhangelelwa phansi angani uNkulunkulu uyabenyanya.

Sekulesikhathi abantu laba bephathwa ngendlela le edanisayo kodwa uJesu uyakwazi ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi kube lontshintsho olukhulu kulabo abanjengendoda eyisinothi lakulabo abanjengoLazaro.

IZINTO ZIYANTSHINTSHA

UJesu uqhubeka ngomzekeliso eselandisa ngontshintsho olukhulu olwenzakalayo. Uthi: “Ngokuhamba kwesikhathi uLazaro wafa wathathwa yizingilosi zamusa eceleni kuka-Abrahama. Indoda eyayinothile layo yafa yangcwatshwa. Ithe iseNgcwabeni ihlukuluzwa, yavusa amehlo yabona nanguya u-Abrahama, kuloLazaro eceleni kwakhe.”​—ULukha 16:22, 23.

Abantu abalalele uJesu bayakwazi ukuthi u-Abrahama kudala wafa njalo useNgcwabeni. IMibhalo iyakucacisa ukuthi akulamuntu oseNgcwabeni kumbe eShiyoli, kuhlanganise lo-Abrahama, ongenelisa ukubona loba ukukhuluma. (UmTshumayeli 9:5, 10) Pho abakhokheli benkolo bengabe becabanga ukuthi uJesu ukhuluma ngani emzekelisweni lo? Engabe esitshoni ngabantukazana kanye labakhokheli benkolo abathanda imali?

UJesu uveze untshintsho olubekhona ngesikhathi esithi: ‘UMthetho labaPhrofethi kwasebenza kwaze kwafika uJohane kodwa kusukela lapho izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu ziyatshunyayelwa.’ Ngakho ukutshumayela kukaJohane loJesu Khristu kuntshintsha ukuphila kukaLazaro lokwendoda eyisinothi.

Sekulesikhathi abantu abangabayanga njalo abathobekileyo belambele iLizwi likaNkulunkulu. Kodwa khathesi sebencedwa yizindaba zoMbuso ezatshunyayelwa kuqala nguJohane uMbhabhathizi njalo esezitshunyayelwa nguJesu. Abakhokheli benkolo bebefundisa abantukazana laba izinto ezilutshwana ngoNkulunkulu ezifana ‘lokudla okukhithika etafuleni.’ Khathesi sebefundiswa iqiniso eliqakathekileyo eliseMibhalweni ikakhulu izinto ezinhle ezichasiswa nguJesu. Yikho-ke sebemazi uNkulunkulu futhi usebamukela.

Kodwa abakhokheli benkolo laba abanothileyo labadumileyo kabafuni ukwamukela umlayezo omayelana loMbuso owamenyezelwa nguJohane futhi osutshunyayelwe nguJesu elizweni lonke. (UMathewu 3:1, 2; 4:17) Umlayezo lo okhuluma ngokwahlulela okuvela kuNkulunkulu uyabacaphula loba uyabahlukuluza. (UMathewu 3:7-12) Abakhokheli laba abathanda imali bangathokoza kakhulu nxa uJesu labafundi bakhe bengayekela  ukutshumayela umlayezo lo. Bafanana lendoda enothileyo esemzekelisweni ethi: “Baba Abrahama, woba lesihawu kimi uthume uLazaro ukuthi athintise umunwe wakhe emanzini, apholise ulimi lwami ngoba ngisebuhlungwini emalangabini omlilo engikuwo.”​—ULukha 16:24.

Kodwa lokhu ngeke kwenzakale ngenxa yokuthi inengi labakhokheli benkolo kalisoze lintshintshe. Kabazange ‘balalele uMosi labaPhrofethi,’ ababebhale izinto okwakumele zibancede bavume ukuthi uJesu uyiNkosi enguMesiya. (ULukha 16:29, 31; KwabaseGalathiya 3:24) Kabafuni lokuzithoba ukuze bancedwe yilokhu okutshunyayelwa ngabantukazana abamukela uJesu njalo asebelobudlelwano loNkulunkulu. Kanti njalo abafundi bakaJesu ngeke bantshintshe umlayezo abawutshumayelayo ukuze bancede abakhokheli benkolo. UJesu uveza lokhu ngamazwi atshiwo ‘nguBaba u-Abrahama’ endodeni eyisinothi, uthi:

“Mntanami, khumbula ukuthi usaphila wathola izinto ezinengi ezinhle. ULazaro yena wathola ezimbi, kodwa khathesi useduduzwa lapha, wena usebuhlungwini. Singasayiphathi eyokuthi kulesihotsha esikhulu esifakwe phakathi kwethu lani, okokuthi labo abafuna ukusuka ngapha baze kini kabenelisi, labakhonangapho kabenelisi ukuchapha baze kithi.”​—ULukha 16:25, 26.

Untshintsho olukhulu kangaka lufanele sibili. Abakhokheli benkolo abaziphakamisayo yibo asebephansi njalo abantu abathobekileyo abavuma ukuthwala ijogwe likaJesu sebethola impumuzo lokunengi okubaqinisayo ekukhonzeni. (UMathewu 11:28-30) Ezinyangeni ezilandelayo untshintsho lolu luzakhanya kakhulu ngesikhathi isivumelwano soMthetho sithathelwa indawo yisivumelwano esitsha. (UJeremiya 31:31-33; KwabaseKholose 2:14; KumaHebheru 8:7-13) NgePhentekhosti lika-33 C.E., uNkulunkulu uzathulula umoya wakhe ongcwele besekucaca ukuthi wamukela abafundi bakaJesu hatshi abaFarisi labangane babo.