Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 2

UJesu Uyahlonitshwa Engakazalwa

UJesu Uyahlonitshwa Engakazalwa

ULUKHA 1:34-56

  • UMARIYA UVAKATSHELA ISIHLOBO SAKHE U-ELIZABETHI

UGabriyeli esetshele intombazana uMariya ukuthi izazala indodana ezathiwa nguJesu njalo ezakuba yiNkosi kuze kube nini lanini, uMariya uyabuza athi: “Kuzakwenzakala njani lokho njengoba ngingakaze ngilale lendoda?”​—ULukha 1:34.

UGabriyeli uphendula esithi: “Umoya ongcwele uzakwehlela phezu kwakho, amandla oPhezukonke akugubuzele. Yikho lowo ozazalwa uzabizwa ngokuthi ungcwele futhi uyiNdodana kaNkulunkulu.”​—ULukha 1:35.

Mhlawumbe ukuze ancedise uMariya azwisise lokho akutshoyo, uGabriyeli uqhubeka esithi: “U-Elizabethi isihlobo sakho laye uzithwele umntwana ongumfana lanxa esegugile. Le sekuyinyanga yakhe yesithupha, loba nje bekuthiwa uyinyumba. Phela akulanto uNkulunkulu ayitshoyo engamehlula ukuyenza.”​—ULukha 1:36, 37.

UMariya uyakwamukela okutshiwo yingilosi ngoba uthi: “Ngiyincekukazi kaJehova! Akwenzakale kimi njengoba nje utshilo.”​—ULukha 1:38.

UGabriyeli esesukile uMariya ulungiselela ukuvakatshela u-Elizabethi ohlala lomkakhe uZekhariya endaweni esemaqaqeni aseJudiya eduze leJerusalema. Lo ngumango wamalanga amathathu loba amane nxa usuka eNazaretha lapho uMariya ahlala khona.

UMariya ucina efikile emzini kaZekhariya. Uthi engena abingelele isihlobo sakhe u-Elizabethi. Ngalesosikhathi u-Elizabethi ugcwala umoya ongcwele athi kuMariya: “Ubusisiwe wena phakathi kwabesifazana, futhi sibusisiwe isithelo sesisu sakho! Pho kwenzakale njani ukuthi ngithole isibusiso sokuvakatshelwa ngunina weNkosi yami? Ngithe ngisizwa nje ungibingelela, usane olusesiswini sami luthabile lwakhabakhaba.”​—ULukha 1:42-44.

UMariya uphendula ngamazwi atshengisa ukuthi uyabonga. Uthi: “Umphefumulo wami umemezela ubukhulu bukaJehova, lomoya wami uyathokoza kakhulu ngoNkulunkulu uMsindisi wami ngenxa yokuthi uyikhumbulile incekukazi yakhe engasimuntu walutho. Manje kusukela khathesi zonke izizukulwane zizakuthi ngiyathokoza ngoba uNkulunkulu olamandla ungenzele izinto ezinkulu.” Lanxa ethole isibusiso esikhulu, uMariya kaziphakamisi kodwa udumisa uNkulunkulu. Uthi: “Lingcwele ibizo lakhe futhi isihawu sakhe siphezu kwalabo abamesabayo kusukela kwesinye isizukulwane kusiya kwesinye.”​—ULukha 1:46-50.

UMariya uqhubeka edumisa uNkulunkulu esithi: “Konke ukwenze ngengalo yakhe elamandla, wachithiza abalezinhliziyo ezizigqajayo. Wehlise amadoda alamandla ezihlalweni zobukhosi, waphakamisa abantukazana. Abalambileyo ubaphe izinto ezinhle basutha nti, wenza ukuthi abanothileyo bahambe bephethe umoya. Uyisizile inceku yakhe u-Israyeli, ekhumbula ukuthi wayethembise ukuthi uzakuba lesihawu ku-Abrahama lenzalo yakhe kuze kube nini lanini, njengoba nje wayetshilo kubokhokho bethu.”​—ULukha 1:51-55.

Okwezinyanga ezingaba zintathu uMariya uhlala lo-Elizabethi njalo kumele ukuthi uyamncedisa njengoba esezabeletha. Akuthandabuzwa ukuthi abesifazana laba abathembekileyo bayathokoza ngokuba ndawonye ngesikhathi lesi esiqakatheke kangaka empilweni zabo.

Unanzelele yini ukuthi uJesu wahlonitshwa engakazalwa lokuzalwa? U-Elizabethi wambiza ngokuthi ‘uyiNkosi yakhe’ njalo umntwana osesiswini sakhe ‘wathaba wakhabakhaba’ ngesikhathi  uMariya ebingelela u-Elizabethi. Kodwa ngesikhathi uJesu esezelwe akusibo bonke abamhloniphayo yena kanye lonina. Lokhu kuzakhanya ezahlukweni eziphambili.