Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 76

Udla LomFarisi

Udla LomFarisi

ULUKHA 11:37-54

  • UJESU USOLA ABAFARISI ABANGABAZENZISI

UJesu uthi eseJudiya ahambe ayekudla lomFarisi omnxusileyo. Kumele ukuthi unxuselwe ukudla kwemini hatshi okwantambama. (ULukha 11:37, 38; khangela loLukha 14:12.) AbaFarisi balomkhuba wokuthi nxa besidla baqale bageze izandla baze bafike endololwaneni. Kodwa uJesu kakwenzi lokhu. (UMathewu 15:1, 2) Ukulandela umkhuba lo akuwephuli uMthetho kaNkulunkulu. Kodwa lokhu akutsho ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu bawulandele.

UmFarisi uyamangala ukuthi kungani uJesu engalandeli isiko leli. UJesu uyakunanzelela lokhu abesesithi: “Lina baFarisi, ligezisa ingaphandle yenkomitsho leyomganu, kodwa ngaphakathi ligcwele ubuhwaba lobubi. Bantu abangelangqondo! Kanti lowo owenza ingaphandle kayisuye yini owenza lengaphakathi?”​—ULukha 11:39, 40.

Ukuba lezandla ezihlanzekileyo umuntu engakadli akulahlupho kodwa ukukhonzela ukubukwa ngabanye yikho okuluhlupho. AbaFarisi labanye abalandela umkhuba lo wokugeza izandla bayehluleka ukugeza ububi obusezinhliziyweni zabo. Yikho-ke uJesu uthi kubo: “Izipho elizipha abayanga kakube yizinto ezivela ngaphakathi enhliziyweni. Lingenza njalo, konke okuphathelane lani kuzakuba ngokuhlambulukileyo.” (ULukha 11:41) Lokhu kuliqiniso sibili. Nxa umuntu enikela isipho kumele akwenze ngothando, anganikeli esenzela ukuthi abantu bambone engumuntu olungileyo.

Kayisikho ukuthi amadoda la kawanikeli ngoba uJesu uthi: “Linikela ngokwetshumi kweminti lokweruwi kanye lokwezilimo zonke zasesivandeni, kodwa lidela ukuthanda uNkulunkulu lidele lokwahlulela kwakhe okuhle! Belilawo sibili umlandu wokunikela ngokwetshumi, kodwa bekungafanelanga lidele izinto lezi.” (ULukha 11:42) EMthethweni kaNkulunkulu kwakumele umuntu akhiphe okwetshumi ezintweni azilimileyo. (UDutheronomi 14:22) Okwetshumi lokhu kwakugoqela iminti leruwi, izilimo ezifakwa ekudleni ukuze kunambitheke. AbaFarisi babewulandelela sibili umthetho wokukhipha okwetshumi kwezilimo lezi kodwa besehluleka ukulandela izinto eziqakathekileyo eziseMthethweni ezinjengokwenza okulungileyo lokuzithoba.​—UMikha 6:8.

UJesu uqhubeka esithi: “Maye kini baFarisi ngoba lithanda ukuhlala ezihlalweni eziphambili emasinagogeni lokubingelelwa emamakethe! Maye kini ngoba linjengamangcwaba angakhanyi kuhle, abantu abahamba phezu kwawo bengazi!” (ULukha 11:43, 44) Kusegcekeni ukuthi abantu bangawanyathela amangcwaba la bengaboni besebesiba ngabangahlambulukanga ngokoMthetho. Lapha uJesu ukhanyisa ukuthi ukungcola kwabaFarisi kakukho egcekeni.​—UMathewu 23:27.

Enye indoda eyisazi soMthetho kaNkulunkulu iyakhonona ithi: “Mfundisi, nxa ususitsho njalo usuthethisa lathi phela.” Kodwa amadoda anjengale kumele ananzelele ukuthi ayehluleka ukunceda abantu. UJesu uthi kuyo: “Maye lakini zazi zoMthetho ngoba lisindisa abantu ngemithwalo enzima, kodwa lina kaliyithinti langomunwe! Maye kini ngoba lakha amathuna abaphrofethi, kodwa bona babulawa ngokhokho benu!”​—ULukha 11:45-47.

Imithwalo uJesu akhuluma ngayo ngamasiko lendlela abaFarisi abachaza ngayo uMthetho. Amadoda la enza abantu baphile nzima ngoba afuna balandele imithetho engumthwalo osindayo. Okhokho babo babulala abaphrofethi bakaNkulunkulu kusukela ku-Abela. Khathesi sebesenza angani bahlonipha abaphrofethi ngokubakhela amathuna bona belingisela okhokho babo.  Bafuna lokubulala umPhrofethi omkhulu kaNkulunkulu. UJesu uthi uNkulunkulu uzasithonisisa isizukulwane lesi njalo lokhu kwenzakala ngemva kweminyaka engaba ngu-38, ngo-70 C.E.

UJesu uqhubeka esithi: “Maye kini eliyizazi zoMthetho ngoba lathathela abantu ikhiye yolwazi. Lina kalizange lingene, njalo livalela lalabo abangenayo!” (ULukha 11:52) Abantu laba yibo okumele bancede abantu bazwisise iLizwi likaNkulunkulu kodwa bona babavalela ukuthi balazi njalo balizwisise.

AbaFarisi lababhali benzani sebezwe lokhu? UJesu uthi esesuka baqalise ukumphikisa lokumhlasela ngemibuzo bezondile. Kababuzeli ukuthi bathole ulwazi kodwa babuzela ukuthi uJesu atsho into ezakwenza benelise ukumbophisa.