Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 31

Bakha Izikhwebu Zengqoloyi NgeSabatha

Bakha Izikhwebu Zengqoloyi NgeSabatha

UMATHEWU 12:1-8 UMAKHO 2:23-28 ULUKHA 6:1-5

  • ABAFUNDI BAKHA IZIKHWEBU ZENGQOLOYI NGESABATHA

  • UJESU ‘UYINKOSI YESABATHA’

UJesu labafundi bakhe sebeqonda eGalile. Sekusentwasa njalo sekulengqoloyi emasimini. Abafundi bakha izikhwebu zengqoloyi badle ngoba sebelambile. Kodwa lilanga leSabatha futhi abaFarisi babakhangele.

Khumbula ukuthi eJerusalema amanye amaJuda abefuna ukubulala uJesu emsola ngokuthi wephula umthetho weSabatha. Khathesi abaFarisi labo sebesola okwenziwa ngabafundi bakaJesu. Bathi: “Khangela! Abafundi bakho benza into engekho emthethweni ngeSabatha.”​—UMathewu 12:2.

AbaFarisi bathi ukukha izikhwebu lokuzihlikihla ngezandla kufanana lokuvuna lokubhula. (U-Eksodusi 34:21) Imithetho yabo emayelana lemisebenzi okungamelanga yenziwe ngeSabatha iyabasinda abantu, kodwa lona kumele kube lilanga lokuthokoza lokwenza izinto eziphathelane lokukhonza ezibavuselelayo. UJesu uyabaqondisa abaFarisi ngokubatshela izibonelo ezitshengisa ukuthi uJehova uNkulunkulu wayengahlosanga ukuthi umthetho wakhe weSabatha ube njalo.

Isibonelo sokuqala abatshela sona ngesikaDavida lamadoda ayelawo. Bathi sebelambile bafika ethabanikeli badla izinkwa zokubukiswa. Izinkwa lezo zazivele zikhitshiwe phambi kukaJehova kwafakwa ezisanda kuphekwa njalo zazigcinelwa abaphristi ukuthi bazidle. Lanxa kunjalo, uDavida lamadoda ayelawo kabazange bahlulelwe ngokuthi bazidlile.​—ULevi 24:5-9; 1 USamuyeli 21:1-6.

Esibonelweni sakhe sesibili uJesu uthi: “Kalikaze likubale yini eMthethweni ukuthi ngamaSabatha,  abaphristi ethempelini bayasebenza kodwa basale bengelacala?” Lapha utsho ukuthi lanxa kuliSabatha, abaphristi babulala izinyamazana zemihlatshelo futhi benza leminye imisebenzi ethempelini. UJesu uqhubeka esithi: “Lanxa kunjalo, ngilitshela ukuthi okulapha kukhulu kulethempeli.”​—UMathewu 12:5, 6; AmaNani 28:9.

UJesu uphinda asebenzise iMibhalo ukuze acacise lokho akutshoyo. Uthi: “Aluba belikuzwisisile ukuthi kutshoni ukuthi, ‘Ngifuna isihawu hatshi umhlatshelo,’ belingasoze libahlulele abangelacala.” Abesephetha ngokuthi: “INdodana yomuntu iyiNkosi yeSabatha.” Lapha uJesu ukhuluma ngokubusa kwakhe kweminyaka eyinkulungwane lapho okuzabe kulokuthula khona.​—UMathewu 12:7, 8; UHoseya 6:6.

Sekuyisikhathi eside uSathane ethwalise abantu amagabha avuzayo njalo izimpi lodlakela kwandile. Kodwa ukubusa kukaKhristu kuzakuba liSabatha elikhulu elizanika abantu ukuphumula abakulindele ngabomvu.