Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 119

UJesu Uyindlela, Leqiniso, Lokuphila

UJesu Uyindlela, Leqiniso, Lokuphila

UJOHANE 14:1-31

  • UJESU UZAHAMBA AYEBALUNGISELA INDAWO

  • UTHEMBISA ABALANDELI BAKHE UMSIZI

  • UBABA MKHULU KULOJESU

UJesu ulokhu esendlini ephezulu labaphostoli njalo sebeqedile ukudla isidlo seNkosi. Ubakhuthaza esithi: “Izinhliziyo zenu kazingakhathazeki. Tshengisani ukuthi lilokholo kuNkulunkulu, litshengise lokuthi lilokholo kimi.”​—UJohane 13:36; 14:1.

UJesu utshela abaphostoli abathembekileyo amazwi enza bangakhathazeki ngokuthi usehamba. Uthi: ‘Endlini kaBaba kulezindawo ezinengi zokuhlala. Nxa sengihambile ngayalilungisela indawo ngizaphinda ngibuye, njalo ngizalemukela ekhaya lami ukuze lapho engiyabe ngikhona lani libe khona.’ Kodwa abaphostoli kabazwisisi ukuthi ukhuluma ngokuya ezulwini. UTomasi umbuza athi: “Nkosi, kasikwazi ukuthi uyangaphi. Manje singayazi njani indlela?”​—UJohane 14:2-5.

UJesu umphendula athi: “Mina ngiyindlela leqiniso kanye lokuphila.” Umuntu angangena endlini kaNkulunkulu ezulwini nxa kuphela esamukela uJesu, elalela lokho akufundisayo futhi elingisela lokho akwenzayo. UJesu uthi: “Kakho ongeza kuBaba ngaphandle kokuthi eze ngami.”​—UJohane 14:6.

UFiliphu othiye indlebe uthi: “Nkosi, sitshengise uYihlo sihle sisuthiseke.” Kukhanya angani uFiliphu ufuna ukuthi uNkulunkulu aziveze kubo ngenye indlela njengoba waziveza kuMosi, lo-Elija, lo-Isaya esebenzisa imibono. Lanxa kunjalo, abaphostoli balokungcono okwedlula imibono le. UJesu ucacisa lokhu esithi: “Filiphu, utsho ukuthi kawukangazi mina sengibe lani madoda okwesikhathi eside kangaka? Loba ngubani ongibonileyo usembonile loBaba.” Okwenziwa nguJesu kutshengisa ukuthi uNkulunkulu unjani sibili. Yikho ukuphila loJesu kanye lokubona izinto azenzayo kufanana lokubona uBaba. Kodwa uBaba mkhulu kuleNdodana ngoba uJesu uthi: “Kangilitsheli izinto engizicabangela zona.” (UJohane 14:8-10) UJesu utshengisa ukuthi zonke izinto azifundisayo zivela kuYise njalo abaphostoli bayakubona lokho.

Abaphostoli bakaJesu bebembona esenza izimangaliso njalo bebemuzwa etshumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. Khathesi uthi kubo: “Loba ngubani otshengisa ukuthi ulokholo kimi uzakwenza imisebenzi engiyenzayo  futhi uzakwenza imisebenzi emikhulu ukwedlula le.” (UJohane 14:12) UJesu katsho ukuthi bazakwenza izimangaliso ezedlula lezo abezenza. Kodwa bazakwenza inkonzo yabo okwesikhathi eside, bazatshumayela ezindaweni ezinengi njalo bazatshumayeza abantu abanengi.

Abaphostoli kabasoze basale bebodwa nxa uJesu esesukile ngoba uthi kubo: “Nxa lingacela loba yini ngebizo lami ngizayenza.” Uphinda athi: “Ngizacela uBaba njalo uzalinika omunye umsizi ukuthi abe lani kuze kube nini lanini, umoya weqiniso.” (UJohane 14:14, 16, 17) Uyabaqinisekisa ukuthi bazakwamukela umoya ongcwele ozakuba ngomunye umsizi wabo. Lokhu kuyenzakala ngePhentekhosti.

UJesu uthi: “Ngesikhatshana nje umhlaba kawusoze uphinde ungibone kodwa lina lizangibona, njalo lizaphila ngoba mina ngiyaphila.” (UJohane 14:19) UJesu uzathi esevusiwe kwabafileyo abonakale kubo njalo ngokuhamba kwesikhathi labo uzabavusa ukuze babe laye ezulwini sebelemizimba yomoya.

Khathesi uJesu uthi: “Loba ngubani olemilayo yami futhi oyilalelayo nguye ongithandayo. Besekusithi loba ngubani ongithandayo uzathandwa nguBaba njalo lami ngizamthanda ngiziveze kuye.” Umphostoli uJudasi obizwa langokuthi nguThadewu umbuza athi: “Nkosi, sekutheni usufuna ukuziveza kithi hatshi emhlabeni?” UJesu umphendula athi: ‘Loba ngubani ongithandayo uzalilalela ilizwi lami futhi uBaba uzamthanda. Loba ngubani ongangithandiyo kawalaleli amazwi ami.’ (UJohane 14:21-24) Abalandeli bakaJesu bayakunanzelela ukuthi uJesu uyindlela, leqiniso, lokuphila, kodwa umhlaba kawukuboni lokho.

Pho abafundi bakaJesu bazakukhumbula njani konke abafundise khona, njengoba yena esehamba? Ubatshela athi: “Umsizi, umoya ongcwele uBaba azawuthumela ngebizo lami, uzalifundisa izinto zonke njalo uzalikhumbuza zonke izinto engilitshele zona.” Amazwi la ayaduduza sibili ngoba abaphostoli bawabonile amandla omoya ongcwele. UJesu uphinda athi: ‘Ngilitshiyela ukuthula; ngilinika ukuthula kwami. Izinhliziyo zenu kazingakhathazeki futhi kazingapheli amandla ngokwesaba.’ (UJohane 14:26, 27) Yikho-ke abafundi bakaJesu akumelanga bakhathazeke ngoba uYise uzabakhokhela futhi abavikele.

Esikhathini esiseduze bazakubona ukuthi uNkulunkulu uyabavikela. UJesu uthi: “Umbusi womhlaba uyeza futhi kalamandla phezu kwami.” (UJohane 14:30) UDeveli wangena kuJudasi waba lamandla phezu kwakhe. Kodwa uJesu ongelasono kalalutho olubi olungasetshenziswa nguSathane ukuthi amphambule kuNkulunkulu. Kanti njalo uDeveli kasoze enelise ukuvimbela ukuthi uJesu avuswe kwabafileyo. Ngenxa yani? UJesu uthi: “Ngenza njengoba nje uBaba engilayile.” Kathandabuzi ukuthi uYise uzamvusa kwabafileyo.​—UJohane 14:31.