Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 34

UJesu Ukhetha Abaphostoli Abangu-12

UJesu Ukhetha Abaphostoli Abangu-12

UMAKHO 3:13-19 ULUKHA 6:12-16

  • ABAPHOSTOLI ABANGU-12

Sekungaba ngumnyaka lezinyanga eziyisithupha uJohane uMbhabhathizi eveze ukuthi uJesu yiMvana kaNkulunkulu. UJesu wathi eqalisa inkonzo yakhe, amadoda amanengi athembekileyo aba ngabafundi bakhe, ngokwesibonelo u-Andreya, loSimoni uPhetro, loJohane, mhlawumbe loJakhobe umfowabo kaJohane, loFiliphu, loBhatholomewu obizwa langokuthi nguNathaniyeli. Ngokuya kwesikhathi, abanye abanengi bamlandela uKhristu.​—UJohane 1:45-47.

Khathesi uJesu uselungele ukukhetha abaphostoli bakhe. Yibo azabe esenza labo izinto ezinengi njalo uzabafundisa ukwenza imisebenzi eqakathekileyo. Kodwa engakabakhethi uqonda entabeni, mhlawumbe eseduze loLwandle LwaseGalile eduze laseKhaphenawume. Ufika athandaze ubusuku bonke njalo kumele ukuthi ucela ukuthi uNkulunkulu ambusise futhi amncedise ukukhetha kuhle. Ngelanga elilandelayo ubiza abafundi bakhe abesekhetha abangu-12 ukuthi babe ngabaphostoli.

UJesu ukhetha abafundi abayisithupha okukhulunywe ngabo ekuqaliseni, kanye loMathewu lowo uJesu ambiza esewofisini yokubhadalisa imithelo. Abanye abahlanu abakhethwayo nguJudasi obizwa langokuthi nguThadewu lokuthi ‘yindodana kaJakhobe,’ loSimoni umKhanani, loThomasi, loJakhobe indodana ka-Alifewu kanye loJudasi Iskariyothi.​—UMathewu 10:2-4; ULukha 6:16.

Abangu-12 laba bebehamba loJesu futhi usebazi kuhle. Abanengi bakhona bayizihlobo zakhe. UJakhobe loJohane labo bayizihlobo zakhe njalo kukhanya ngabafowabo bakaJesu. Kanti njalo nxa kuliqiniso okukhulunywa ngabanye mayelana lokuthi u-Alifewu wayengumfowabo kaJosefa, uyise kaJesu, kutsho ukuthi indodana ka-Alifewu, umphostoli uJakhobe yayingumfowabo kaJesu.

UJesu yena akumhluphi ukukhumbula amabizo abaphostoli bakhe. Wena uyenelisa yini ukuwabamba ngekhanda? Okunye okungakunceda ukuthi ungawakhohlwa yikukhumbula ukuthi kulababili ababizwa ngokuthi ngoSimoni, kube lababili ababizwa ngokuthi ngoJakhobe njalo kube lababili ababizwa ngokuthi ngoJudasi. USimoni Phetro ulomfowabo okuthiwa ngu-Andreya futhi uJakhobe indodana kaZebhedi yena ulomfowabo okuthiwa nguJohane. Lokhu kungakunceda ukuthi ukhumbule amabizo abaphostoli abayisitshiyagalombili. Abanye abane nguMathewu owayengumthelisi, loThomasi owathandabuzayo, loNathaniyeli owabizwa engaphansi kwesihlahla kanye loFiliphu umngane kaNathaniyeli.

Abaphostoli abangu-11 bavela eGalile lapho okuvela khona uJesu. UNathaniyeli uvela eKhana. UFiliphu, loPhetro lo-Andreya bona bavela eBhethisayida. Ngokuhamba kwesikhathi uPhetro lo-Andreya bathuthela eKhaphenawume njalo kukhanya yikho okwakuhlala khona uMathewu. UJakhobe loJohane bona bangabe behlala eKhaphenawume kumbe eduze kwayo futhi babelebhizimusi yokugola inhlanzi. Kukhanya uJudasi Iskariyothi owacina ethengisa uJesu nguye yedwa umphostoli ovela eJudiya.