Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 105

Usebenzisa Isihlahla Somkhiwa Ukuze Afundise Ngokholo

Usebenzisa Isihlahla Somkhiwa Ukuze Afundise Ngokholo

UMATHEWU 21:19-27 UMAKHO 11:19-33 ULUKHA 20:1-8

  • UBAFUNDISA NGOKHOLO ESEBENZISA ISIHLAHLA SOMKHIWA ESOMILEYO

  • BABUZA UKUTHI UJESU UWATHATHA NGAPHI AMANDLA AKHE

UJesu usuka eJerusalema kungoMvulo emini abuyele eBhethani eseceleni elisempumalanga kweNtaba Yama-Oliva. Kumele ukuthi ulala emzini wabangane bakhe, uLazaro loMariya kanye loMatha.

Khathesi sekunguNisani 11 ekuseni. UJesu labafundi bakhe sebephinde bangena indlela beqonda eJerusalema lapho azahamba khona ethempelini okokucina. Lamuhla lilanga lokucina lenkonzo kaJesu njalo usazohamba ePhasikeni, asungule iSikhumbuzo sokufa kwakhe, futhi athonisiswe abesebulawa.

Bathi besendleleni besuka eBhethani beseNtabeni Yama-Oliva belubangise eJerusalema, uPhetro abone isihlahla uJesu asiqalekise izolo ekuseni. Uthi: “Rabi khangela! Isihlahla somkhiwa osiqalekisileyo sesomile.”​—UMakho 11:21.

Kanti kungani uJesu enze ukuthi isihlahla lesi some? Utshela abafundi bakhe ukuthi ukwenzeleni lokho, uthi: “Ngiqinisile ngithi kini, nxa lilokholo futhi lingathandabuzi, kalisoze lenze lokho engikwenze esihlahleni somkhiwa kuphela, kodwa lanxa lingathi entabeni le, ‘Quphuka uyewela elwandle,’ kuzakwenzakala. Kanti njalo nxa lilokholo lizaziphiwa zonke izinto elizithandazelayo.” (UMathewu 21:21, 22) Ngakho-ke usephinda ake akukhuluma mayelana lokholo olungasusa intaba isiya kwenye indawo.​—UMathewu 17:20.

UJesu wenze ukuthi isihlahla somkhiwa some ukuze acacisele abafundi ukuthi kumele bakholwe kuNkulunkulu. Uthi: “Zonke izinto elithandaza lizicela, kholwani ukuthi selizamukele, lingenza njalo lizazamukela.” (UMakho 11:24) Lesi yisifundo esiqakatheke kakhulu kubo bonke abalandeli bakaJesu. Sizabanceda sibili abaphostoli njengoba kuzakuba lezinto ezinzima ezizabehlela. Kodwa ukoma kwesihlahla somkhiwa kungabafundisa okunye okumayelana lokuba lokholo.

Isizwe sako-Israyeli laso sinjengesihlahla lesi somkhiwa ngoba sizigqokisa esemvu. Isizwe lesi sisesivumelwaneni loNkulunkulu futhi singakhanya angani siyawulandela uMthetho wakhe. Kodwa sitshengise ukuthi kasilakholo kanye lokuthi kasilazithelo ezinhle. Kasiyamukeli leNdodana kaNkulunkulu. Yikho uJesu wenza ukuthi isihlahla somkhiwa esingatheliyo some ukuze atshengise ukuthi sizaphetha ngani isizwe lesi esingelakholo futhi esingatheliyo.

Khonokho nje uJesu labafundi bakhe bangena eJerusalema. Uqonda ethempelini njengenjayelo abeseqalisa ukufundisa. Kumele ukuthi abaphristi abakhokhelayo labadala besizwe basakhumbula okwenziwe nguJesu izolo aze axotshe abantu abantshintsha imali. Bambuza bathi: “Uwathatha ngaphi amandla okwenza izinto lezi? Ngubani okuphe amandla la?”​—UMakho 11:28.

UJesu ubaphendula athi: “Lami ngizalibuza umbuzo owodwa. Nxa lingangiphendula, ngizalitshela ukuthi ngiwathatha ngaphi amandla okwenza izinto lezi. Ubhabhathizo lukaJohane lwaluvela ezulwini kumbe ebantwini? Ngiphendulani.” Khathesi abaphikisi bakaJesu yibo asebephoselwe umbuzo. Abaphristi labadala baqalisa ukubonisana ngokuthi bangaphendula njani. Bathi: “Nxa singathi, ‘Lwaluvela ezulwini,’ uzakuthi, ‘Pho kungani lingamkholwanga?’ Kodwa ngeke siqale ukuthi, ‘Lwaluvela ebantwini’!” Batshelana njalo besesaba abantu “ngoba bonke babekholwa ukuthi uJohane wayengumphrofethi sibili.”​—UMakho 11:29-32.

 Abaphikisi bakaJesu bayaswela impendulo besebesithi: “Kasikwazi.” UJesu yena uthi kubo: “Lami kangisoze ngilitshele ukuthi ngiwathatha ngaphi amandla okwenza izinto lezi.”​—UMakho 11:33.