Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 79

Okuzakwenza AmaJuda Abhujiswe

Okuzakwenza AmaJuda Abhujiswe

ULUKHA 13:1-21

  • UJESU UBAFUNDISA IZIFUNDO ESEBENZISA IZEHLAKALO EZIMBILI

  • OWESIFAZANA OGOGEKILEYO USILISWA NGESABATHA

UJesu usezame ngendlela ezinengi ukukhuthaza abantu ukuthi babe ngabangane bakaNkulunkulu. Lakhathesi usethole elinye ithuba lokuthi akwenze lokhu ngemva kokufundisa abantu abaphandle kwendlu yomFarisi.

Abanye babo bakhuluma ngesehlakalo esibuhlungu esenzakalayo. Bamtshela “ngabantu baseGalile ababebulewe nguPhilathu [uSibalukhulu weRoma, uPhontiyu] besanikela imihlatshelo yabo.” (ULukha 13:1) UPhilathu wakwenza nini lokho?

Mhlawumbe wababulala ngesikhathi amaJuda amanengi emvukela ngenxa yokuthi wayesebenzise imali yeminikelo yethempeli ukuze akhe iphayiphi ende eyayizaletha amanzi eJerusalema. Kungenzakala ukuthi uPhilathu wathola imali le kuziphathamandla zethempeli. Abantu abalandisa indaba le bengabe bebona angani abantu baseGalile behlelwa ngumonakalo lo ngenxa yezinto ezimbi ababezenzile. Kodwa uJesu kavumelani labo.

Ubuza athi: “Licabanga ukuthi amaGalile lawo ehlelwa yizinto lezo ngoba ayelezono ezimbi kulabantu bonke baseGalile?” Uyacacisa ukuthi ayisikho lokho. Kodwa usebenzisa indaba le ukuze axwayise amaJuda. Uwatshela athi: “Lonke lizatshabalala njengabo nxa lingaphendukanga.” (ULukha 13:2, 3) UJesu uphinda akhulume ngesinye isehlakalo esibuhlungu esingabe sisanda kwenzakala njalo kungenzakala ukuthi sibangelwe yikwakhiwa kwephayiphi kaPhilathu.

Ubuza abantu athi: “Licabanga ukuthi abangu-18 abafayo baze bawelwe ngumphotshongo weSilowami babelezono ezinkulu kulabantu bonke baseJerusalema?” (ULukha 13:4) Ixuku lingabe licabanga ukuthi abantu laba bafe ngenxa yokuthi kukhona okubi abakwenzileyo. Lasendabeni le uJesu kavumelani labo. Uyakwazi ukuthi abantu “bafikelwa yizikhathi ezimbi ezibafikela belibele.” (UmTshumayeli 9:12) Lanxa kunjalo, kukhona abantu abangakufunda endabeni le. UJesu uthi: “Lonke lizatshabalala njengabo nxa lingaphendukanga.” (ULukha 13:5) Kanti kungani ekhuluma ngendaba le khathesi?

UJesu ukhuluma ngendaba le ngoba usezaqeda inkonzo yakhe njalo ulandisa umzekeliso lo othi: “Kulomuntu owayelesihlahla somkhiwa esivandeni sakhe samagilebisi, wasesiyadinga izithelo kuso, kodwa wathola singazalanga. Ngakho wathi kowayesebenza esivandeni leso, ‘Lo sekungumnyaka wesithathu ngizodinga izithelo esihlahleni lesi kodwa ngingatholi lutho. Sigamule! Kanti siyabe sigcinelwani sona siqeda indawo?’ Isisebenzi saphendula sathi, ‘Nkosi, siyekele okomnyaka owodwa ngiqale ngigebhe emaceleni aso ngithele umquba. Nxa singathela izithelo kuyabe kukuhle, kodwa kungehlula usungasigamula.’”​—ULukha 13:6-9.

Sekwedlule iminyaka emithathu uJesu ezama ukunceda amaJuda ukuthi abe lokholo. Kodwa malutshwana abe ngabafundi bakhe futhi yiwo ayizithelo zomsebenzi wakhe. Khathesi sekungumnyaka  wesine uJesu esenza inkonzo yakhe njalo usesenza okunengi kakhulu. Ukutshumayela lokufundisa akade ekwenza eJudiya lasePhereya kungafanana lokugebha kanye lokufaka umquba esihlahleni somkhiwa esimela amaJuda. Abantu bayamlalela yini? Malutshwana amaJuda amlalelayo. Isizwe lesi kasivumi ukuphenduka futhi sizabhujiswa.

Kuthi sekuliSabatha, amaJuda amanengi atshengise ukuthi kawazimiselanga ukuntshintsha. UJesu uyafundisa esinagogeni abesebona owesifazana osehlutshwe lidimoni okweminyaka engu-18. Uhlala ekhotheme njalo uyehluleka ukuma aqonde. UJesu uyamzwela abesesithi kuye: “Dadewethu, ususilisiwe emkhuhlaneni wakho.” (ULukha 13:12) Umbeka izandla owesifazana lo, ahle ame aqonde aqalise ukukhazimulisa uNkulunkulu.

Umphathi wesinagogi uthi ebona lokhu azonde athi: “Kulamalanga ayisithupha okusebenza, libobuya lizokwelatshwa ngalawo malanga, lingabuyi ngeSabatha.” (ULukha 13:14) Umphathi lo kali ukuthi uJesu ulamandla okwelapha. Akusolayo ngabantu abalanda ukuzosiliswa ngeSabatha. UJesu uphendula athi: “Bazenzisi, ukhona yini phakathi kwenu ongayivuleliyo inkunzi yakhe kumbe ubabhemi wakhe ngelanga leSabatha ayemnathisa? Bekungamelanga yini owesifazana lo oyindodakazi ka-Abrahama obesehlukuluzwe nguSathane okweminyaka engu-18 akhululwe ngelanga leSabatha?”​—ULukha 13:15, 16.

Abaphikisi bakaJesu bayayangeka kodwa ixuku liyathokoza kakhulu libona izinto ezimangalisayo azenzayo. Ngemva kwalokhu uJesu uphinda imizekeliso emibili ake ayilandisa esesikepeni eLwandle LwaseGalile. Imizekeliso le eyisiphrofetho imayelana loMbuso.​—UMathewu 13:31-33; ULukha 13:18-21.