Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 25

Uzwela Indoda Elobulephero Ayelaphe

Uzwela Indoda Elobulephero Ayelaphe

UMATHEWU 8:1-4 UMAKHO 1:40-45 ULUKHA 5:12-16

  • UJESU WELAPHA INDODA ELOBULEPHERO

UJesu labafundi bakhe abane bahamba betshumayela ‘emasinagogeni kulo lonke elaseGalile’ njalo izindaba ezimayelana lezinto ezinhle azenzayo ziqhubeka zisabalala. (UMakho 1:39) Zisabalala zize zifike kwelinye idolobho elilendoda elobulephero. Udokotela uLukha uthi indoda le ‘yayigcwele ubulephero.’ (ULukha 5:12) Umkhuhlane lo nxa uqhubeka umemetheka uyabe ulokhu usidla izitho zomzimba.

Indoda le izwisa usizi njalo kumele ihlale khatshana labanye. Kanti njalo nxa abantu besedlula kumele imemeze isithi: “Ngingcolile! Ngingcolile!” ukuze bangasondeli kuyo, labo bacine sebelobulephero. (ULevi 13:45, 46) Kodwa indoda le iya kuJesu ifike imkhothamele ibisimncenga ithi: “Nkosi, nxa nje ufuna, ungangenza ngihlambuluke.”​—UMathewu 8:2.

Indoda le iyakholwa sibili ukuthi uJesu uyenelisa ukuyelapha. Kumele ukuthi umkhuhlane elawo wenza ihawulise. UJesu uzayelapha yini? Kunguwe ubuzakwenzani? UJesu uyayizwela usizi elule isandla sakhe ayibambe, abesesithi: “Ngiyafuna! Hlambuluka.” (UMathewu 8:3) Abanye bangacabanga ukuthi umkhuhlane lo awungeke welapheke kodwa ubulephero bendoda le buhle buphele du.

Awungeke yini ufise ukuba lenkosi enjengoJesu elozwela futhi elamandla okunceda abantu abasebunzimeni? Indlela aphatha ngayo indoda elobulephero yenza singathandabuzi ukuthi nxa esebusa umhlaba wonke, kuzagcwaliseka isiphrofetho seBhayibhili esithi: “Uzabahawukela ababuthakathaka labaswelayo asindise abaswelayo ekufeni.” (IHubo 72:13) Ngalesosikhathi uJesu uzanceda bonke abahluphekayo ngoba uyafuna sibili ukukwenza lokhu.

Khumbula ukuthi inkonzo kaJesu ibisivele iyindaba esegudwini engakelaphi indoda elobulephero. Khathesi abantu sebezakuzwa langesimangaliso lesi asesenzile. Kodwa uJesu kafuni ukuthi abantu bakholwe kuye ngenxa nje yezinto abazizwileyo. Kafuni ukudunyiswa ngoba uyasazi isiphrofetho esithi kasoze “aphakamise ilizwi lakhe emigwaqweni.” (U-Isaya 42:1, 2) Yikho uJesu uthi endodeni aseyelaphile: “Nanzelela ukuthi ungatsheli muntu ukuthi kwenzakaleni, kodwa hamba uyeziveza kumphristi, unikele ngesipho uMosi athi kumele kunikelwe ngaso.”​—UMathewu 8:4.

Kumele ukuthi indoda le ithaba okokuthi kuba nzima ukuthi ingakhulumi ngalokho uJesu ayenzele khona. Ihamba iyifafaza yonke indawo indaba yokwelatshwa kwayo njalo khathesi abantu sebefisa ukwazi okunengi ngoJesu ukwedlula engakayelaphi, okokuthi kasenelisi ukungena ekhululekile kuloba yiliphi idolobho. Lokhu kwenza uJesu ahlale ezindaweni ezingelabantu okwesikhathi esithile. Lanxa kunjalo, abantu bayamlanda bevela kuzo zonke izindawo ukuze abafundise futhi abelaphe.