Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 134

UJesu Uyavuswa

UJesu Uyavuswa

UMATHEWU 28:3-15 UMAKHO 16:5-8 ULUKHA 24:4-12 UJOHANE 20:2-18

  • UJESU UVUSWA KWABAFILEYO

  • OKWENZAKALAYO SEBEFIKE ETHUNENI LIKAJESU

  • UBONAKALA KWABESIFAZANA ABATSHIYENEYO

Abesifazana basala bethithibele sebethole ithuna lingelalutho phakathi. UMariya Magadalena usuka egijima aye “kuSimoni Phetro kanye lomunye umfundi, lowo owayethandwa nguJesu,” umphostoli uJohane. (UJohane 20:2) Kodwa abanye abesifazana abasala ethuneni babona ingilosi. Kanti njalo phakathi kwethuna kulenye ingilosi ‘egqoke ijazi elimhlophe.’​—UMakho 16:5.

Enye yezingilosi lezi ithi kubo: “Lingesabi, ngiyakwazi ukuthi lidinga uJesu obulewe ngokubethelwa esigodweni. Kakho lapha ngoba uvusiwe njengoba wayetshilo. Buyani lizobona indawo akade ebekwe kuyo, beselisuka masinyane liyetshela abafundi bakhe ukuthi usevusiwe kwabafileyo. Zwanini! Uzaliqalela ukuya eGalile.” (UMathewu 28:5-7) Abesifazana laba bagijima bayebikela abafundi ‘beqhuqha, bemangele futhi bengaselalankani.’​—UMakho 16:8.

UMariya usemtholile uPhetro loJohane. Ukhuluma ekhefuzela athi kubo: “Sebeyithethe iNkosi bayisusa ethuneni, kasikwazi ukuthi bayibeke ngaphi.” (UJohane 20:2) UPhetro loJohane bahle bagijimele ethuneni. UJohane utshiya uPhetro amqalele ukufika. Uyalunguza kulo abone amalembu kodwa kangeni phakathi.

UPhetro uthi efika ahle azithele phakathi. Ubona amalembu elineni kanye lalelo obekuthandelwe ngalo ikhanda likaJesu. UJohane laye uyangena abesekukholwa obekutshiwo nguMariya. Lanxa uJesu wayetshilo ukuthi uzavuswa, kakho phakathi kwabo ocabanga ukuthi usevusiwe. (UMathewu 16:21) Babuyela emakhaya bedidekile. Kodwa uMariya osephendukile ethuneni usala lapho.

Kusenjalo abanye abesifazana bagijimela ukuyatshela abafundi ukuthi uJesu usevusiwe. Bathi besendleleni, uJesu abahlangabeze athi  kubo: “Salibonani!” Bayaguqa enyaweni zakhe ‘bamkhothamele.’ UJesu abesesithi kubo: “Lingesabi! Hambani liyebikela abafowethu ukuze baye eGalile, yikho lapho abazangibona khona.”​—UMathewu 28:9, 10.

Kwathi kusiba lokuzamazama komhlaba lezingilosi zibonakala, amasotsha ayesethuneni ‘abanjwa ngumhedehede ehluleka lokunyakaza, sekungathi ngabantu abafileyo.’ Sekuthe dlwe kuwo angena edolobheni ‘ayabika kubaphristi abakhokhelayo zonke izinto ezazenzakele.’ Abaphristi laba basebesiyabonisana labadala bamaJuda. Bakhetha ukuthi bafumbathise amasotsha ukuze ayifihle indaba le futhi athi: “Abafundi bakhe bafike bamntshontsha ebusuku silele.”​—UMathewu 28:4, 11, 13.

Amasotsha eRoma angabulawa nxa kungatholakala ukuthi abelele ngesikhathi sokulinda. Yikho abaphristi bayawathembisa bathi: “Nxa lokhu [amanga okuthi bebelele] kungafika endlebeni zikasibalukhulu, thina sizamchasisela ukuthi kuhambe njani, lina lingakhathazeki.” (UMathewu 28:14) Amasotsha la ayavuma ukufunjathiswa abesesenza lokho okutshiwo ngabaphristi. Ngakho indaba engamanga eyokuthi isidumbu sikaJesu sintshontshiwe iyagcwala kumaJuda.

UMariya Magadalena ulokhu elila ethuneni. Uyalunguza phakathi abesebona izingilosi ezimbili ezigqoke okumhlophe. Enye ihlezi ngasekhanda lapho obekulesidumbu sikaJesu khona, enye ihlezi ngasenyaweni. Zimbuza zithi: “Dadewethu, ukhalelani?” Yena uziphendula athi: “Bathethe iNkosi yami njalo kangazi ukuthi bayibeke ngaphi.” Uthi etshibilika abone omunye umuntu. Umuntu lo ubuza umbuzo obuzwe zingilosi abesephinda athi: “Udinga bani?” UMariya ucabanga ukuthi ngumuntu osebenza ensimini, abesesithi kuye: “Mnumzana, nxa umthethe ngitshela ukuthi umbeke ngaphi ngiyemthatha.”​—UJohane 20:13-15.

UMariya kakananzeleli ukuthi ukhuluma loJesu osevusiwe. Kodwa uJesu uthi esithi kuye, “Mariya!” yena ahle akwazi ukuthi nguye esizwa embiza ngendlela ajayele ukumbiza ngayo. UMariya uyathokoza kakhulu athi: “Rabhoni!” (okutsho ukuthi “Mfundisi!”). Lanxa kunjalo uyesaba ukuthi uJesu usezabuyela ezulwini, yikho uyamgagadlela. UJesu yena abesesithi kuye: “Yekela ukunginamathela ngoba kangikayi kuBaba. Kodwa hamba uyetshela abafowethu uthi, ‘Ngiya phezulu kuBaba onguYihlo, loNkulunkulu wami onguNkulunkulu wenu.’”​—UJohane 20:16, 17.

UMariya uyagijima aye lapho okubuthene khona abaphostoli labanye abafundi. Ufika athi: “Ngiyibonile iNkosi!” angezelele kulokho asebekutshelwe ngabanye abesifazana. (UJohane 20:18) Kodwa okutshiwo ngabesifazana laba ‘kungathi yinto engelangqondo’ kubo.​—ULukha 24:11.