Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 72

UJesu Uthuma Abangu-70 Ukuthi Bayetshumayela

UJesu Uthuma Abangu-70 Ukuthi Bayetshumayela

ULUKHA 10:1-24

  • UJESU UKHETHA ABAFUNDI ABANGU-70 ABESEBATHUMA UKUTHI BAYETSHUMAYELA

Umnyaka ka-32 C.E. ususiyaphela njalo sekwedlule iminyaka engaba mithathu uJesu ebhabhathiziwe. Yena labafundi bakhe bebeseJerusalema eMkhosini Wamathabanikeli ongelasikhathi eside uphelile, yikho kumele ukuthi balokhu beseduzane ledolobho leli. (ULukha 10:38; UJohane 11:1) Sekusele izinyanga eziyisithupha ukuthi uJesu aqede inkonzo yakhe futhi utshumayela eJudiya loba ngaphetsheya koMfula uJodani esigabeni sePhereya. Izindawo lezi lazo zilabantu okumele batshunyayezwe.

Ngemva kwePhasika lika-30 C.E. uJesu wayetshumayele okwezinyanga ezithile eJudiya edabula phakathi kweSamariya. Ngesikhathi sePhasika lika-31 C.E. amaJuda eJerusalema azama ukumbulala. Ngomnyaka olengxenye owalandelayo wayetshumayela ikakhulu eGalile. Ngalesosikhathi abanengi baba ngabalandeli bakhe. EGalile kulapho uJesu aqeqetsha khona abaphostoli bakhe wasebathuma ngemva kokubanika umlayo othi: ‘Tshumayelani lisithi: “UMbuso wamazulu ususondele.”’ (UMathewu 10:5-7) Khathesi usehlela umkhankaso wokufakaza eJudiya.

UJesu uqalisa umkhankaso lo ngokukhetha abafundi abangu-70. Ngemva kwalokho ubathuma ngababili ukuthi batshumayele ngoMbuso kaNkulunkulu endaweni le ‘elesivuno esinengi kodwa izisebenzi zizilutshwana.’ (ULukha 10:2) Bazaqala bona ukuyatshumayela ezindaweni okungenzeka uJesu afike kuzo. Abafundi laba abangu-70 bazasilisa abagulayo futhi bahambe betshela abantu amazwi uJesu abewatshumayela kwezinye izindawo.

UJesu uthi abafundi kumele baye emizini yabantu, hatshi ukuthi baqine ngokufundisa emasinagogeni. Ubalaya athi: “Loba yiphi indlu elizangena kuyo, qalani ngokuthi: ‘Indlu le kayibe lokuthula,’ njalo nxa kulomngane wokuthula, ukuthula kwenu kuzakwehlela kuye.” Kumele batshumayele besithini? UJesu uthi: “Libatshele lithi: ‘UMbuso kaNkulunkulu ususondele kini.’”​—ULukha 10:5-9.

Imilayo uJesu ayinika abafundi abangu-70 ifanana laleyo ayinika abaphostoli abangu-12 esikhathini esingaba ngumnyaka esidlulileyo. Uphinda abalimukise ngokuthi abanye kabasoze babamukele kuhle. Kodwa ukutshumayela kwabo kuzanceda labo ababamukelayo ukuthi bayilindele ngabomvu iNkosi lokuthi bafunde kuyo njengoba izalandela masinyane ngemva kwabo.

Kungakedluli isikhathi, abafundi bakaJesu abangu-70 babuyela kuye ngemva kokutshumayela ngoMbuso kaNkulunkulu. Bakhuluma bethabile besithi: “Nkosi, lamadimoni  ayazehlisa kithi nxa sisebenzisa ibizo lakho.” UJesu uyathokoza kakhulu esizwa lokho abesesithi: “Ngibona uSathane esewile njengombane ovela ezulwini. Zwanini! Ngilinike amandla okunyathela inyoka lenkume.”​—ULukha 10:17-19.

Lapha uJesu uqinisa abalandeli bakhe ebatshela ukuthi bazanqoba izinto ezilimazayo, kube angani banyathela inyoka lenkume. Kanti njalo ubanceda bakholwe ukuthi esikhathini esizayo uSathane uzakuwa evela ezulwini. UJesu uphinda atshengise abafundi abangu-70 ukuthi okuqakatheke kakhulu yikuphi. Uthi kubo: “Lingathokoziswa yikuthi amadimoni ayazehlisa kini, kodwa thokoziswani yikuthi amabizo enu asebhaliwe emazulwini.”​—ULukha 10:20.

UNkulunkulu usebenzise izinceku zakhe ezithobekileyo ukuthi zenze izinto ezimangalisayo yikho uJesu uyathokoza kakhulu amdumise phambi kwabo bonke. Ngemva kwalokho uthi kubafundi bakhe: “Ayathokoza amehlo abona izinto elizibonayo, ngoba ngithi kini, amakhosi amanengi labaphrofethi abanengi babefisa ukuzibona izinto elizibonayo kodwa kabazibonanga, lokuzwa izinto elizizwayo kodwa kabazizwanga.”​—ULukha 10:23, 24.