Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 82

Inkonzo KaJesu EPhereya

Inkonzo KaJesu EPhereya

ULUKHA 13:22–14:6

  • UMUNTU KUMELE AZAME NGAMANDLA UKUNGENA NGOMNYANGO OMNCANE

  • UJESU KUMELE AFELE EJERUSALEMA

UJesu ubefundisa futhi esilisa abantu eJudiya laseJerusalema. Khathesi usechaphe uMfula uJodani ukuze atshumayele idolobho ngedolobho esigabeni sePhereya. Kodwa ngesikhatshana nje uzabe esebuyele eJerusalema.

UJesu uthi esePhereya enye indoda imbuze isithi: “Nkosi, balutshwana yini abazasindiswa?” Kungenzeka ukuthi indoda le iyazazi impikiswano zabakhokheli benkolo ezimayelana lokuthi kuzasindiswa abantu abanengi loba abalutshwana. UJesu katsho ukuthi bangaki abazasindiswa kodwa ukhuluma ngokuthi umuntu kumele enzeni ukuze asindiswe. Uthi: “Zamani ngamandla wonke ukungena ngomnyango omncane.” Umuntu kumele alwise sibili ukungena ngomnyango lo. UJesu uchasisa ukuthi kungani lokho kuqakathekile, uthi: “Ngoba ngilitshela ukuthi abanengi bazafuna ukungena kodwa kabasoze benelise.”​—ULukha 13:23, 24.

UJesu ufuna ukutshengisa ukuthi kuqakathekile ukulwisa ukungena ngomnyango omncane, yikho ulandisa umzekeliso lo othi: “Nxa umnikazi wendlu angasukuma akhiye umnyango, lizakuma phandle liqoqoda lisithi, ‘Nkosi, sivulele.’ . . . Kodwa uzakuthi kini, ‘Kangikwazi ukuthi lingabangaphi. Sukani phansi kwami, lonke lina elenza okungalunganga!’”​—ULukha 13:25-27.

Lokhu kutshengisa ukuthi lizamtshonela emini umuntu ozifikela ngesikhathi sakhe athole umnyango usuvalwe wakhiywa. Bekumele aphangise ukufika lanxa bekunzima ukwenza njalo. Abantu abanengi akade bengancedwa yilokho uJesu abafundisa khona behlulekile ukuqakathekisa ukukhonza kweqiniso ukwedlula loba yini empilweni zabo. Abantu laba uJesu athunywe kubo kabalwamukeli uncedo oluvela kuNkulunkulu olungenza basindiswe. UJesu uthi ‘bazakhala batshayanise amazinyo’ sebephoselwe ngaphandle. Kodwa abantu ‘abavela empumalanga, lentshonalanga, lenyakatho kanye leningizimu,’ okutsho ezizweni zonke, “bazahlala etafuleni eMbusweni kaNkulunkulu.”​—ULukha 13:28, 29.

UJesu uchasisa esithi: “Kulabokucina [ngokwesibonelo abantu abangasimaJuda lamaJuda athwaliswe nzima] abazakuba ngabokuqala, labokuqala [abakhokheli benkolo abazigqaja ngokuba ngabosendo luka-Abrahama] abazakuba ngabokucina.” (ULukha 13:30) Abantu laba abangabongiyo bazakuba “ngabokucina,” okutsho ukuthi bazabe bengekho eMbusweni kaNkulunkulu.

Kusenjalo abaFarisi bayamlanda bafike bamcebise besithi: “Suka lapha uhambe ngoba uHerodi [Antiphasi] ufuna ukukubulala.” Mhlawumbe iNkosi uHerodi yiyo eqalise ihungahunga leli isenzela ukuthi uJesu abaleke endaweni le. Kungenzeka uHerodi wesaba ukuthi uzabulalisa omunye umphrofethi njengoba wabulalisa uJohane uMbhabhathizi. Kodwa uJesu uthi  kubaFarisi: “Hambani liyetshela ikhanka leliyana ukuthi ngithe: ‘Lalela, lamuhla lakusasa ngizabe ngikhipha amadimoni ngiselapha labagulayo, kodwa ngizabe sengiqedile ngelanga lesithathu.’” (ULukha 13:31, 32) Mhlawumbe uJesu uthi uHerodi ‘likhanka’ ukuze atshengise ukuthi uliqili. Kodwa kasoze aqilibezelwe loba ajahwe nguHerodi kumbe ngomunye umuntu. Uzaqhubeka esenza umsebenzi awuphiwe nguYise ngesikhathi esimiswe nguNkulunkulu hatshi ngumuntu.

UJesu uqhubeka ngohambo lwakhe lokuya eJerusalema ngoba uthi “kakwenzeki ukuthi umphrofethi abulawelwe ngaphandle kweJerusalema.” (ULukha 13:33) Kodwa akulasiphrofetho seBhayibhili esathi uMesiya kumele afele edolobheni lelo. Pho kungani uJesu esithi kumele abulawelwe kulo? Isizatho yikuthi iJerusalema yisigodlo esilomthethwandaba omkhulu weSanihedrini obunjwa ngamalunga angu-71 futhi kulapho okuthonisiswa khona abamangalelwa ngokuthi bangabaphrofethi bamanga. Kanti njalo imihlatshelo yezinyamazana inikelwa edolobheni leli. Yikho uJesu uyananzelela ukuthi kumele abulawelwe eJerusalema loba sekutheni.

Uyalililela idolobho leli esithi: “Jerusalema, Jerusalema, mbulali wabaphrofethi. Wena okhanda ngamatshe labo abathunywe kuwe. Kunini ngifuna ukubuthela abantwabakho ndawonye sasikhukhukazi esibuthela ndawonye amatsiyane aso ngaphansi kwamaphiko aso! Kodwa lina belingafuni. Khangelani manje! Indlu yenu isideliwe yatshiyelwa lina.” (ULukha 13:34, 35) Isizwe sakoJuda kasiyamukeli iNdodana kaNkulunkulu futhi sizajeziswa ngenxa yalokho.

UJesu uthi engakafiki eJerusalema anxuswe ngumkhokheli wabaFarisi ukuthi azokudla emzini wakhe ngeSabatha. Abanxusiweyo bakhangele uJesu ngelokhozi ukuze babone ukuthi uzakwenzani njengoba khonapho kulendoda elomkhuhlane wokuvuvuka inyawo lezandla. UJesu ubuza abaFarisi lezazi zoMthetho athi: “Kusemthethweni yini ukwelapha ngeSabatha kumbe akukho emthethweni?”​—ULukha 14:3.

Bonke bathula zwi. UJesu uyayelapha indoda le abesebabuza athi: “Ngubani phakathi kwenu ongathi indodana yakhe kumbe inkunzi yakhe iwele emthonjeni ngelanga leSabatha ayekele ukuyikhipha masinyane?” (ULukha 14:5) Kodwa bayaswela ukuthi bamphendule bathini.