Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 48

Wenza Ezinye Izimangaliso Njalo Kabamamukeli ENazaretha

Wenza Ezinye Izimangaliso Njalo Kabamamukeli ENazaretha

UMATHEWU 9:27-34; 13:54-58 UMAKHO 6:1-6

  • UJESU USILISA IZIPHOFU LEZIMUNGULU

  • ABANTU BASENAZARETHA KABAMAMUKELI

UJesu ulokhu engakahlali phansi. Evela eDekhapholi usilise owesifazana obelomkhuhlane wokopha njalo wavusa lendodakazi kaJayirosi. Lanxa kunjalo kusesekhona okumlindeleyo. Uthi esuka emzini kaJayirosi alandelwe ngamadoda amabili ayiziphofu, ememeza esithi: “Sizwele isihawu, Ndodana kaDavida.”​—UMathewu 9:27.

Nxa amadoda la ebiza uJesu ngokuthi ‘yiNdodana kaDavida’ atshengisa ukuthi ayakholwa ukuthi uyindlalifa yesihlalo sobukhosi sikaDavida lokuthi unguMesiya. UJesu wenza angani kakuzwa ukumemeza kwawo mhlawumbe ukuze abone ukuthi azaphikelela yini. Lakanye ayaphikelela, njalo uJesu uthi engena kwenye indlu lawo angene. UJesu uyawabuza athi: “Lilalo yini ukholo lokuthi ngingakwenza lokhu?” Aphendula engathandabuzi esithi: “Yebo Nkosi.” Ngemva kwalokhu uJesu uthinta amehlo awo abesesithi: “Lokhu elikukholwayo kakwenzakale kini.”​—UMathewu 9:28, 29.

Masinyane nje aqalisa ukubona. UJesu ubesithi engelapha abantu abatshele ukuthi bangahambi bekhuluma ngakwenzileyo, futhi yikho akutshela amadoda la. Kodwa wona ayathokoza kakhulu okokuthi indaba yokusiliswa kwawo acina eseyifafaze yonke indawo.

Amadoda la amabili athi esuka, abantu balethe indoda eyisimungulu njalo eledimoni. UJesu uyalikhipha idimoni, indoda le ihle iqalise ukukhuluma. Ixuku labantu liyamangala beselisithi: “Okunje kakukaze kubonakale ko-Israyeli.” AbaFarisi labo bakhona khonapho. Kabangeke basiphike isimanga uJesu asenzileyo, yikho baphinda basole amandla kaJesu okwenza izimangaliso besithi: “Umuntu lo ukhipha amadimoni ngombusi wamadimoni.”​—UMathewu 9:33, 34.

Masinyane ngemva kwalokhu uJesu ubuyela edolobheni langakibo eNazaretha njalo khathesi uhamba labafundi bakhe. Sekungaba ngumnyaka kusukela uJesu wafundisa esinagogeni lakuleyondawo. Ekuqaliseni abantu bamangaliswa ngayekufundisa kodwa ngemva kwesikhathi kwabacaphula bazama ukumbulala. Khathesi uJesu uyazama futhi ukunceda abantu ababengomakhelwane bakhe.

Ngelanga leSabatha uJesu uyabuyela esinagogeni ukuze ayefundisa. Abanengi bamangaliswa ngakufundisayo baze bathi: “Indoda le yakuthatha ngaphi ukuhlakanipha lokhu kanye lamandla okwenza izimangaliso lezi? Kanti lo kasindodana yombazi yini? Unina kayisuye na okuthiwa nguMariya, labafowabo akusiJakhobe, loJosefa, loSimoni, loJudasi? Labodadewabo kayisibo bonke yini esilabo lapha? Pho yena wakuthatha ngaphi konke lokhu?”​—UMathewu 13:54-56.

Abantu babona angani uJesu ngumuntu nje wesigaba sabo. Bacabanga ukuthi akungeke kwenzakale ukuthi umuntu abambone ekhula abe nguMesiya. Yikho bengamamukeli lanxa kulobufakazi obunengi kangaka obugoqela ukuhlakanipha kwakhe okukhulu kanye lezimangaliso zakhe. Izihlobo zakhe ezimazi kakhulu lazo ziyamcaphukela aze athi: “Umphrofethi uhlonitshwa yonke indawo ngaphandle kwalapho adabuka khona kanye lasemulini yangakibo.”​—UMathewu 13:57.

UJesu uyaphelelwa sibili ebona ukuthi abantu laba kabalakholo. Yikho kenzi izimangaliso kuleyondawo ‘ngaphandle kokwelapha lokubeka izandla abantu abalutshwana abagulayo.’​—UMakho 6:5, 6.