Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 61

UJesu Usilisa Umfana Oledimoni

UJesu Usilisa Umfana Oledimoni

UMATHEWU 17:14-20 UMAKHO 9:14-29 ULUKHA 9:37-43

  • KUFUNEKA UKHOLO OLUQINILEYO UKUZE KUSILISWE UMFANA OLEDIMONI

UJesu loPhetro loJakhobe kanye loJohane bahlangana lexuku elikhulu sebeyehlile entabeni. Kulento engahambi kuhle. Ababhali babuthanele abafundi njalo baphikisana labo. Abantu bathi bebona uJesu bamangale besebemgijimela besiyambingelela. Uyababuza athi: “Liphikisana labo ngani?”​—UMakho 9:16.

Indoda esexukwini ifika iguqe phambi kukaJesu ibisisithi kuye: “Mfundisi, ngilethe indodana yami kuwe ngoba iledimoni eliyenza ibe yisimungulu. Loba nini lapho eliyibamba khona, liyayilahlela phansi ibhubhudle amagwebu emlonyeni, itshayanise amazinyo futhi iphele amandla. Ngicele abafundi bakho ukuthi balikhiphe kodwa behlulekile.”​—UMakho 9:17, 18.

Kukhanya ababhali bachothoza abafundi ngokuthi behlulekile ukusilisa umfana, mhlawumbe baze babahleke ngalokho akade bekuzama. Yikho uJesu kamphenduli ubaba lo okhathazekileyo kodwa ukhuluma lexuku labantu athi: “Hawu lina sizukulwane esingelakholo lesonakeleyo, kumele ngiqhubeke ngilani kuze kube nini? Kufanele ngilibekezelele kuze kube nini?” Akuthandabuzwa ukuthi amazwi la atshelwa ababhali akade behlupha abafundi bakhe ngesikhathi engekho. Ngemva kwalokho uJesu uthi kubaba lo okhathazekileyo: “Yilethe lapha indodana yakho.”​—ULukha 9:41.

Umfana uthi esondela kuJesu idimoni elikuye limlahle phansi limgiqe lisamgiqa. Uqhubeka elokhu egiqika futhi ebhubhudla amagwebu emlonyeni. UJesu ubuza uyise womfana lo athi: “Sekulesikhathi esinganani kumenza lokhu?” Uphendula athi: “Kusukela esesengumntwana, futhi lijayele ukumjikela emlilweni lasemanzini lifuna ukumbulala.” Uyise womfana  uyamncenga athi: “Nxa kukhona ongenelisa ukukwenza, sizwele usincede.”​—UMakho 9:21, 22.

Ubaba lo useswele lokuthi enzeni ngoba abafundi bakaJesu behlulekile ukumnceda. Kodwa uJesu uyamqinisa athi: “Kungani usithi, ‘Nxa kukhona ongenelisa ukukwenza’? Phela zonke izinto zingenzakala kulowo olokholo.” Uyise womntwana uhle amemeze esithi: “Ngilalo ukholo! Ngicela ungincede lapho ukholo lwami olusilela khona!”​—UMakho 9:23, 24.

UJesu ubona ixuku seligijimela kuye. Ukhuza idimoni bonke bekhangele, athi: “Wena dimoni eliyisimungulu leliyisacuthe, ngithi phuma kuye, ungaphindi ungene kuye futhi!” Idimoni leli lithi liphuma lenze umfana aklabalale, limgiqe lisamgiqa asale ethe daca. Abantu abanengi bayakubona lokhu besebesithi: “Usefile!” (UMakho 9:25, 26) Kodwa uJesu ubamba isandla somfana lo, umfana asukume futhi ‘ahle asile ngalesosikhathi.’ (UMathewu 17:18) Abantu basala bebambe owangaphansi bebona okwenziwe nguJesu.

Abafundi babeke bakhipha amadimoni ngesikhathi uJesu ebathuma ukuthi bayetshumayela. Ngakho khathesi bafika babuze uJesu sebebodwa endlini bathi: “Kungani thina sehlulekile ukulikhipha?” UJesu uyabachasisela ukuthi kubangelwe yikuthi balokholo oluncane. Uthi: “Idimoni elinjengaleli lingakhitshwa ngomthandazo kuphela.” (UMakho 9:28, 29) Bekumele babe lokholo oluqinileyo futhi bathandaze ukuze uNkulunkulu abaphe amandla okukhipha idimoni leli ebelilamandla.

UJesu uphetha esithi: “Ngiqinisile ngithi kini, nxa lilokholo olungangentanga yemastadi, lizakuthi entabeni le, ‘Suka lapha uye laphaya,’ lakanye isuke, futhi akulalutho elizakwehluleka ukulwenza.” (UMathewu 17:20) Ukholo lulamandla sibili.

Kungaba lezinto ezingangentaba ezingasivimbela ukuthi siqhubekele phambili simkhonza kuhle uJehova futhi kungaba nzima ukuzisusa. Kodwa nxa singaba lokholo, sizanqoba loba yiziphi izinhlupho ezingangentaba.