Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 93

INdodana Yomuntu Izavezwa

INdodana Yomuntu Izavezwa

ULUKHA 17:20-37

  • UMBUSO UPHAKATHI KWABO

  • KUZAKWENZAKALANI NXA UJESU ESEVEZWA?

Kungenzeka ukuthi uJesu lokhu eseSamariya kumbe eGalile. AbaFarisi bayambuza ngokuza koMbuso abakhangelele ukuthi uzafika ngendlela emangalisayo. Kodwa uJesu uthi: “UMbuso kaNkulunkulu kawusoze ubuye ngendlela ezabonakala kuye wonke umuntu, njalo abantu kabasoze bathi, ‘Nanku lapha!’ kumbe bathi, ‘Nankuya,’ ngoba vele uMbuso kaNkulunkulu uphakathi kwenu.”​—ULukha 17:20, 21.

Abanye bangabe becabanga ukuthi uJesu uthi uMbuso ubusa usezinhliziyweni zezinceku zikaNkulunkulu. Kodwa lokho akuqondanga ngoba uMbuso kawukho phakathi kwezinhliziyo zabaFarisi okuyibo uJesu akhuluma labo. UMbuso uphakathi kwabo ngoba iNkosi yoMbuso lo ilabo khonapho.​—UMathewu 21:5.

Kungenzeka ukuthi uJesu utshela abalandeli bakhe okunengi ngoMbuso abaFarisi sebesukile. Ekhuluma ngokubusa kwakhe eMbusweni, ubaxwayisa esithi: “Zizafika insuku elizafisa khona ukubona usuku olulodwa lweNdodana yomuntu kodwa kalisoze lilubone.” (ULukha 17:22) Amazwi la atshengisa ukuthi iNdodana yomuntu izaqalisa ukubusa eMbusweni esikhathini esizayo. Isikhathi lesi singakafiki kungenzakala ukuthi abanye abafundi bafise ukwazi ukuthi kuzakwenzakala nini lokho. Lanxa kunjalo kuzamele balinde kuze kube yisikhathi sikaNkulunkulu esibekiweyo sokuthi iNdodana yomuntu iqalise ukubusa.

UJesu uqhubeka esithi: “Abantu bazathi kini, ‘Khangelani nanguya!’ kumbe bathi, ‘Nangu lapha!’ Lingaphumi futhi lingabalandeli, ngoba njengombane obaneka ukhanyise kusukela kwelinye icele lezulu kusiya kwelinye icele, izakuba njalo iNdodana yomuntu ngosuku lwayo.” (ULukha 17:23, 24) Kuyini okuzanceda abafundi bakaJesu ukuthi bangathatheki ngomesiya bamanga? UJesu uthi ukuza kukaMesiya weqiniso kuzakuba njengombane okhanya yonke indawo. Ubufakazi bokuba khona kwakhe emandleni oMbuso buzakhanya kulabo abazabe benanzelela ukuthi baphila ngalesosikhathi.

Ngemva kwalokho uJesu ukhuluma ngokunye okwenzakala kudala ukuze atshengise ukuthi abantu bazabe benjani eseqalisile ukubusa, uthi: “Njengoba nje kwenzakala ezinsukwini zikaNowa, kuzakuba njalo ezinsukwini zeNdodana yomuntu . . . Kwakunjalo langensuku zikaLothi, abantu babesidla, benatha, bethenga, bethengisa, behlanyela futhi besakha. Kodwa ngelanga uLothi aphuma ngalo eSodoma, kwana umlilo lesalufa kuvela ezulwini kwabatshabalalisa bonke. Kuzakuba njalo langelanga iNdodana yomuntu ezavezwa ngalo.”​—ULukha 17:26-30.

 UJesu katsho ukuthi abantu ngesikhathi sikaNowa langesikhathi sikaLothi babhujiswa ngenxa yokwenza izinto ezijayelekileyo ezinjengokudla, ukunatha, ukuthenga, ukuthengisa, ukuhlanyela lokwakha. UNowa loLothi lezimuli zabo labo babezenza lezizinto. Abanye abantu babexotshana lezinto lezi zansuku zonke kulokuqakathekisa ukwenza intando kaNkulunkulu njalo babengelandaba lokuthi babephila kusiphi isikhathi. Yikho uJesu ukhuthaza abalandeli bakhe ukuthi bayazi intando kaNkulunkulu njalo bayenze. Ubatshengisa indlela ezabanceda ukuthi impilo zabo zivikelwe lapho uJehova esebhubhisa ababi esikhathini esizayo.

Abafundi kuzamele bananzelele ukuthi kabaphanjaniswa yizinto zomhlaba. UJesu uthi: “Ngalelolanga umuntu ophezu kophahla lwendlu kodwa impahla yakhe isendlini akumelanga ehle ayeyithatha, lomuntu ophandle emasimini akumelanga abuyele ezintweni ezisemuva. Khumbulani umkaLothi.” (ULukha 17:31, 32) Waba yisiduli sesawudo.

UJesu uqhubeka elandisa ngomumo ozabe ukhona lapho iNdodana yomuntu isibusa, uthi: “Ngilitshela ukuthi ngalobobusuku, ababili bazabe besembhedeni owodwa; kodwa kuzathathwa oyedwa, omunye atshiywe.” (ULukha 17:34) Yikho-ke abanye bazasindiswa kodwa abanye bazatshiywa, okutsho ukuthi bazabhujiswa.

Abafundi babuza bathi: “Ngaphi Nkosi?” UJesu aphendule athi: “Lapho okulesidumbu khona, yikho lapho inkozi ezizabuthana khona.” (ULukha 17:37) Abanye bazaba lamehlo abukhali njengawezinkozi. Abafundi laba bazabuthanela uKhristu weqiniso oyiNdodana yomuntu. Esikhathini leso esizayo uJesu uzanika abafundi bakhe iqiniso elisindisa ukuphila kwalabo abalokholo kuye.