Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 78

Hlala Uzilungiselele Mphathi Othembekileyo

Hlala Uzilungiselele Mphathi Othembekileyo

ULUKHA 12:35-59

  • UMPHATHI OTHEMBEKILEYO KUMELE AHLALE EZILUNGISELELE

  • UJESU ULANDE UKUZOLETHA UKWEHLUKANA

UJesu ukhulume ngokuthi ‘ngumhlambi omncane’ kuphela ozathola isibusiso sokuba seMbusweni wezulu. (ULukha 12:32) Kodwa isibusiso lesi asiphongutholakala lula nje. Yikho uqhubeka etshengisa ukuthi kuzabe kuqakatheke kakhulu ukuthi umuntu enze okuqondileyo ukuze abe seMbusweni.

Ngakho-ke, uJesu ulaya abafundi bakhe ukuthi bahlale belungiselele ukuza kwakhe. Uthi kubo: “Gqokani lihlale lizilungiselele njalo izibane zenu kazihlale zibhebha. Kumele libe njengamadoda amelele inkosi yawo esemtshadweni ukuthi iphenduke ukuze nxa ifika iqoqoda, ahle ayivulele. Ziyathokoza lezozinceku inkosi ezithola zilindile!”​—ULukha 12:35-37.

Abafundi bayazwisisa ukuthi uJesu uthi kumele benzeni. Izinceku akhuluma ngazo sezizilungiselele, zilindele ukuphenduka kwenkosi yazo. UJesu uthi: “Nxa [inkosi] ingafika ngomlindo wesibili [isikhathi esisukela kubo-9 ebusuku kusiya phakathi kwamabili] loba owesithathu [isikhathi esisukela phakathi kwamabili kusiya ekuseni ngabo-3.] izithole zizilungiselele, zizathokoza kakhulu!”​—ULukha 12:38.

UJesu kabatsheli ngokuba yizisebenzi ezikhutheleyo nje. Lokhu kuyacaca ngoba emzekelisweni wakhe ukhuluma langeNdodana yomuntu. Utshela abafundi bakhe athi: “Lani hlalani lizilungiselele ngoba iNdodana yomuntu izakuza ngehola elingalicabangeliyo.” (ULukha 12:40) Yikho sizafika isikhathi lapho uJesu azabuya khona. Ufuna abalandeli bakhe bazilungiselele, ikakhulu ‘abomhlambi omncane.’

UPhetro ufuna ukuzwisisa ukuthi uJesu utshoni, yikho uyabuza athi: “Nkosi, umzekeliso lo uwutshela thina kuphela kumbe uwutshela labanye bonke?” UJesu uphendula uPhetro ngokulandisa umzekeliso ocacisa indaba le. Uthi: “Ngubani sibili umphathi othembekileyo futhi ohlakaniphileyo, lowo inkosi yakhe ezambeka ukuthi akhangele izisebenzi zayo ukuze aqhubeke ezinika ukudla okwaneleyo ngesikhathi esifaneleyo? Izathokoza kakhulu inceku leyo nxa inkosi yayo ingathi isiza, iyifice isenza njalo! Ngiqinisile ngithi kini, izayibeka ukuthi ikhangele konke okungokwayo.”​—ULukha 12:41-44.

Emzekelisweni wokuqala kuyakhanya ukuthi “inkosi” nguJesu, iNdodana yomuntu. Yikho kusegcekeni ukuthi “umphathi othembekileyo” ngamanye amadoda ‘asemhlambini omncane’ ozaphiwa uMbuso. (ULukha 12:32) Lapha uJesu uthi amanye amalunga omhlambi lo azabe esipha ‘izisebenzi zakhe’ lokho okuzabenza baqhubeke bephila, okutsho “ukudla okwaneleyo ngesikhathi esifaneleyo.” Yikho-ke uPhetro labanye abafundi abafundiswa nguJesu ebapha ukudla okuqinisa ukholo lwabo bangaphetha ngokuthi iNdodana yomuntu izabuya esikhathini esizayo. Ngalesosikhathi kuzabe kulohlelo lokupha abalandeli bakaJesu, okutsho “izisebenzi” zeNkosi, ukudla okuzabaqinisa ekukhonzeni.

UJesu uphinde akuchasise ngenye indlela ukuthi kungani kumele abafundi bakhe bazilungiselele futhi bahlale belindile. Phela kungenzakala ukuthi umuntu engakuqakathekisi ukulinda aze aqalise ukuphikisana labanye akhonza labo. UJesu uthi: “Kodwa nxa inceku leyo ingathi enhliziyweni yayo, ‘Inkosi yami isiphuzile ukubuya,’ ibisiqalisa ukutshaya izinceku lezincekukazi esebenza lazo, idle futhi inathe idakwe, inkosi yayo izabuya ngelanga inceku leyo engalikhangelelanga langehola engalaziyo njalo izayijezisa ngendlela ebuhlungu kakhulu, ibisiyiphosela endaweni elabantu abangathembekanga.”​—ULukha 12:45, 46.

 UJesu uthi ulande “ukuzolumathisa umlilo emhlabeni.” Lakanye usekwenzile lokhu ngoba uselethe izindaba ezivusa impikiswano njalo ezitshabalalisa izimfundiso zamanga kanye lamasiko. Lokhu kuze kwehlukanise labantu okungakhangelelwanga ukuthi behlukane, ngokwesibonelo ‘ukwehlukana phakathi kukababa lendodana, laphakathi kwendodana loyise, phakathi kukamama lendodakazi, laphakathi kwendodakazi lonina, phakathi kukamamazala lomalokazana, laphakathi kukamalokazana loninazala.’​—ULukha 12:49, 53.

Amazwi la ubewatshela abafundi bakhe. Khathesi usekhuluma lexuku labantu. Abantu abanengi baqinise amakhanda bangafuni ukwamukela ubufakazi bokuthi unguMesiya, yikho ubatshela athi: “Nxa libona iyezi liqubuka entshonalanga lihle lithi, ‘Kuza elithwele othekwane,’ lakanye kwenzakale. Nxa lingabona kuvunguza umoya ovela eningizimu, lithi, ‘Lizatshisa bhe,’ lakanye kube njalo. Bazenzisi, liyakwazi ukuhlola ukukhangeleka komhlaba lokwesibhakabhaka. Manje kungani lingakwazi ukuhlola okwenzakala ngalesisikhathi?” (ULukha 12:54-56) Kuyazicacela ukuthi kabazilungiselelanga.