Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 115

UJesu Usezananza IPhasika Okokucina

UJesu Usezananza IPhasika Okokucina

UMATHEWU 26:1-5, 14-19 UMAKHO 14:1, 2, 10-16 ULUKHA 22:1-13

  • UJUDASI ISKARIYOTHI UYABHADALWA UKUTHI ATHENGISE UJESU

  • ABAPHOSTOLI ABABILI BALUNGISELELA IPHASIKA

UJesu useqedile ukuphendula umbuzo abaphostoli bakhe abane abawubuzileyo eNtabeni Yama-Oliva omayelana lokuba khona kwakhe esikhathini esizayo langesiphetho somumo wezinto.

Kunengi sibili okwenzakale ngoNisani 11. Kungenzakala ukuthi uJesu labaphostoli babuyela eBhethani ukuze bayelala khona ngesikhathi esithi kubo: “Liyakwazi ukuthi ngemva kwamalanga amabili kuzakuba liPhasika, njalo iNdodana yomuntu izanikelwa, ibulawe ngokubethelwa esigodweni.”​—UMathewu 26:2.

Kukhanya ngelanga elilandelayo ngoLwesithathu uJesu utshona labaphostoli bakhe endaweni ethuleyo. Abakhokheli benkolo bafuna ukumbulala ngoba ngayizolo kwakhona kungoLwesibili ubakhuzile futhi waveza lobubi babo phambi kwabantu. Yikho kahambi ebantwini ngoNisani 12 ukuze kungabi lento emvimbelayo ukuthi ananze iPhasika labaphostoli bakhe ngelanga elilandelayo ilanga selitshonile, sekuqalisa uNisani 14.

Kodwa abaphristi abakhokhelayo kanye labadala besizwe balokhu bedinga icebo lokubulala uJesu. Bayabuthana egumeni lomphristi omkhulu uKhayifasi ngoba bazondele ukuthi ubebachaya egcekeni. Babumba icebo ‘lokumbamba ngobuqili ukuze bambulale.’ Manje bazakwenza njani lokhu futhi bazakwenza nini? Bathi: “Akumelanga sikwenze emkhosini ngoba abantu bangavuka ngolaka kube lesiphithiphithi.” (UMathewu 26:4, 5) Besaba abantu ngoba abanengi bayakuthanda ukulalela uJesu.

Kusenjalo abakhokheli benkolo bavakatshelwa ngomunye umuntu. Bayamangala ukubona kunguJudasi Iskariyothi ongomunye wabaphostoli bakaJesu. USathane umfake umcabango wokuthi athengise iNkosi yakhe. UJudasi  ubabuza athi: “Lizangiphani ngingamthengisa kini?” (UMathewu 26:15) Bathaba bafe besizwa lelo ‘besebevuma ukumnika imali yesiliva.’ (ULukha 22:5) Bamnika malini? Bathembisa ukumnika inhlamvu zesiliva ezingu-30. Kumele ukuthi imali le ilingana lamashekeli angu-30 okwakuthengwa ngawo isigqili. (U-Eksodusi 21:32) Imali abakhokheli benkolo abafuna uJesu athengiswe ngayo itshengisa ukuthi bayameyisa sibili. Khathesi uJudasi uqalisa “ukudinga ithuba elihle lokumthengisa kubo kungelabantu eduze.”​—ULukha 22:6.

UNisani 13 uqalisa ngoLwesithathu ilanga selitshonile futhi lobu yibusuku bokucina uJesu elala eBhethani. Ngelanga elilandelayo kuzamele kulungiselelwe iPhasika. Kumele kudingwe imvana ezahlatshwa futhi yosiwe uNisani 14 eseqalisile. UJesu labafundi bakhe bazadlela ngaphi futhi ngubani ozabalungisela ukudla kwabo? UJesu kakabatsheli konke lokho. Yikho akulalutho uJudasi angalutshela abaphristi abakhokhelayo.

Kungenzakala ukuthi uJesu uthuma uPhetro loJohane emini kungoLwesine besuka eBhethani. Uthi kubo: “Hambani liyesilungisela iPhasika sidle.” Bona bathi kuye: “Ufuna sililungiselele ngaphi iPhasika?” UJesu uphendula esithi: “Lizakuthi lingena edolobheni, lihlangane lendoda ethwele imbiza yamanzi. Liyilandele, lingene endlini ezangena kuyo, beselisithi kumnikazi wendlu, ‘UMfundisi uthe: “Ingaphi indlu yezethekeli lapho engingadlela khona iPhasika kanye labafundi bami?”’ Uzalitshengisa indlu enkulu ephezulu, elezinto esifuna ukuzisebenzisa. Lililungiselele khonapho iPhasika.”​—ULukha 22:8-12.

Akuthandabuzwa ukuthi umnikazi wendlu le ngumfundi kaJesu. Engabe ekhangelele ukuthi uJesu acele ukusebenzisa indlu yakhe ukuze ananze iPhasika. Abaphostoli laba ababili bathi befika eJerusalema bathole kunjengoba nje uJesu ebatshelile. Baba leqiniso lokuthi imvana isikhona lokuthi konke sekwenziwe ukuze zonke izinto zibe sezilungile ngesikhathi benanza iPhasika loJesu kanye labanye abafundi.