Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 47

Intombazana Ivuka Kwabafileyo

Intombazana Ivuka Kwabafileyo

UJayirosi uyabona ukuthi uJesu usesilise owesifazana obelomkhuhlane wokopha. Lokhu kumenza athembe ukuthi uJesu angayisilisa indodakazi yakhe lanxa khathesi esebona angani “isifile.” (UMathewu 9:18) Kambe uJesu angayisilisa yini?

Uthi esakhuluma lowesifazana amsilisileyo kufike amadoda avela emzini kaJayirosi athi kuJayirosi: “Indodakazi yakho isifile!” Aphinda athi: “Usamhluphelani pho uMfundisi?”​—UMakho 5:35.

Lo ngumbiko obuhlungu sibili. Indoda le ehlonitshwa kakhulu emphakathini isiswele lokuthi ibambe ngaphi. Indodakazi yayo eyiyo yodwa isifile. UJesu uzwa amadoda aze lombiko ekhuluma, abeseqinisa uJayirosi esithi: “Ungesabi, wena woba lokholo kuphela.”​—UMakho 5:36.

Ngemva kwalokho, uJesu uhamba loJayirosi emzini wakhe. Bathi befika bathole kulokuxokozela, kubuthene abantu abakhalayo, beqhinqa isililo futhi bezitshaya izifuba zabo belilela indodakazi kaJayirosi. UJesu uyangena abesekhuluma amazwi abamangalisayo athi: “Umntwana kafanga kodwa ulele.” (UMakho 5:39) Abantu bathi besizwa lokhu bamhleke uJesu. Phela bona bayakwazi ukuthi inkazana le ifile sibili. Kodwa uJesu uzasebenzisa amandla awaphiwe nguNkulunkulu ukuze atshengise abantu laba ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu ofileyo avuswe, kube angani uvuswa ebuthongweni.

UJesu uthi wonke umuntu aphume phandle, kusale uPhetro loJakhobe loJohane kanye labazali bentombazana efileyo. Uhamba labo bobahlanu lapho okulentombazana le. Uyayibamba isandla abesesithi: “‘Thalitha khumi,’ okutsho ukuthi: ‘Ntombazanyana, ngithi kuwe vuka!’” (UMakho 5:41) Intombazana le ihle ivuke iqalise ukuhamba. Kumele ukuthi uJayirosi lomkakhe bathaba kube angathi bazathinta amayezi bekubona lokhu. UJesu uthi intombazana le iphiwe ukudla.

UJesu ubesithi engasilisa abantu abatshele ukuthi bangahambi bekhuluma ngakho. Labazali bentombazana le ubatshela njalo. Kodwa abazali laba kanye labanye abantu bathabe okokuthi bafafaza indaba le “kuso sonke isabelo.” (UMathewu 9:26) Kambe ubungayivalela esifubeni indaba enjalo kunguwe obone isihlobo sakho sivuswa kwabafileyo? EmaVangelini, lo ngumuntu wesibili uJesu amvusa kwabafileyo.