Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 94

Ukukhuleka Lokuthobeka

Ukukhuleka Lokuthobeka

ULUKHA 18:1-14

  • UMZEKELISO WOMFELOKAZI OPHIKELELAYO

  • UMFARISI LOMTHELISI

UJesu uke walandisela abafundi bakhe umzekeliso otshengisa ukuthi ukukhuleka zikhathi zonke kuqakathekile. (ULukha 11:5-13) Kungenzakala ukuthi khathesi useSamariya kumbe eGalile futhi uphinda agcizelele ukuthi kuqakathekile ukuthi bahlale bethandaza. Lokhu ukwenza ngokulandisa umzekeliso olandelayo:

“Kwelinye idolobho kwakulendoda engumahluleli eyayingamesabi uNkulunkulu futhi ingahloniphi muntu. Kanti njalo kwakulomfelokazi wakulelodolobho owayehlala esiya kuyo esithi, ‘Ngicela ube leqiniso lokuthi ngahlulelwa kuhle endabeni yami lomuntu ongimangalelayo.’ Kwahlala isikhathi ingafuni ukumncedisa, kodwa yacina isithi enhliziyweni yayo, ‘Lanxa ngingamesabi uNkulunkulu futhi ngingahloniphi muntu, umfelokazi lo ulokhu engihlupha, yikho ngizaba leqiniso lokuthi wahlulelwa kuhle ukuze angaqhubeki ebuya ezongidaka ngesicelo sakhe.’”​—ULukha 18:2-5.

UJesu utshengisa ukuthi umzekeliso lo usebenza njani, uthi: “Liyezwa yini ukuthi umahluleli wathini lanxa engalunganga? Manje uNkulunkulu ngeke yini abe leqiniso lokuthi abakhethiweyo bakhe abakhala kuye emini lebusuku bahlulelwa kuhle? Uzababekezelela sibili.” (ULukha 18:6, 7) UJesu ufundisani ngoYise?

UJesu katsho ukuthi uJehova uNkulunkulu unjengomahluleli ongalunganga. Kodwa utshengisa ukuthi nxa umuntu ongalunganga ezanceda umuntu ophikelela ecela, uNkulunkulu ngeke ayekele ukwenza njalo. UNkulunkulu ulungile njalo uzaphendula nxa abantu bakhe bengaqhubeka bekhuleka. Lokhu sikubona emazwini kaJesu alandelayo, uthi: “Ngilitshela ukuthi [uNkulunkulu] uzakwenza ukuthi bahlulelwe kuhle masinyane nje.”​—ULukha 18:8.

Abantukazana labayanga kabajayelanga ukuphathwa kuhle kodwa izikhathi ezinengi abalezikhundla labanothileyo yibo abaqakathekiswayo. UNkulunkulu kenzi njalo. Ngesikhathi esifaneleyo uzakuba leqiniso lokuthi abantu ababi bayajeziswa lokuthi izinceku zakhe zithola ukuphila okuphakade.

Ngobani abalokholo olunjengolomfelokazi? Bangaki abakholwa ukuthi uNkulunkulu “uzakwenza ukuthi bahlulelwe kuhle masinyane”? UJesu usanda kukhuluma ngokuphikelela emthandazweni. Okulandelayo akutshoyo kutshengisa ukuthi abantu kumele bakholwe ukuthi umkhuleko uyasebenza, uthi: “Nxa iNdodana yomuntu ifika izaluthola yini ukholo olunje emhlabeni?” (ULukha 18:8) Lokhu kutshengisa ukuthi bazabe bebalutshwana abalokholo olunjalo ngesikhathi uKhristu efika.

Abanye abalalele uJesu bacabanga ukuthi balokholo oluqinileyo. Bayazithemba njalo bazibona belungile kodwa bona bekhangelela abanye phansi. UJesu ulandisela abanjalo umzekeliso olandelayo, uthi:

 “Amadoda amabili aya ethempelini esiyakhuleka. Enye yayingumFarisi, enye ingumthelisi. UmFarisi wama waqalisa ukuthandazela enhliziyweni esithi, ‘O Nkulunkulu, ngiyabonga ukuthi angifanani labanye bonke, abayizigebenga, abangalunganga, abaphingayo, ngitsho layenalo umthelisi. Ngizila ukudla kabili ngeviki futhi nginikela okwetshumi kwakho konke engikutholayo.’”​—ULukha 18:10-12.

AbaFarisi bathanda ukuzenza abalungileyo phakathi kwabantu. Lokhu bakwenzela ukuthi babukwe ngabantu. Balomkhuba abazenzela wona wokuzila ukudla ngoMvulo langoLwesine ngoba ngalawomalanga bangabonwa ngabantu abanengi emakethe. Kanti njalo bakhuthalele ukukhipha okwetshumi kwezilimo ezincane. (ULukha 11:42) Ezinyangeni ezilutshwana ezidlulileyo bake batshengisa ukuthi bayabeyisa abantukazana ngokuthi: “Ixuku leli elingawaziyo uMthetho [okutsho ngendlela abaFarisi abawubona ngawo] lingabantu abaqalekisiweyo.”​—UJohane 7:49.

UJesu uyaqhubeka ngomzekeliso wakhe: “Kodwa umthelisi wayemele khatshana, engafuni lokuphakamisela amehlo akhe ezulwini. Wayelokhu etshaya isifuba sakhe esithi, ‘O Nkulunkulu, woba lomusa kimi, mina muntu oyisoni.’” Umthelisi uyazehlisa njalo uyavuma ukuthi ulesono. UJesu uphetha ngokuthi: “Ngilitshela ukuthi indoda le yabuyela emzini wayo kucacile ukuthi ilungile kulomFarisi ngoba wonke umuntu oziphakamisayo uzayangiswa, kodwa loba ngubani ozehlisayo uzaphakanyiswa.”​—ULukha 18:13, 14.

UJesu utshengisa ukuthi kuqakathekile ukuthobeka. Lesi yisifundo esiqakathekileyo kubafundi bakhe ngenxa yokuthi bakhulele emphakathini olabaFarisi abazenza abalungileyo njalo abaqakathekisa izikhundla. Kanti njalo bonke abafundi bakaJesu kumele basiqakathekise isifundo lesi.