Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 85

Ukuthokoza Ngesoni Esiphendukayo

Ukuthokoza Ngesoni Esiphendukayo

ULUKHA 15:1-10

  • UMZEKELISO WEMVU ELAHLEKILEYO LOWEMALI YESILIVA ELAHLEKILEYO

  • IZINGILOSI EZULWINI ZIYATHOKOZA

Ngezikhathi ezitshiyeneyo phakathi kwenkonzo yakhe uJesu ukhulume ngokuthi kuqakathekile ukuthobeka. (ULukha 14:8-11) Uzimisele ukudinga abantu abathobekileyo abafisa ukukhonza uNkulunkulu. Abanye babo balokhu beyizoni ezaziwayo.

AbaFarisi kanye lababhali babakhangelela phansi abantu abanjalo kodwa bananzelela ukuthi bayakuthanda ukuzwa lokhu uJesu akufundisayo. Bayamsola bathi: “Indoda le yamukela izoni njalo idla lazo.” (ULukha 15:2) AbaFarisi lababhali bazibona bengcono njalo baphatha abantukazana njengenhlabathi abayinyathelayo. Bababiza ngebala lesiHebheru elokweyisa elithi ‛am ha·’aʹrets elitsho ukuthi “abantu bomhlaba.”

Lanxa kunjalo uJesu uhlonipha abantu bonke njalo ubaphatha ngomusa futhi uyabazwela. Ngenxa yalokhu abanengi abangabayanga kanye labayizoni ezaziwayo bayakuthanda ukulalela uJesu efundisa. UJesu uzwa njani ngokusolwa ngabaFarisi lababhali ngendlela aphatha ngayo abantu laba futhi uthini ngakho?

Ulandisa umzekeliso ofanana lomunye ake awulandisa eKhaphenawume. (UMathewu 18:12-14) Emizekelisweni le emibili, abaFarisi kukhulunywa ngabo angani bayizimvu zikaNkulunkulu ezilungileyo njalo ezivikelekileyo emhlambini wakhe kodwa abantu abakhangelelwa phansi bavezwa njengabaphambukileyo labalahlekileyo. UJesu uthi:

“Ngubani phakathi kwenu othi elezimvu ezingu-100 abeselahlekelwa ngeyodwa, ongeke atshiye ezingu-99 egangeni ayedinga elahlekileyo aze ayithole? Uzathi eseyitholile, ayetshathe ehlombe esethabile. Nxa efika ngekhaya, uyabuthanisa abangane bakhe labomakhelwane, athi kubo, ‘Thokozani lami ngoba sengiyitholile imvu yami ebilahlekile.’”​—ULukha 15:4-6.

UJesu utshoni? Uyachasisa athi: “Ngilitshela ukuthi lasezulwini kuzakuba lentokozo enkulu ngesoni esisodwa esiphendukayo, kulaleyo ebakhona ngenxa yabangu-99 abalungileyo okungadingakaliyo ukuthi baphenduke.”​—ULukha 15:7.

AbaFarisi bayamangala nxa uJesu ekhuluma ngokuphenduka. Bazibona belungile njalo babona kungelasizatho sokuthi baphenduke. Eminyakeni emilutshwana edlulileyo abanye babo basola uJesu ngokuthi wayesidla labathelisi lezoni  yena wabaphendula wathi: “Kangilandanga ukuzobiza abalungileyo, ngalanda ukuzobiza izoni.” (UMakho 2:15-17) AbaFarisi laba abazibona belungile kabenzi kube lentokozo ezulwini ngenxa yokuthi kabasiboni isizatho sokuthi baphenduke. Kodwa kuba lentokozo ezulwini nxa izoni ziphenduka.

UJesu uphinda alandise omunye umzekeliso otshengisa intokozo eba khona ezulwini nxa izoni ziphenduka. Uthi: “Ukhona yini owesifazana ongathi elamadrakhima alitshumi abeselahlekelwa ngelilodwa, ongeke alumathise isibane athanyele indlu yakhe, abhudule yonke indawo aze alithole? Uzathi eselitholile abuthanise abangane bakhe labomakhelwane athi, ‘Thokozani lami ngoba sengilitholile idrakhima lami ebengililahlile.’”​—ULukha 15:8, 9.

Isifundo esitholakala emzekelisweni lo siyafanana lesomzekeliso wemvu elahlekileyo. UJesu uthi: “Ngilitshela ukuthi lezingilosi zikaNkulunkulu ziyathokoza nxa isoni esisodwa singaphenduka.”​—ULukha 15:10.

Izingilosi zikaNkulunkulu ziyathokoza sibili nxa izoni ziphenduka. Lokhu kuyamangalisa ngoba izoni eziphendukayo futhi zithole indawo eMbusweni wezulu zizakuba lezikhundla eziphezulu kulezezingilosi. (1 KwabaseKhorinte 6:2, 3) Lanxa kunjalo izingilosi kazilamhawu. Pho thina kumele senzeni nxa isoni singaphenduka sibuyele kuJehova?