Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 4

Inkonzo KaJesu EJudiya

“Ncengani iNkosi yokuvuna ukuthi ithumele izisebenzi.”​—ULukha 10:2

Inkonzo KaJesu EJudiya

ENGXENYENI LE

ISAHLUKO 66

Ulande UMkhosi Wamathabanikeli EJerusalema

Kuyini okungabe kwenza abalalele uJesu bacabanga ukuthi uledimoni?

ISAHLUKO 67

“Kakukaze Kube Lomuntu Okhuluma Kanje”

Phose wonke amalunga omthethwandaba omkhulu wamaJuda kawavumelani loJesu kodwa oyedwa kuwo uyamsekela.

ISAHLUKO 68

INdodana KaNkulunkulu ‘Iyikukhanya Komhlaba’

UJesu wathi “iqiniso lizalikhulula.” Kuyini elikhulula kukho?

ISAHLUKO 69

Uyise Wabo Ngu-Abrahama Kumbe NguDeveli Yini?

UJesu ukhuluma ngokuthi abantwana baka-Abrahama bakhanya ngani lokuthi uYise wakhe nguphi.

ISAHLUKO 70

UJesu Usilisa Indoda Ezelwe Iyisiphofu

Abafundi babuza ukuthi kungani indoda le iyisiphofu. Yenza isono yini? Abazali bayo benza isono yini? Abantu bacabanga izinto ezitshiyeneyo uJesu eseyisilisile.

ISAHLUKO 71

AbaFarisi Bathonisisa Indoda Ebiyisiphofu

Amazwi alesisindo akhulunywa yindoda ebiyisiphofu ayabazondisa abaFarisi. Abazali bendoda le bebesesaba ukuthi izaxotshwa esinagogeni, lakanye icina isixotshiwe.

ISAHLUKO 72

UJesu Uthuma Abangu-70 Ukuthi Bayetshumayela

UJesu uthuma abafundi abangu-70 ngababili ukuthi bayememezela ngoMbuso eJudiya. Abafundi badinga abantu bokutshumayeza emasinagogeni yini loba emizini yabo?

ISAHLUKO 73

UmSamariya Uba Ngumakhelwane Sibili

UJesu ufundisa siphi isifundo esiqakathekileyo ngomzekeliso womSamariya otshengisa ukuthi ungumakhelwane sibili?

ISAHLUKO 74

Ukwamukela Kuhle Abanye Lokuthandaza

UJesu uvakatshela uMariya loMatha emzini wabo. Ubafundisani ngokwamukela izihambi futhi ngemva kwesikhathi ufundisa abafundi bakhe ukuthi kumele bathandazeleni?

ISAHLUKO 75

UJesu Uthi Kuyini Okwenza Umuntu Athokoze?

UJesu uphendula abamphikisayo ebatshela “ngomunwe kaNkulunkulu” langokuthi uMbuso kaNkulunkulu usubafice njani belibele. Uphinde atsho ukuthi kuyini sibili okungenza umuntu athokoze.

ISAHLUKO 76

Udla LomFarisi

UJesu uveza ubuzenzisi babaFarisi lababhali. Bathwalisa abantu yiphi imithwalo esindayo?

ISAHLUKO 77

UJesu Uxwayisa Ngenotho

UJesu upha umzekeliso wendoda enothileyo eyakha iziphala ezinkulu. Uthini ngezingozi zokugijimisana lenotho?

ISAHLUKO 78

Hlala Uzilungiselele Mphathi Othembekileyo

UJesu utshengisa ukuthi ufuna abafundi bakhe bahlale bethola ulwazi olubaqinisa ukholo. Umphathi wayezabancedisa njani ukuthi bahlale belokholo oluqinileyo? Kungani iseluleko sokuthi abafundi bahlale bezilungiselele siqakatheke kakhulu?

ISAHLUKO 79

Okuzakwenza AmaJuda Abhujiswe

UJesu uthi labo azama ukubancedisa bazabhujiswa nxa bengaphenduki. Bazakubona yini ukuthi uJesu uzama ukubafundisa ukuthi babe ngabangane bakaNkulunkulu?

ISAHLUKO 80

UMelusi Omuhle Kanye Lezibaya Zezimvu

Umzekeliso kaJesu okhuluma ngomelusi lezimvu utshengisa ukuthi uyabathanda kakhulu abafundi bakhe. Bazakulalela yini lokho akufundisayo futhi bamlandele?

ISAHLUKO 81

Munye LoYise Kodwa KasiNkulunkulu

Abanye abaphikisi bakaJesu bammangalela ngokuthi uzenza olingana loNkulunkulu. Kodwa yena ubaphendula esithini?