Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 56

Kuyini Sibili Okungcolisa Umuntu?

Kuyini Sibili Okungcolisa Umuntu?

UMATHEWU 15:1-20 UMAKHO 7:1-23 UJOHANE 7:1

  • UJESU UVEZA AMASIKO ANGAQONDANGA

Selizafika iPhasika lika-32 C.E. njalo uJesu uphathekile ngomsebenzi wokutshumayela eGalile. Kumele ukuthi uya eJerusalema elanda lona iPhasika njengoba kuseMthethweni kaNkulunkulu ukwenza njalo. Kodwa uJesu uhamba enanzelela ukuze engabonwa ngabantu ngenxa yokuthi amaJuda afuna ukumbulala. (UJohane 7:1) Ngemva kwalokhu ubuyela eGalile.

Kungenzeka ukuthi uJesu useKhaphenawume ngesikhathi elandwa ngabaFarisi lababhali bevela eJerusalema. Balandeni kuJesu? Badinga indlela yokumethesa icala. Bayabuza bathi: “Kungani abafundi bakho besephula isiko labokhokho? Ngokwesibonelo, kabagezi izandla zabo nxa sebezakudla.” (UMathewu 15:2) UNkulunkulu kazange atshele abantu bakhe ukuthi balandele isiko leli ‘lokugeza izandla zabo kuze kuyefika endololwaneni.’ (UMakho 7:3) Kodwa abaFarisi bakubona kulicala elikhulu ukungenzi njalo.

Kulokuthi ahle abaphendule, uJesu ubatshengisa ukuthi bawephula njani uMthetho kaNkulunkulu. Uthi: “Lina kungani lisephula umlayo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu? Ngokwesibonelo uNkulunkulu wathi, ‘Hlonipha uyihlo lonyoko,’ waphinda wathi, ‘Lowo okhuluma kubi ngoyise kumbe ngonina kumele abulawe.’ Kodwa lina lithi, ‘Loba ngubani othi kuyise kumbe kunina: “Loba kuyini engilakho ebengingakuncedisa ngakho kuyisipho esinikelwe kuNkulunkulu,” kakumelanga amhloniphe ngitsho uyise.’”​—UMathewu 15:3-6; U-Eksodusi 20:12; 21:17.

AbaFarisi bathi imali lempahla loba okunye okuyisipho esinikelwe kuNkulunkulu kuyabe sekungokwethempeli njalo ngeke kusetshenziswe ukwenza olunye ulutho. Kodwa umnikazi wesipho uyabe elokhu esigcinile. Ngokwesibonelo indodana ingathi imali yayo loba impahla yayo ‘kuyikhobhani’ okutsho isipho esinikelwe kuNkulunkulu loba ethempelini, angani ithempeli liqakatheke ukwedlula abazali bayo. Ngamanye amazwi uyabe esithi ngeke asebenzise imali yakhe loba impahla yakhe ukuthi ancede abazali bakhe asebekhulile njalo asebelohlupho oluthile. Kodwa yena engazisebenzisela isipho lesi. Nxa esitsho njalo uyabe ebalekela umlandu alawo wokunakekela abazali bakhe.​—UMakho 7:11.

UJesu kuyamzondisa ukuthi abaFarisi batshila uMthetho kaNkulunkulu, yikho esithi: “Selenze ilizwi likaNkulunkulu laba yinto engelancedo ngenxa yesiko lenu. Lina bazenzisi, u-Isaya wayeqinisile sibili lapho ephrofetha ngani esithi: ‘Abantu laba bangidumisa ngemilomo yabo, kodwa izinhliziyo zabo zikhatshana kakhulu lami. Akusizi ngalutho ukuthi baqhubeka bengikhonza ngoba bafundisa izinto ezithethwe emilayweni yabantu.’” AbaFarisi basala bequnywe imilomo ngamazwi kaJesu. Yikho uJesu ubizela ixuku eduze, athi kulo: “Lalelani lizwisise: Okungena emlonyeni womuntu kayisikho okumngcolisayo, kodwa okuphuma emlonyeni wakhe yikho okumngcolisayo.”​—UMathewu 15:6-11; U-Isaya 29:13.

Ngemva kwesikhathi sebesendlini, abafundi babuza uJesu bathi: “Uyakwazi yini ukuthi abaFarisi bacaphukile besizwa okukhulumileyo?” UJesu uphendula athi: “Loba yisiphi isilimo esingahlanyelwanga nguBaba osezulwini sizasitshulwa. Batshiyeni benjalo. Bangabakhokheli abayiziphofu. Manje nxa isiphofu sikhokhela isiphofu, zombili zizawela egodini.”​—UMathewu 15:12-14.

Kukhanya uJesu uyamangala lapho uPhetro emcela ukuthi abachasisele ukuthi kuyini okungcolisa umuntu. Uphendula athi: “Kalikwazi  yini ukuthi konke okungena emlonyeni kudlula esiswini besekusiyalahlwa esambuzini? Kodwa zonke izinto eziphuma emlonyeni zivela enhliziyweni, izinto lezo yizo ezimngcolisayo umuntu. Ngokwesibonelo enhliziyweni kuphuma imicabango emibi, ukubulala, ukuphinga, ukuziphatha okubi kwezemacansini, ubusela, ukufakaza amanga, lokuthuka. Lezi yizo izinto ezingcolisa umuntu; kodwa ukudla ngezandla ezingagezwanga kakumngcolisi umuntu.”​—UMathewu 15:17-20.

UJesu katsho ukuthi kuhle ukuthi umuntu angagezi izandla engakalungisi ukudla loba engakadli. Kodwa usola ubuzenzisi babaFarisi abazama ukubalekela ukulandela imithetho kaNkulunkulu elungileyo ngokulandela amasiko abantu. Iqiniso elikhona yikuthi izenzo ezimbi ezivela enhliziyweni yizo ezingcolisa umuntu.