Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 29

Kuqondile Yini Ukwenza Imisebenzi Emihle NgeSabatha?

Kuqondile Yini Ukwenza Imisebenzi Emihle NgeSabatha?

UJOHANE 5:1-16

  • UJESU UTSHUMAYELA EJUDIYA

  • USILISA INDODA EGULAYO ESECHIBINI

Inkonzo kaJesu eGalile iphumelele sibili. Kodwa ufuna ukutshumayela lakwezinye izindawo yikho esithi: “Kufanele ngitshumayele izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu lakwamanye amadolobho.” Uyasuka eGalile ‘atshumayele emasinagogeni aseJudiya.’ (ULukha 4:43, 44) Uhambe ngesikhathi esihle eJudiya ngoba sekusentwasa futhi sekuzakuba lomkhosi eJerusalema.

AmaVangeli alandisa okunengi ngenkonzo kaJesu yaseGalile kuleyaseJudiya. Lanxa abantu beJudiya bengelandaba kangako lenkonzo yakhe, yena uqhubeka ekhuthele ekutshumayeleni lasekwenzeni imisebenzi emihle kungelani lokuthi ungaphi.

UJesu uhle aqonde eJerusalema eyisigodlo seJudiya. Ulande iPhasika lika-31 C.E. Endaweni ephithizelayo eseduze leSango Lezimvu kulendlela ezilophahla eziqonda echibini okuthiwa yiBhethizatha. Echibini leli kubuya abantu abanengi abagulayo, labayiziphofu kanye labagogekileyo. Inengi licabanga ukuthi abantu bangasila nxa bengangena echibini ngesikhathi amanzi enyakaziswa.

Ngelanga leSabatha uJesu ubona enye indoda echibini leli esileminyaka engu-38 igula. Uyayibuza athi: “Uyafuna yini ukusila?” Indoda le ithi: “Mnumzana, angilamuntu ongangifaka echibini nxa amanzi enyakaziswa. Ngisathi kahle ngingene, kudala omunye engiqalele.”—UJohane 5:6, 7.

UJesu utshela indoda le into ebingayilindelanga. Uthi kuyo: “Sukuma, udobhe ithala lakho uhambe!” (UJohane 5:8) Indoda le esiyelatshiwe iyalidobha sibili ithala layo izihambele.

AmaJuda kawathokozi ngesimanga lesi. Abona indoda le abesesithi kuyo: “Lamuhla liSabatha, akukho emthethweni ukuthi uthwale ithala lelo.” Yona iphendula isithi: “Umuntu ongisilisileyo nguye othe kimi, ‘Dobha ithala lakho uhambe.’” (UJohane 5:10, 11) AmaJuda la acatshulwa yikuthi indoda le yelatshwe ngeSabatha.

Abuza indoda eyelatshiweyo athi: “Ngubani lowo okutshele ukuthi ulidobhe uhambe?” Kodwa indoda le kayilazi ibizo likaJesu ngoba eqeda ukuyelapha uhle ‘wathi nyelele, wangena exukwini.’ (UJohane 5:12, 13) Ithi isisethempelini iphinda imbone uJesu ibisisiba lazi ibizo lalowo oyelaphileyo echibini.

Indoda le iya kumaJuda ayibuzileyo ukuthi yelatshwe ngubani ifike iwatshele ukuthi yelatshwe nguJesu. AmaJuda la athi ekuzwa lokhu ayasuka aye kuJesu. Kodwa kawayibuza ukuthi uwathatha ngaphi amandla okwenza izimangaliso. Afuna ukumsola ngokuthi kungani elaphe ngeSabatha futhi aqalisa ukumthwalisa nzima.