Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 117

ISidlo SeNkosi Sakusihlwa

ISidlo SeNkosi Sakusihlwa

UMATHEWU 26:21-29 UMAKHO 14:18-25 ULUKHA 22:19-23 UJOHANE 13:18-30

  • UJESU UVEZA UKUTHI UJUDASI NGUMTHENGISI

  • UJESU USUNGULA ISIKHUMBUZO

UJesu uke wagezisa abafundi bakhe inyawo ukuze abafundise ukuthobeka. Khathesi kufanele ukuthi sebeqedile ukudla iPhasika futhi ukhuluma amazwi kaDavida athi: “Lomngane wami osekhwapheni, ebengimthembile, obekade ecupha lami emganwini, usengifulathele.” Uchasisa amazwi la esithi: “Omunye wenu uzangithengisa.”​—IHubo 41:9; UJohane 13:18, 21.

Abaphostoli bayakhangelana futhi ngamunye wabo ubuza athi: “Nkosi, kayisimi angithi?” LoJudasi Iskariyothi uyabuza. UPhetro utshela uJohane ohlezi eduze kukaJesu etafuleni ukuthi abuze ukuthi utsho bani. Yikho uJohane uyeyama esifubeni kukaJesu ambuze esithi: “Nkosi, ngubani lowo?”​—UMathewu 26:22; UJohane 13:25.

UJesu uphendula esithi: “Ngulowo engizamnika ucezu lwesinkwa engizasitsheba.” Utsheba esinye emganwini osetafuleni abesesinika uJudasi esithi: “INdodana yomuntu izalitshiya sibili, njengoba kubhaliwe ngayo. Kodwa maye kulowo ozathengisa iNdodana yomuntu! Bekungaba ngcono kuye aluba kazalwanga.” (UJohane 13:26; UMathewu 26:24) Ngemva kwalokho uSathane ungena kuJudasi. Indoda le esivele yonakele isizinikela ukwenza intando kaDeveli njalo lokhu kwenza ibe ‘yindodana yokubhujiswa.’​—UJohane 6:64, 70; 12:4; 17:12.

UJesu utshela uJudasi athi: “Okwenzayo kwenze masinyane.” UJudasi nguye ogcina ibhokisi lemali. Yikho abanye abaphostoli bacabanga ukuthi uJesu uthi kuye: ‘“Thenga esizakufuna emkhosini,” kumbe umtshela ukuthi anike abayanga imali.’ (UJohane 13:27-30) Kodwa uJudasi uphuma esiyathengisa uJesu.

UJudasi uthi esesukile uJesu asungule iSidlo SeNkosi Sakusihlwa ngalobobusuku. Uthatha isinkwa abonge uNkulunkulu, abesesihlephuna  anike abaphostoli bakhe ukuthi badle. Uthi: “Lokhu kumela umzimba wami ozanikelwa ngenxa yenu. Qhubekani likwenza lokhu lingikhumbula.” (ULukha 22:19) Abaphostoli bayasiqhubelana isinkwa lesi futhi bonke bayasidla.

Ngemva kwalokho uJesu uthatha inkomitsho yewayini, abonge uNkulunkulu abesebaqhubela. Bonke bayanatha enkomitshini le uJesu athe ngayo: “Inkomitsho le imela isivumelwano esitsha esenziwa ngegazi lami elizachithwa ngenxa yenu.”​—ULukha 22:20.

UJesu usesungule isikhumbuzo sokufa kwakhe okumele abalandeli bakhe basinanze minyaka yonke ngoNisani 14. Sizabakhumbuza ngalokho uJesu loYise abakwenzileyo ukuze basuse isono lokufa ebantwini abalokholo. Isikhumbuzo lesi singcono kakhulu kulePhasika lamaJuda ngoba sikucacisa kuhle ukuthi abantu abakholwayo bazakhululeka kuze kube nini lanini.

UJesu uthi igazi lakhe ‘lizachithwa ngenxa yabanengi ukuze bathethelelwe izono.’ Abaphostoli bakhe abathembekileyo labanye abafundi baphakathi kwalabo abazathethelelwa. Yibo abazakuba laye eMbusweni kaYise.​—UMathewu 26:28, 29.