Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 50

Bazimisele Ukutshumayela Lanxa Bezahlukuluzwa

Bazimisele Ukutshumayela Lanxa Bezahlukuluzwa

UMATHEWU 10:16–11:1 UMAKHO 6:12, 13 ULUKHA 9:6

  • UJESU UQEQETSHA ABAPHOSTOLI ABESEBATHUMA

UJesu utshela abaphostoli bakhe imilayezo ezabanceda ngesikhathi betshumayela ngababili. Uphinda abalimukise ngabantu abazabaphikisa. Uthi: ‘Lalelani! Ngilithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi. Libananzelele abantu, ngoba bazalihambisa ezinkundleni zamacala futhi bazalibhaxabula emasinagogeni abo. Kanti njalo lizalethwa phambi kwabosibalukhulu lamakhosi ngenxa yami.’​—UMathewu 10:16-18.

Kungenzakala ukuthi abalandeli bakaJesu bahlukuluzwe okuzwayo yikho uJesu ebaqinisa esithi: “Nxa sebelise emthethwandaba, lingakhathazeki ngokuthi lizawabeka njani amazwi enu loba ngokuthi lizakuthini, ngoba elizakukhuluma lizakuphiwa ngalesosikhathi. Kayisini elizikhulumelayo, kodwa ngumoya kaYihlo okhuluma usebenzisa lina.” UJesu uqhubeka esithi: “Umuntu uzathengisa umfowabo ukuze abulawe, lobaba athengise umntanakhe, futhi abantwana bazahlamukela abazali babathengise ukuze babulawe. Lizazondwa ngabantu bonke ngenxa yebizo lami, kodwa lowo oqinisela kuze kube sekucineni nguye ozasindiswa.”​—UMathewu 10:19-22.

Umsebenzi wokutshumayela uqakatheke kakhulu, yikho uJesu utshela abafundi bakhe ukuthi kumele baqaphele ukuze bahlale bekhululekile ukwenza umsebenzi lo. Uthi kubo: “Nxa bengalihlukuluza kwelinye idolobho, balekelani kwelinye, ngoba ngiqinisile ngithi kini, iNdodana yomuntu izaze ifike lilokhu lingakawabhodi wonke amadolobho ako-Israyeli.”​—UMathewu 10:23.

Kuyakhanya-ke ukuthi uJesu uyabanceda abaphostoli bakhe abangu-12 ngoba uyabalaya, abaxwayise njalo abakhuthaze. Kodwa akutshoyo kusebenza lakwabanye abazakwenza umsebenzi wokutshumayela ngemva kokufa lokuvuswa kwakhe. Lokhu kuyakhanya emazwini athi abafundi bakhe ‘bazazondwa ngabantu bonke.’ Abantu laba bagoqela labanye abangasoze batshunyayezwe ngabaphostoli. Kanti njalo akulandawo lapho esitshelwa khona ukuthi abaphostoli balethwa phambi kwabosibalukhulu lamakhosi ngesikhathi esincane abatshumayela ngaso eGalile futhi akukhulunywa ngokuthi banikelwa ngabemuli zabo ukuthi babulawe.

Kusegcekeni ukuthi uJesu utshela abaphostoli bakhe izinto ezizakwenzakala esikhathini esizayo. Amazwi athi “iNdodana yomuntu izaze ifike” abafundi belokhu bengakawabhodi wonke amadolobho ako-Israyeli atshengisa ukuthi iNkosi uJesu uKhristu izafika ingumahluleli  kaNkulunkulu abafundi bengakaqedi ukutshumayela ngoMbuso kaNkulunkulu.

Abaphostoli akumelanga bamangale nxa bephikiswa ngesikhathi betshumayela ngoba uJesu uthi: “Umfundi kangcono kulalowo omfundisayo, lenceku kayingcono kulenkosi yayo.” Amazwi la acacisa ukuthi abaphostoli bakaJesu bazaphathwa kubi futhi bahlukuluzwe ngenxa yokutshumayela ngoMbuso kaNkulunkulu njengoba laye waphathwa njalo. Loba kunjalo uJesu uphinda athi kubo: “Lingabesabi ababulala umzimba kodwa bengenelisi ukubulala umphefumulo, kodwa yesabani lowo ongatshabalalisa kokubili umphefumulo lomzimba eGehena.”​—UMathewu 10:24, 28.

UJesu uyisibonelo esihle endabeni le. Kazange esabe muntu kodwa wahlala ethembekile kuJehova onguye olamandla ukwedlula loba ngubani, waqinisela kwaze kwaba sekufeni. NguNkulunkulu uSomandla kuphela ongatshabalalisa “umphefumulo” womuntu (okutsho ithemba lokuphila esikhathini esizayo) loba amvuse ukuze aphile nini lanini. Kumele ukuthi lokhu kuyabaqinisa sibili abaphostoli.

UJesu utshela abalandeli bakhe umzekeliso otshengisa ukuthi uNkulunkulu uyabathanda. Uthi: ‘Intaka ezimbili zithengiswa ngohlamvu lwemali olungatsho lutho angithi? Lanxa kunjalo, kayikho leyodwa ewela phansi uYihlo engakwazi. Ngakho lingesabi; lina liqakatheke kakhulu kulentaka ezinengi.’​—UMathewu 10:29, 31.

Lokho abafundi abakutshumayelayo kuzakwehlukanisa izimuli ngoba kayisibo bonke emulini abazakwamukela. UJesu uthi: “Lingacabangi ukuthi ngizoletha ukuthula emhlabeni.” Kumele ilunga lemuli libe lesibindi ukuze lingalitshiyi iqiniso eliseBhayibhilini. UJesu uphinda athi: “Loba ngubani othanda uyise kumbe unina ukwedlula mina kangifanelanga; njalo loba ngubani othanda indodana yakhe kumbe indodakazi yakhe ukwedlula mina kangifanelanga.”​—UMathewu 10:34, 37.

Kodwa bakhona abazabamukela kuhle abafundi bakaJesu. UJesu uthi: “Loba ngubani opha omunye walaba abancinyane inkomitsho nje yamanzi aqandayo ukuze anathe ngenxa yokuthi ungumfundi, ngiqinisile ngithi kini kasoze alahlekelwe ngumvuzo wakhe loba sekutheni.”​—UMathewu 10:42.

Khathesi abaphostoli sebehlome baphelela njengoba uJesu esebalayile, wabalimukisa futhi wabakhuthaza. ‘Bangena isigaba ngesigaba, betshumayela izindaba ezinhle njalo besilisa abagulayo kuzo zonke izindawo.’​—ULukha 9:6.